• February 22nd, 2019
Login / Register

Nyamu wa Lundulwa


WINDHOEK BA kopano ya Swapo seba lunduzi yo nali Likwambuyu wa Litekisano ni Bumapa-ngapanga mutompehi Jesaya Nyamu fa situlo sa hae mwakopano ka bunabwangu. Mueteleli wa Kopano ya Swapo Dr Sam Nujoma ki yana patalalize za lundulo ya Nyamu sunda ye felile mo mwamuleneÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i. Mwasitatimende sesi kuswani, Nujoma naize Nyamu na lunduzi kasa-mulaho wa kulatelela milao ya tutengo-tuna kaufeela ni tutengo to tu nyinyani twa kopano kubeya ni muto-mupuso wa yona kopano ya Swapo. Mueteleli wa kopano na zwezipili kubulela kuli kulundulwa kwa Nyamu neku tile kasamulaho wa kufumaneha kuli Nyamu na shandauzi mutomupuso wa kopano hamohocwalo ni kusa latelela milao yeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ya kopano. Mueteleli wa kopano uli Nyamu na kile a eza likezo "maswe" ze aluhanya kopa-no fahali zesa lumelani ni milao kamukana ya kopano. Ki ka zona likezo ze kakuya ku Mueteleli wa kopano zene tisize kuli mane ba kopano ba bone kuli na sina hande "litalo" tota la kuba membala wa kopano ye busa cwale. Nuyoma nanza bulela ze kaufeela kaku talimisisa fa tuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±olo-nyana twana ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±ozi Nyamu kaza kopano ya Swapo silimo se sifelile mwakweli ya ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'ÂÃ'šÂ¬Ã‹Ã...ulule. MwatuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±olo-nyana twa hae, nyamu na kile a bulela kaza milelo yeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ya kubupa kopano ya lipolitiki yeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi. I sali mwatuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±olo-nyana hape Nyamu na kile a bulela kaza batu bene ba yemela yo nali Likwambuyu wa Litaba za Kwande mutompehi Hidipo Hamutenya. Kuutwahala hande kuli Nyamu na kile a ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±ola tuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±olo to kaufeela mwanako ya silimo se sifelile muta yo nali Mueteleli wa naha sapili yena Dr Nujoma a lundula Hidipo Hamutenya fa sipula sa hae sa bunduna bwa Likolo leli bona za Kwande, lona lana okamezi. Nujoma na talusize kuli Nyamu sa lunduzwi mwakopano mi ka cwalo ha sana kueza kapa kuhatisa mikiti kapa mikopano-tuna mwalibizo la kopano kapa mane kufitisa manzwi a simubuso kwalimembala za kopano. "Kopano ya Swapo I etelezwi ki milao ya yona kubeya mutomupuso ni limbule zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ze ifa sikusa mwalika kaufeela." Nyamu ki muyemeli-tuna wa Hamutenya mi na kile a bulela lika ze ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±ata mwatuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±olo twa hae, ili lika ze aluhanya kopano fahali, kakuya ka kopano. Nyamu mwalilimo ze talu ze felile na kile a supa Hamutenya kuli a yeme mwasipula sa Mueteleli yo Munyinyani wa kopano kono Hamutenya na kile a hana keto yeo kacwalo na sika yema mwasipula seo. Nyamu ki yo muÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi wa limembala-tuna za kopano ya Swapo zene kile za palelwa kufumana sipula mwandu ya milao mwaliketisa za sicaba za silimo se sifelile. Nujoma na kile a bulela kuli kopano ya habo ha I utwani ni mileo ya ku-shandaula kozo ni silikani se si iputezi mwakopano ya Swapo kacwalo kutisano ya lipilu ni kutwano ki lika za pili mwamingendenge kau-feela ya kopano. Nujoma na kile a biza ni ku kupa limembala kaufeela za kopano ya Swapo kuli li kone kulatelela mutomupuso wa kopano ya Swapo ni kunanula swalisano ya sicaba mwanaha kaufeela. Yo nali Sibuabui wa mwandu ya milao mutom-pehi MosÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚© Tjitendero yali membala wa katengo tuna ka kopano ya Swapo naize ne kusina seo mutu a kona kueza mwanako ya cwale sina hane I bile buiketelo bwa katengo-tuna ka kopano kuli kungiwe muhato o cwalo o. Tjitendero na bulezi kuli ki ka maata a katengo-tuna kao kuzwisa mutu ufi kamba ufi mwakopano ya Swapo. Ze ni halilicwalo na Tjitendero na kile a bulela kuli ne ku bile hahulu kwabumai kwalineku la hae Nyamu sina hana sa liyo kwamukopano wa buiketelo o, kuli a kone kufitisa manzwi a lineku la hae kua-mana ni koto tuna yeo ya lundulo yana filwe. Tjitendero na file mamela ya kuli taba ya Nyamu ikemezi ku yona iÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i, ka cwalo ha I swanelwi kuba-panywa ni mizeko kapa litaba zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi. Likwambuyu wa Litaba ni Lipatalazo mufumahali Netumbo Nandi-Ndaitwah yali sibua-bui wa kopano ya Swapo naize buiketelo kapa mane lundulo ya Nyamu neli ya limembala kaufeela za katengo isi mulelo wa mutu ali muÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi, kacwalo lundulo ye cwalo ha I swanelwi kuhatiswa mwalinzila zi sili. Naize mulelo o cwalo ne u ngilwe ka nzila ya kusi-leleza mutomupuso wa kopano sina linzila ni mihato ye swana sina yeo hali ngiwanga mwalinzila ye swana ka kulatelela maikuto a limembala kaufeela za katengo. Likwambuyu na hanile kubulela kaza limembala zene li teÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i mwamukopano o ka kubulela kuli na sa boni butokwa bwa tumuso ye cwalo sina yena ha bona kuli ne kusina bubeteki fa taba kapa yona lundulo ya Nyamu. Katengo-tuna ka Swapo kona kaka zibahala ka Politburo ka bupwa ki limembala ze cwale ka: Mueteleli wa kopano Sam Nujoma, Mueteleli yo Munyinyani wa kopano Hifikepunye Poham-ba, MuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±oli yo Muhulu Ngarikutuke Tjiriange, Mu-ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±oli yo Munyinyani John Pandeni, Nahas Angula, Theo Ben Gurirab, MosÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚© Tjitendero, Jesaya Nyamu, Helmut Angula, Jerry Ekandjo, Marco Hausiku, Hartmut Ruppel, Pendukeni Iivula-Ithana, Libertina Amathila, Hidipo Hamu-tenya, Andimba Toivo ya Toivo, Saara Kuugongelwa-Amadhila, Nangolo Mbum-ba, Ben Amathila kubeya Nickey Iyambo. Ba mutende o neba pa-lezwi kuikopanya ni Nyamu sunda ye felile ka muhala kono na swelwi kiba li-wayalesi la sicaba sa naha inge a bulela kuli ha sika bulelelwa kale simubuso kaza lundulo ya hae ya mwakopano, ka cwalo mitayi kaufeela ya makande I swanela ku litela sina ha ta fitisa manzwi a hae a simubuso kasamulaho wa kutalusezwa simubuso ni yena kaza lundulo ya hae.
New Era Reporter
2005-12-13 00:00:00 13 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...