• September 25th, 2018
Login / Register

Dr Tjitendero - Ndwalume tuna


WINDHOEK - Ndwalume-tuna ya nali Sibuabui wa pili wa Ndu ya Milao Dr Mos Penaani Tjitendero yana kile a lu siya la bulalu sunda ye felile, uta bulukwa kwa Ndu-tuna ya Lipumulelo ya Lindwalume sunda ye la pelekelo. Dr Tjitendero na timezi la bulalu sunda ye felile ka nako ya ka kusasa kasamulaho wa makulano ana sa ngile nako nyana ye telele. Na timezi kwa-sipatela-tuna sa Roman Catholic. Lizazi la kupulo ya hae lita swaliwa la butanu sunda ye musihali mwasibaka sa Ndu ya Milao. Nihaike ba mubuso wa naha haba I sika hatisa kale sitati-mende sa simubuso sa lika kaufeela za litukiso za puluko, kuutwahala kuli lizazi la simubuso la kuhupula ni kulila ndwalume-tuna yo, lita mbalamaniswa la bunee yona sunda ye ili nako yeo ndembela ya naha ha ita pahekwa. La bulalu sunda ye felile ni mabaani, palo ye pahami ya batu nesa zwelapili kupotela sibaka sa ndwalume ya nali Sibuabui wa pili wa Ndu ya Milao. Manzwi a matomola pili asa zwelapili kusuluha kuzwelela kwabayahi ba naha, maka-mpani hamohocwalo niba mubuso ni limembala za ko-pano ya Swapo. MuÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±oli yo Munyinyani wa kopano ya Swapo, mutompehi John Pandeni na kile a fitisa manzwi a ahe ni yena a matomola pilu. "Fahalimu ya kopano ya Swapo ni limembala ze hulu za kopano ni fitisa manzwi aka a matomola pilu fa pila lubasi lwa ndwalume mwanako ya sililo ni butuku ya cwale ye." Ba kopano ya Swapo ba loka Dr Tjitendero kuba muuna yana kile a lwanela tukuluho ni muyemeli wa kozo hala limbule za swalisano ya naha ni bueteleli zana sweli. "Naha ki kale I tobelwa ki ndwalume-tuna yana kile a beya nako ya hae kaufeela kwatukuluho ya naha ya luna ye." Mueteleli wa kopano ya United Democratic Front mutompehi Justus Garoeb ni yena na kile a fitisa manzwi a hae a matomola pilu kwalubasi lwa Tjitendero ni kubulela kuli mufu neli muuna wa ngana ni zibo ya misebezi ya hae yana filwe kaufeela ni kutalima za matata a sicaba sote. "Kuba yena Sibuabui wa Ndu ya Milao wa pili, mufu nana ni maata -tuna kubeya musebezi-tuna wa kuswala limembala kaufeela za lipokopano kaufeela za lipolikiti hamoho." Garoeb naize Tjitendero uta hupulwa ka lineku leli nde la hae lana kile a bapala mwalimpangaliko kaufeela za lifasi kwanaha ye. Ba Congress of Democrats (CoD) ni bona neba kile ba fitisa manzwi a bona a matomola pilu ku mufumahali Sandra Tjitendero ni banana. Mueteleli wa kopano ya CoD mutompehi Ben Ulenga mwasitatimende naize ba kopano ya hae bata hupula Tjitendero kuba muuna yana kile a lwanela tukuluho, muyahi-tuna wa naha ni muuna-tuna yana lumelana ni puso ya tato ya sicaba kuli naha Namibia I kone kuhula hande ni kuzwelapili. Yo nali Likwambuyu wa Likolo la Litekisano ni Bumapangapanga mutompehi Jesaya Nyamu, ni yena na kile a hatisa manzwi a hae a matomola pilu kwalubasi ni kuloka kuli mufu neli muuna wa niti yana bonela 'kwahule'. Nyamu naize na kile a kopana ni mufu silimo sale sa 1966 mwa Stockholm mwanaha Sweden mi na tabisizwe hahulu ki lizwalo la hae ni zibo hamoho cwalo ni mihupulo ya hae ye minde ya tukuluho ni zwelopili ya naha. "Comrade Tjitendero neli mutu yana inzi feela hande yana lumela kuli butata bufi kamba bufi ne buna ni tatululo nihaike mwanako yene ni kile na mu fumana mwasipatela." Nyamu ya nali muituti wa Unibesiti ya Lincoln sina Tjitendero naize Tjitendero nali mulikana sicaba yana sina lila. "Sibuabui wa pili na sina silibonda mi na yemela mutu ufi kamba ufi asa talimi za mishobo kapa mibala mi na bile ni mikwa ye kaufeela kwalilimo ze nyinyani za bupilo bwa hae." Nyamu na talusize kuli na komokisizwe hahulu ki lifu laTjitendero kono u tabiswa ki ngana ni liseli leo mufu na konile kusiya kwamulaho mwanaha kaufeela.
2006-05-02 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...