• September 21st, 2018
Login / Register

Yo Muhulu wa NDC u Fumanwa Bufosi


WINDHOEK - Yo Muhulu wa kampani ya Namibia Development Corporation (NDC), mutompehi Abdool Sattar Aboobakar kubeya mubeleki yo muÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi, Yo Mu-hulu wa Kampani ye swana yana okamezi liluko la mashi-liÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i ni kamaiso, mutompehi Addis Faul, neba fumaÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi bufosi sunda ye felile fa lifoso zene ba zekisezwa ka zona mwalikweli ze felile ze ama pene ye likana N$55 million yaba NDC yene kile ya beiwa mwalipulukelo la mazoho aba Offshore Development Corporation (ODC), ili yona pene yesa tondahala ni la bukacenu le. Manzwi a bufosi na kile a fitiswa ki katengo ka mwa-hala kampani kaka bona za likezo ze swana sina ze za bufosi. Ba NDC ki bona bene ba kile banga mashiliÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i a bona ni kuabeyisa mwalipulukelo laba ODC. Muyemeli wa mulao Lucious Murorua yali muina situlo wa katengo kaka bona za mizeko mwakampani ki yana fumani Aboobakar bufosi-tuna kwalikezo kaufeela zana zekiswa ka zona haa Faul yena, na fu-manwi bufosi kwalikezo kau-feela zana zekiswa kuzona haisi fa kezo I liÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi feela yana kilwe a fumanwa kuli ha ki sifosi ku yona. Faul na fumanwi kuli ha ki sifosi fa taba ya kuli na kile a pata litaba kamukana za lipulukelo za mashiliÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i a cwa-lo kwalimembala za katengo ka kamaiso ya kampani ha-mohocwalo ni linyatelo zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi zana kile a balelwa kuli nasa swaneli kuli nyatela. Pili litaba kaufeela li sika patalazwa kale, Murorua na kile a taluseza limembala za katengo ka kamaiso kaza litaba kaufeela ka butungi. Muyemeli wa mulao wa baana babeli bao bene ba lili-manisizwe fa litulo za bona mwalikweli ze felile, muto-mpehi Elia Shikongo na kile a nitifaza kuba mutende o kaza lifoso zene ba fumanwi kuzona batu ba hae kono mwanako ya cwale usa litezi feela kuli lika kamukana libeiwe fa pampili. Ne ku sina tatululo sakata sunda ye flile kaza lizazi leo ba yemeli ba mulao bata hati-sa mapampili a bona a kuye-mela ni kunyaza za lifoso zeo, pili ba katengo ka kamaiso ba sika patalaza kale kaza nzila ya baana babeli bao mwaka-mpani ya NDC. Aboobakar ni Faul ki bona feela baana babeli kwakam-pani ya NDC bene ba kile fa bizwa fa pila katengo ka mu-lao ka kampani mwasimpa-ngaliko-tuna sa mashiliÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i, sene si siile buÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±ata bwa baya-hi ba naha ye banze ba atami feela ba sina mati mwahanu silimo se sifelile. Pene yaba NDC yeo ki ye-ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ya pene ye likana N$100 million yene kilwe ya beiwa mwalipulukelo la kampani ya lipulukelo ye sika ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±oliswa simubuso mwanaha Botswa-na, ili kampani ye zibahala ka Great Triangle Investment (GTI), kiba ODC, mi pene isa tondahala nila bukacenu le. Aboobakar ni Faul neba lilimanisizwe fa misebezi ya bona silimo se sifelile mwa-kweli ya ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'ÂÃ'šÂ¬Ã‹Ã...ukule hane ina ni mazazi a ketalizoho kasamu-laho wa manzwi a kueza cwa-lo ana kile a fitiswa kiba Eng-ling, Stritter & Partners law firm. Ba kampani ya mulao ya Engling, Stritter & Partners neba sebeza fa halimu yaba NDC kuli ba like kutatulula kamo pene ya bona ye likana N$55 million ne kile ya wela mwamazoho aba ODC kuli I beiwe mwalipulukelo la bona mane ni kuiswa kwaGTI. Hala lifoso tuna zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi, ze limbile baana babeli bao kiza bukeshebisi tuna, kusasebeza hande katata ka kulatelela milao ya kampani hamoho-cwalo ni kufiteleza maata a bona a kunyatela mapampili a mashiliÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i. Werner Boesak ka kulatelela maata ana zwe-lela kuba Engling, Stritter & Partners ki yana kashanga ba katengo ka mulao ka kampani kuli ka eze musebezi wa kona haa, Shikongo yena kiya sweli kuyemela Aboobakar ni Faul. Ze ni halili cwana, Aboo-bakar hape ya nali Yo Muhulu wa ODC na lilimanisizwe fa musebezi wa hae silimo se sifelile mi usa litezi feela kuli ba katengo ka ODC ka mulao ni bona ba mubalele lifoso za hae ni kumufumana nji ki sifosi kapa awa sina ha sika bizwa kale. Na lilimanisizwe silimo se sifelile kwaODC ni kona. Mutompehi Andrew Ndi-shishi yali membala wa ka-tengo ka kamaiso na lumezi zebe ba mutende o mwama-zazi a felile kuli, bayemeli ba mulao ba kampani neba sa patehile kuhatisa lifoso ka-mukana zata zwekisezwa ka zona muzamaisi wa bona ya lilimanisizwe mi uta bizwa ni kufiwa pampili ya lifoso zeo mwamazazi a taha. Mwalineku la ODC kona neli feela yena Aboobakar ni Yo Muhulu wa lilulo-nyana la sikwama mwakampani bene ba lilimanisizwe ili mutompe-hi Johannes Ortman. Ortman ni yena ha sika zwekiswa kale.
2006-03-22 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...