• September 21st, 2018
Login / Register

Omupresidende Pohamba Okwa Hala Oshigwana Sha Hangana


WINDHOEK Aanamibia otaya vulu okuuva uuntsa konima yoomvula 16 dhemanguluko sho oshilongo shawo sha talika ko kuuyuni ongashimwe shomiilongo mbyoka tayi pangelwa kombili, engungumano neidhidhimikilathano muAfrika oshowo pakuyeleka niilongo momanenevi galwe. Mokupopitha engathithi enene lyAanamibia omayovi 16 000 pokapale kemanguluko mOvenduka eti 21 Maalitsa 2006. Omupresidende Hifikepunye Pohamba okwa ningi eindilo lyowina kaakwashigwana ayehe moshilongo ya longe nuudhiginini okukaleka po emanguluko, ombili nengungumano moshitunda shika. "Ombepo yokuhangana oyo ya hanganeka Aanamibia ayehe kohi yeitango limwe "Namibia limwe, Oshigwana shimwe." "Otu na okwiiyageka omikalo kehe dhengwanyagulathano, uukwamuhoko, uukwaashitopolwa, oshoka iinima mbika ohayi vulu okweeta omakuyunguto niita... nomaukwatya ngaka oga nika oshiponga noge li etopauko ge vule okatongotongo nuukoloni," omupresidende Pohamba ta ti moshipopiwa she shedhimbuluko lyesiku lyemanguluko oshikando shotango konima sho a yile koshipundi eti 21 Maalitsa omvula ya zi ko. Ota ti ngele Aanamibia oya ndopa okuhangana mombepo yaNamibia gumwe nOshigwana shimwe, nena otaya kengelele omaiyambo ga ningwa komapendafule ngoka ga kondjela emanguluko ndyoka tali tyapulwa kAanamibia oyendji pethimbo ndika. Sho Aanamibia taya dhimbulukwa omimvo 16 dhEmanguluko, oye na wo okugandja esimaneko kaahololimbinzi - ano mboka ya sila ekondjelomanguluko. "Otatu dhimbulukwa omapendafule aalumentu naakiintu ngaashi Hendrik Witbooi, Samuel Maharero, Nehale lyaMpingana, Mandume yaNdemufayo, Iipumbu yaTshirongo nooyakwawo oyendji," osho omupresidende a ti manga ta pula oshigwana shi mwene po okathimbo - edhimbuluko lyaamboka ya sila ekondjelomanguluko. Kaleke ota ti Namibia okwa taalelwa komashongo ngoka ge na okuungaungwa nago monakuyiwa, nokwa totha mo omathaneko getulomiilonga lyomilanduveta okukandeka omashongo ngaashi omukithi goHIV/AIDS, ekondjitho lyonkalo yoluhepo momikunda nomoondoolopa. Okweendeleleka ekoko lyeliko opo ku lwithwe omashongo ga taalela oshigwana oshigundjuka. "Tse otatu katukile komeho nomatokolo okuyambula po egandjo lyomayakulo koshigwana, okuvudha mo omikalo dhehepitho lyoonzo neendululo lyegandjo lyomayakulo niilonga, omanga tatu pendula po ombepo yiilonga ya ndjunguka noya yela. Shi nasha nekondjitho lyuulingilingi, Omupresidende okwa tala ko iilonga yuufudhime "omutondi" ngoka e li endangalati moonkaladhala dhoshilongo shi yambapale nokuyambula po uuhupilo wAanamibia ayehe. "Uulingilingi owu li omutondi goshigwana shaNamibia. Omutondi gwaathigona, omutondi gwaavu, noku li omutondi gwaamboka kaye na iilonga, omutondi gwaamboka taya kongo oompito dhelongo lya dhoga, nahugunina uuvudhudhu owu li omutondi guudemokoli wetu, ombili, egameno nengungumano." Omupresidende okwiindile natango oshigwana shi gandje eyambidhidho li ihwapo kOkomisi ompe yEvudhomo lyUulingilingi. Ngavena gwaKhomas, Sofia Shaningwa naye okwa nyana uulingilingi ta ti Aanamibia naya lyatele pevi uukombunda nuukwamuhoko. Otwa pumbwa okukotokela aantu yamwe mboka tayi iyambapaleke yoyene peha lyoshigwana. Oshinima oshikwawo shoka sha halika unene kepangelo okunkondopaleka paliko aakiintu. Nonando ooveta odha tulwa po okuungaunga nedhengelokongudhi lyaakiintu omanga oshilongo inashi manguluka, Omupresidende ota toonkambadhala dha yaga kegonga odha pumbwa okuningwa ku nkondopalekwe oomeme okupitila mooproholama dhoka dhi li po; ngaashi elundululo lyevi, egandjo lyomaunongo kaanangeshefa aashona naamboka yopokati. Oshindji osha ningwa okukondjitha omukithi goHIV/AIDS ngoka gwa tula oshikondo shuukalinawa moshiponga. Shika osha kwatela mo ooproholama dhegandjo lyepango lyomiti dhokulepeka onkalamwenyo kumboka ya kwatwa komukithi nguka, oshowo okukeelela etaandelo lyombuto ndjika okuza muyina okuya mohanona, omayakulo ngoka taga monika miipangelo nomahala ogendji guuhaku moshilongo. Omupresidende ota ti omukundu goHIV otagu vulu okushunithwa pevi okupitila momaihumbatonawa nesimanekathano pokati komuntu nomuntu omukwawo.
2006-03-31 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...