• September 25th, 2018
Login / Register

Munda Swale-lele u Taseza Sesriem


SESRIEM - Kukenisa silalanda neli musebezi-tuna la bunee sunda ye felile kwasi-baka sa maikatulusezo sa Sossusvlei Lodge ni Sesriem Rest Camp mwasikiliti sa Hardap kasamulaho wa mun-da-tuna wa swale-lele feela ono kile wa apesa silalanda kaufeela ni ku kena ni mwa-libaka za malobalo a bapoti. Pula yene konilwe kupi-mwa ka hola ili ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi feela ki yene konile kusulula mezi ana pimilwe ka lilima ze 85 mwahola ili ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi yeo ni kutisa mezi a maÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±ata a pula ana tisize likayamana la munda-swale-lele o. Mezi a munda ao nanza mata ni mwatasa malundu a zibahala ka Naukluft. Bapoti bene ba potezi sibaka sa Sossusvlei Logde ni Sesriem neba tutisizwe ni kuiswa mwalibaka zene omile hanyinyani kasamulaho libaka za bona kaufeela zene ba fitezi ku zona li apezwa ki lizupa ni mezi a pula-tuna yeo yene tisi-ze likayamana la munda. Mwahala nkambe ya ma-pumulelo feela mona, yona Rest Camp makompiyuta ni limbule zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ze itusisa ha-hulu mulilo wa magesi neli shinyehile tota haa kwalineku la sintolo sona sa kwankambe, libyana kaufeela neli kolobile tota ka nzila ya kuli hali sana kuitusiswa hape. Munda no kumuzi luk-wakwa lwa mawaya ni kuly-anganisa mulilo wa magesi hamohocwalo ni mihala ya ma telefoni ya kwaLodge ni kwa nkambe kaufeela. Babeleki ba Namibia Wildlife Resort ba kwankabe ba toloka munda kuba o mutuna maswe ni kufita oso apesize sibaka saani kuzwa kuwale wa silimo sa 1997. Yo muÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi yo muhulu kwankambe, mutompehi Joseph Haoseb na kile a taluseza ba mutayi wa makande wa Nampa kuli munda wa cwale o, ki o mutuna maswe sina ha u fita wa silimo saale sa 1997 mi kwalineku la hae yena ha sika bona kale munda-tuna o ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±atafezi cwalo sina kamo a u bonela cwale nihaike ki wa swale-lele. Kurt Schlenther ya hu-lusizwe kwa Sossusvlei ni yena na bulezi kuli munda no ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±atafezi luli kono yena ni babeleli ba hae bata lika katata kuli ba kenise lika kaufeela kuli sibaka si kute hande mwamayemo a sona mwa-nako ye kuswani feela. "Ku komokisa maswe kamo silalanda sa Nyambe si kona kucinceza mwamizuzu feela ye kuswani kalibaka la pula. Lwa itumela kwapula ye. Mezi a, ki mezi a tisizwe ki Nyambe. Se ku bile ni lisi-tataliso fa ni fani kono luta itiisa katata luli kuli lu kone kukenisa sibaka se kuli misebezi kaufeela ya luna I kone kukutela hande kwa buyona sina kazazi," Schlen-ther mwamanzwi a hae. Nihaike munda-swalele o, no apesize silalanda kaufeela hakuna mafu a batu kapa lifolofolo ana tile kalibaka la munda kapa likolofalo kono mashiliÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i a limbule ze swanel-wa kupangiswa ni zene shwile ki a akalezwa kupahama luli. Sebulon Chicalu ya sweli si-pula-tuna swale-lele mwama-zazi a cwale na nitifalisize kuba mutayi wa Nampa kuli munda no sitatanisize misebezi kaufeela ya kwankambe ni Lodge. "Mwanako ya cwale ni bona feela kuli lu swanela ku mbalamanisa feela batu swale-lele kuli ba kone kulu tusa mwakukenisa sibaka se kuli mwamazazi a taha lu kone kutateka ni misebezi ya luna hape, bapoti mu sike mwa-saba,"Chicalu mwamanzwi a hae. Nkambe ya Sesriem ni Lodge ya Sossusvlei li fuma-neha mabapa ni sibaka se sinde se si zibahala ka Sesriem Canyon ili sibaka se sifumaneha feela libima ze 170 upa-wiko wa tolopo ya Maltahohe kwatuko ni lihalaupa la Namib ko pula ye tuna ha I suluheli feela kapa ko ili ye nyinyani hahulu, ka kukomokisa ha-hulu.-Nampa
2006-01-24 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...