• September 25th, 2018
Login / Register

Olaata yEvi moKavango Ya Gandja Elombwelo lyEtidho lyAanahambo


WINDHOEK - Olaata yEvi lyIitopolwa yOkomikunda oya gandja oombapila dhetseyithilo lyetidho kaanafaalama mboka ye na oohambo nota tsikile nokulitha oongombe dhawo shaa li paveta moshitopolwa shElelo lyOpamuthigululwakalo shUukwangali muuninginino moKavango. Ooyene yiimuna omathele mboka kaye na uulithilo wa gwana woongombe dhawo okuza kOndonga nUukwanyama oya kala omimvo dhontumba miitopolwa yUukwangali kaye na eziminino, shoka sha etitha oompata dha kwata miiti dhi nasha nuunapelo, onkalo ndjoka ya fala sigo omukundu nguka gwa tumwa komalelo gopombanda. Omvula ya zi ko muNovomba, olaata yevi oya gandja omatseyithilo getidho kooyene yoonkwandambi ye li 50. Omatseyithilo getidho ngoka oga pewa ooyene yiimuna ye li 50 yomaanahambo 73, tashi ti aanafaalama 23 inaya mona natango omikanda dhokutidhwa mo moKavango. Aanahambo oyendji mboka taya litha moshitopolwa moka oya tseyithilwa nale, omanga yakwawo omatseyithilo getidho opo taga longekidhwa, osho Uuministeli wOmavi nEtulululo wa kundaneke metitano lya zi ko. Esiku ndyoka lya thanekwa okugandja omikanda dhetidho inali tseyika natango, noonkambadhala okumona omauyelele komunashipundi gOlaata yEvi moKavango, Rengura Kakuni odha hulile muunyengwi. Sho Ngavena goshitopolwa shaKavango, John Thiguru a pulwa a tye sha, okwa ti ye ina tseyithilwa natango shi nasha nomainyengo omape, kakele oye na okutsakanena naKakuni omasiku ngaka. Momasiku 29 Januali 2006, aanambelewa okuza kOmbelewa yaHahende-Ndjayi nElelo lyEvi lyAayehe moKavango oya gongalele okukundathana omukundu gu nasha nuunapelo moKavango. Omutumba ogwa li gwa nuninwa okugandjwa omayele kOmbelewa yaHahend-Ndjayi ngoka yi na okugandja kOlaata yEvi lyAayehe moKavango nkene ku na okupotokononwa oontamanana dhoka. MuKotoba omvula ya zi ko, Epangelo olya ningile eindilo kumboka ya tula moKavango shaa li paveta ya ze mo, oshowo mboka taya litha oongombe dhawo miitopolwa yuuninginino woshitopolwa shUukwangali. Oholomende oya gandjele sigo ehulilo lyaKotoba aanahambo naamboka ya tula moKavango pwaa na epitikilo ya thige po iitopolwa moka ye li nenge ngele hasho otaya katukilwa onkatu yopaveta. Kakele, elombwelo ndika olya hulile momatsi ga thita, naanahambo oyi indile ya pewe ethimbo lya gwana andola sigo oJanuali nuumvo opo ku yandwe oongombe dhawo kadhi se po. MuNovomba 2005, aakalimo oyendji moshitopolwa shUukwangali mboka inaya nyanyukilwa aanahambo oshowo mboka ya tula miitopolwa yawo, oya ningile ehololomadhiladhilo shi nasha nokweenda kashona kwEpangelo okutidha mo aaniimuna mboka. Ehololomadhiladhilo ndyoka lya ningilwe poombelewa dhElelo lyOpamuthigululwakalo poKahenge ookilometa 120 kuuninginino waRundu olya li ompinge nekatasho lyokutidha mo aanahambo niimuna yawo miitopolwa yawo. Elenga enene Daniel Sitenu Mpasi lyUukwangali olya tseyithile pehololomadhiladhilo mpoka kutya osha gwana, aalelwa ye oya mona nale iihuna kaanahambo omimvo odhindji.
2006-02-06 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...