• September 24th, 2018
Login / Register

Otjiposa tjo Mbanderu Tjahahua


I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE Erastus Tjiun-dikua Kahuure, no vakwao omurongo meningira ko Tjombanguriro Tjokombanda ndu mave vanga kutja tjirivare otje ningira rohakahan hakahana, maveningire kutja Ombara yOvambanderu, Munjuku II Nguvauva, nOuhonapare wOm-bazu wOmbanderu uyarure ovaningire imba movihavero. Tjiyari 10 ku Kozonjanga ozohahende zonganda indji o Kauta, Kamuhanga na Basson, ndu maze kuramene po Kahuure otjomuningire omutenga, otji zahitissire omaningiriro kOtjom-banguriro. Ovaningire varwe mbu mave kongorere ku Ka-huure o Mburo Mooja, Gebhard Hengari, Barnabas Kandjavera, Okeri Kavitjene, Rehabeam Ngaujake, Borrie Katjiuanjo, Cornelius Tjiroze, Noah Kan-gueehi, Erastus Karuuombe na Pani Kahorere,. Ozohanhende zao Zaraisire kutja Omandaha tjiyeri 8 ku Kambundu mohinga yomurongo wo muhuka poo kombunda ya nao Otjom-banguriro putjatie okuvepu-ratena, mave ningirire imba mba tamunwa imba kOtjombanguriro kutja tjipuratene eningira rawo otje ningira rohakahana. Munao otji maveningire Otjombanguriro kutja omayuva ingo, 8 ku Kambundu, tjipure ko-vazirire vo kotjina ihi kutja ong-waye Otjombanguriro tji tjiha-sere okutia kutja ovaningire ve-yarurwe movihavero otjozorata zombazu mOuhonapare wOm-bazu wOvambanderu. Ovazire wina vasere okuraisa kotjombanguriro kutja ongwaye tji tjihasere okutia kutja Ombara Munjuku II nOuhopare wOm-bazu yOvambanderu ukaondjise komurungu ondiero ndjazuva-sanewa iyo tjiwana tjOmbanderu tjiyari 16 ku Suramazeva mEpa-ko ombura ndjazuko. Wina ovazire vasere okuraisa kOtjombanguriro kutja ongwaye tji tjihasere okuraa kutja Ou-honapare wOmbanderu wOm-bazu auha kuramene omakaond-jisiro wondiero indji momurungu poo oku rirunga muwo. Komu-rungu ozohahende mazeningirire ovaningire kutja omayakuriro woveta yombazu ngumakuzu yatjitua tjiyari etenga nganduu kuyevari ku Seninani ombura ndjazuko, ye nakaurwe nganduu otjina ihi tjitja yarukirwa. Wina ovazire poo ovatjurure veningira indi vasere okuraisa kOtjom-banguriro kutja ongwaye tjitji hasere okuraa kutja Ombara nOuhonapare wOmbazu wOtji-wana tjiuhasere okusuta otjima-riva tjeningira indi poo ongwaye tjitji hasere okukutura ovaningire momwano umwe poo warwe otja pu matjiyenene. Koruseinina ovazire maveso okuzuvisa Otjombanguriro kutja ongwaye eraa ratjo komayaruriro mo movihavero wozorata; oma-kaendisiro komurungu wondiero ohunga noveta yombazu; Om-bara nOuhonapare wOmbazu okuhina kurirunga mo mondiero nawina omanakuriro wo maya-kuriro woveta yombazu tjiri hasere okutuwa mo maungu-risiro tjimanga. Oritjavari tjiyari 25 ku Ko-zonjanga poo komurungua wa nao ovazire otjivasere kutja va-raisire ko zohahende inda mo ma tjangwa kutja mavepirura eningira indi nu ndinondi vaso kutja vayandja ouhatoi wao wo kuzirira kotjina ihi kOtjom-banguriro. Eningira indi reya omayuva komurungu woruhindo ndu marunanwa iyo muhona Ngu-vauva Nguvauva II wa Tjauana okuye kuyapura. Ere oruhindo indui o tjaa riundjirwa mo Nami-bia. Kayarira ongahukiro kutja oruhindo indui maru honine otjina ihi vi.
2006-04-28 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...