• September 19th, 2018
Login / Register

Oshikwiila shAalongisikola Oshi li Mondjila


WINDHOEK - Ehangano lyAalongisikola moNamibia (Namibia National Teachers Union - NANTU) olya tala ko eshaino pokati kalyo nEpangelo li nasha neuvathano kombinga yiinakugwanithwapo yeuliko lyaalongisikola ongesindano lyopandjokonona moshikondo shelongo. NANTU nUuministeli wElongo oya kala ya kenyenathana komayego shi nasha nelundululo lyoondjambi dhaanongeki okuza omvula ya zi ko, sho olutu lwaalongisikola lwa ulike oonkondo nenyeme kombinga yonkalo nolwa longekidha ehololomadhiladhilo lyopambili moshilongo ashihe. "Eshaino lyeuvathano ndika oshinima sha simana, nolya yuulukiwa. Tse otu na eineekelo kutya oomwedhi dhongeyo mokati kaalongisikola odha mona ehulilo okuza nena," osho AmushangaNdjayi goNANTU, Miriam Hamutenya ta ti konima yeshaino yeuvathano ndyoka poombelewa dhaKomufala gwAaniilonga mOvenduka. Iinakugwanithwapo yeuliko epe nomauwanawa goondondo dhayooloka dhaalongisikola otadhi ka tulwa miilonga okuza esiku 1 Apilili muule woomvula mbali tadhi landula. "Oonkundathana pokati kaNANTU nEpangelo odha kwata ethimbo nuule, ihe odha ningwa mombepo yemanguluko neuvoko kwaayehe," osho Komufala gwIinima yAaniilonga, Bro Matthew Shindjuadja ta ti. Steve Katjiuanjo okuza mOmbelewa yOmuprimaminista, ota ti ethikithopamwe lyoondjambi mokati kaalongi olya li oshitsa sha simana shoonkundathana. "Osha kutha oomwedhi noowili odhindji okuthika petsokumwe mpoka twa adha ehulilo lyoonkundathana dhoka dha etitha eshaino lyeuvathano ndika, moka tatu lalakanene okuvudha mo okwaanuuthikepamwe moondjambi dhaanongeki. Omwaka ngoka gwa kala po ogwa li omunene noonkondo. Onkee elalakano lyetu olya li okukutha po omwaka ngoka, opo oshikondo shuulongi shi vule okusimanekwa noshi na oondjambi dhi li nawa ngaashi momaithano omakwawo. Omutungilo goondjambi ogwa vutwa po okukuta miilonga nokukaleka aalongisikola oyendji ya kale ethimbo ele meithano ndika, Katjiuanjo ta ti peha lyosheendo shEpangelo. Hamutenya okwa pandula Okabinete sho ka kala nomukumo okutalulula omutungilo gwotango gweuliko lyaalongisikola, ngoka gwa etele okwaauvanawa mokati kaalongisikola oyendji moNamibia. "Elelo (epangelo) lyoludhi nduka olyo twa pumbwa moshilongo shika. Ngeno ka sha li etokolo lyOkabinete, andola okwaatsakumwe moonkundathana ngeno okwa holoka. Ngashingeyi shika osha pita, newiliko lyoNANTU olya hala okukumika aalongisikola ya mbalipaleke oonkambadhala dhawo okuyambula po eithano lyuulongi," Hamutenya ta ti. Poshituthi osho tuu shoka, Amushanga Omukuluntu mUuministeli wElongo, Vitalis Ankama okwe shi ulike kutya Epangelo otali ka longitha oomiliyuna 96 muule woomvula mbali tadhi landula okunawapaleka onkalo yeuliko lyaalongisikola. "Omutengenekwathaneko goshimaliwa shUuministeli wElongo otagu ka gwedhwa opo gu kwatele mo omalundululo goondjambi dhaalongisikola, pamwe noomiliyuna 100 dhoka epangelo tali ka longitha okutula miilonga oproholama yoETSIP moka aalongi 18 000 moshilongo taya ka mona mo omauwanawa," Ankama ta ti. Pauvathano, aalongi mboka kaye na oonzapo naamboka ye na oonzapo dhopevi itaya ka kwatelwa mo, onkee itaya ka mona naanaa omauwanawa meuvathano ndika, omanga mboka ya longeka taya ka futwa shi ikwatelela komalunduluko ngoka omape. "Onzapo yuulongi yoomvula ndatu sigo ne yomiiputudhilo yelongo lyopombanda otaya ka mona egwedhelo lyoondjambi muule woomvula mbali sigo ondjambi ya thika N$120 000 komvula muule woomvula omulongo tadhi landula. Iinakugwanithwapo mbika yeuliko lyaalongi otayi pitike omunongeki a hume komeho okuya mondondo yontumba muule woomvula omulongo. Shika otashi etitha eineekelo-mwene mokati kaalongisikola ya tsikile okulonga osikola ethimbo lyontumba," osho euvathano tali yelitha. Otashi ka shilipaleka wo aalongi mboka taya yi meithano ndika kutya nee oposikola yoprima nenge osekundosikola ya vule oku shi ninga pwaa na uumbanda okukala nondjambi ya thikama. "Ondjambi yomulongisikola otayi vulu wo okuyambulwa po okupitila moonkalo ngaashi egwedhelo lyakwalukehe oshowo omauwanawa galwe gomiilonga gaaniilonga ayehe yepangelo. Iinakugwanithwapo iipe yeuliko lyaalongisikola oya kwatela mo ombonasa yoopelesenda 8,3 oshowo 16% dhopenzela. Otaku tiwa aalongi Aanamibia oye li mokati kaanongeki mboka haya futwa nawa muAfrika," osho omukanda gweuvathano tagu ti.
2006-03-20 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...