• September 26th, 2018
Login / Register

Naholo usa Litezi Katulo


WINDHOEK Nihaike ba National Union of Namibian Workers (NUNW) haba sika fitisa kale katulo ya bona fahalimu ya MuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±oli yo Mu-hulu Swale-lele wa bona yasa lilimanisizwe hape fa muse-bezi-tuna wa hae yena mu-tompehi Peter Naholo, ba mutende o ba ituta kuli uta fiwa katulo kapa yona koto ye swanela ye simuluha fa mihupulomaswe ya hae ya kusa sebeza hande ka nzila ni milao yaba katengo. Lifoso kaufeela zeo a aka-lezwa ka zona, li liutwahala kuli lizwelela fa simpangaliko sene si kile sa ezahala ka lizazi le liÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi la kupulo la mwa-kweli ya Kandao silimo sale sa 2004, manzwi a hae ana kile a fitisa silimo se sifelile kuamana ni lizazi la Lungu 1 silimo sale sa 1989 kubeya kusa biha kozi yafa mukwa-kwa yana kile aba kuyona mwasimbayambaya sa ka-tengo, ili kozi yeo na palezwi ku biha. Muyahi ya sepahala yene lu kile lwa ikopanya ni yena kwakatengo ka NUNW, na kile a lu lumela zebe kuli, mutompehi Naholo mwasi-limo sa 2004 na kile a tumusa feela kuli kupulo ya lizazi la kweli ya Kandao yene I swanelwa kuhatisezwa kwa-Omitara kakuya ka tumelano ya simubuso yene I kokilwe kiba Central Committee ya NUNW, yena na tekuzi ka kutiiseza kuli mukopano wa lizazi leo u hatisezwe kwa-project ya mukwakwa wa njanji wa mwaupa. Kuutwahala hape kuli mukopano wa kwanjanji ono sika lumelelwa kiba NUNW kuli ube cwalo sina hane u kilwe wa hatelelwa feela ki Naholo, no kile wa ca shiliÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i ye likana N$20 000 mwa-pokoto yaba NUNW ili pene yeo ba katengo ba lela kuli Naholo a buzakwe lipuzo ka yona pene yeo ni kualaba kwalipuzo kaufeela za yona pene yeo. Bayahi ba basepahala hape ba mwahala katengo ka NUNW ba bulela kuli Naholo neli muyemelituna wayo neli Likwambuyu wa Likolo la Litekisano ni Bumapanga-panga yena mutompehi Hidipo Hamutenya mwa-linako kaufeela zeo muko-panotuna wa kuketa muye-meli wa kopano ya Swapo u sika swalwa kale mwaliketisa za bueteleli zene kilwe za teulwa ki Mueteleli wa cwale wa naha yena mutompehi Hifikepunye Pohamba. Kusa akalezwa hape kuli Naholo na kile a isa muko-pano wa Kandao o kwa-project ya njanji yeo kuli afe sibaka ku mutompehi Ha-mutenya sina liketisa hane lili libiki ze sikai feela fa pili. Mukopano o, no kilwe wa hatiswa kuli Hamutenya a fumane kemelo ni maata sakata kufita limembala zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ze peli zana lwanela mushukwe ni zona mwa-liketisa,ili mutompehi Nahas Angula ni Mueteleli wa naha wa cwale yena Pohamba. Nto ye, ne sika zamaya hande niba Central Committee ba NUNW. Ba mutende o hape ba ituta kuli ba NUNW ba lela ku-buzaka Naholo kaza kozi ya fa mukwakwa yana kile aba ku yona anzali mwasimba-yambaya sa katengo kono na sika biha kozi yeo. Simbayambaya seo Naholo na bile ni sona mwakozi si zibahala ka Volkswagen Passat ili simbayambaya sene sili sa mubala wa gauda. Nihaike Naholo na kile a palelwa kubiha kozi ya fa mukwakwa yeo, na kile a kupa pene ye likana N$40 000 ya kupangisa simbayambaya kuba inshuwalensi ya ka-tengo. Naholo hape na kile a kolota pene yeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ya kulifela litifo zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi zene kilwe za kupiwa kiba insuwa-lensi. Ba katengo ka babeleki hape basa lela kuzekisa Naholo fa bufosi bwa kuli na palezwi kukutisa lisebeliso ni libyana zeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi zaba katengo zene lili mwamazoho a hae kasamulaho wa ku mu lilimanisa fa sipula sa hae mwakweli ya ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'ÂÃ'šÂ¬Ã‹Ã...ulule silimo se sifelile. Naholo u taluswa kuli una ni muhala kapa yona foni yaba katengo kubeya mazi-mumwangala kwandu ya hae nihaike ba katengo seba mulaezi kale kuli ali kutise kono usa sweli 'kutalimela mwahalimu'. Bufosi bo buÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi bobu bonahala ni kuutwahala kuli ki bo butuna bu simuluhela fa manzwi ana kile a fitisa silimo se sifelile ili mo yena na kile a bulela kuli ba katengo neba kile ba shandaula libizo laba NUNW hane ba kile ba yemela yo nali Mueteleli wa naha wa pili yena mutompehi Sam Nujoma kaza simpa-ngaliko sa silimo sale sa Lungu 1 silimo sa 1989. Ba NUNW bona ba aka-leza kuli, bona neba sika sebelisa libizo la bona kono, bona ba bona kuli yena Na-holo ki yana shandauzi libizo la bona hana kile a tumusa kuli libizo la bona neli kile la shandaulwa ka nzila yeo. Ba NUNW banze ba kopanya mapampili kaufeela a katulo ya bona yeba swanela ku lenga Naholo ka tuso ya bayemeli ba bona ba mulao. Ndwa ya cwale ye liteÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i hala Naholo niba NUNW inze sweli kulyanganisa litukiso sakata za liketisa za mwahala katengo ze taha mwamazazi a sikai feela a taha. Ba NUNW neba kile ba lilimanisa Naholo fa mu-sebezi wa hae silimo se sife-lile kasamulaho wa manzwi a hae ana kile a fitisa kuamana ni lizazi la Lungu 1. Naholo na kile a ikopanya niba Khuta ye pahami silimo se kul-wanela kaza lilimaniso ya hae mi Muatuli-Swalelele wa Khuta ye Pahami Reinhard TÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚¶temeyer na kile a atula kuli Naholo a kutisezwe fa mu-sebezi wa hae kapilipili ku kala feela kweli yeo yana kile a lilimaniswa ka yona, yona ya ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ'ÂÃ'šÂ¬Ã‹Ã...ulule. Ba NUNW neba kile ba amuhela Naholo mwaofesi lona lizazi feela leo la katulo ya Khuta ye Pahami kono neba kile ba mu lilimanisa hape fa musebezi wa hae kasamulaho wa nako nyana feela ye kuswani ya kumu-amuhela ni kubulela kuli basa eza lipatisiso ze tezi hamo-hocwalo ni kuswala muko-pano wa mwahala katengo wa kumuzekisa ka lifoso za hae hamohocwalo ni ku mufa koto kapa yona katulo. MuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±oli yo Muhulu Swale-lele ya lilimanisizwe usa litezi katulo ya hae kono nako ni yona inze I bonahala hande fo kusweu kuli ha iyo kwalineku la hae kakuli liketisa zona li inzi mwamazazi a sikai feela mi haiba lika kaufeela inge lisa tatululwi mwanako ya cwale, hana kufiwa sibaka sa kukena mwaliketisa-tuna ze taha ze.
2006-04-24 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...