• September 21st, 2018
Login / Register

Fandisa Zoungawo Wepangero


Ministeli zoyirugana, ugendero nomagwanekero kumwe noministeli zoyima-liwa ngesi kuna kutarurura ngendeseso zokurandesa ungawo wepangero ponge-ndeseso zopangesefa zofan-disa yipo vaparukemo vana-ngesefagona vetu. Ministera goyirugana Joel Kaapanda ,kayigeve nkera kovanambudi asi kutunda tupu apa vaturapo ekonakono lyokuzeresa mvhura ezi kazipwire mwa Nsinano, vanangesefagona wovasovagani kwatjanga mbapira zorunyegenyo omu vasivana asi ngendeseso ezi vana kukwama ngesi zokura-ndesa ungawo wepangero kapi zina wapa. Vanange-sefagona ava kwatanta asi ngendeseso ezi lyaturapo epangero kapi lyawapa kuna kuvaninkiliramo. Ngendeseso kwapura asi kampani zahepa kutura yimaliwa yongandi poruzera komeho vakature asi yinke vana kurandesa.Eyi kuhoroka konyima kampani zina tara asi yinke ngano vana kuvhura kurandesa. Ano konyima zoyo kampani zahepa kufuta yimaliwa oyo vanagwanamo kapisi vafute eyi yokusim-bikira. Kodili nokampani ntazimwe edi dina kara mosi-rongo edi ava pe nkenye apa ava randesa fandisa zepa-ngero vagendese. Yiponye asi nokampani odo kutura ndando zizeruke yipo asi vanangesefagona yivavhure vapire kuhamenamo yiponye asi awo kapi vana kuyizuvhira mbili.Epangero lyakara nositumbukira zitekure vantu nawa yipo asi nongendeseso zangesi vazitare tupu nawa yipo vapopere vanangesefa-gona. Kutunda tupu apa vata-meka nelikwamo lyangesi epangero lyagwanako nare nomiliyuna N$4 edi datunda mokurandesa yininke yepa-ngero. Sirongo ntaantani sika kare nerandeso limwe,omu nava karandesa mahauto govaporosi gana siki ko 59.Sinzi somahauto kuna kara noChevrolets aga varuganesa vaporosi nye ngesi gana siki posiruwo sokugarandesa yipo vaporosi vagwaneko gamwe varuganeseko. Ministera gepopero negame-no Peter Tsheehama ogu kakere nage pegawo mbudi ezi kagwedereko asi vana kara noudigu woyivera nsene asi simwe sokoChevrolet sina teka. Eyi nayo kuna gwedako erandeso lyomahauto gan-gesi, ngano nayosi mahauto ogo kuvhura simpe gaduke. Komeho oko ministeli ngazi tara asi mahauto vagarandese ago simpe mawawa kuna kugenda eyi yokurandesa ehauto alyo kapi linakugenda kapisi yiwa. Elikwamo eli kuna kugendapo nawa lyoku ninka asi yininke nayinye yoyikurukuru tuyirandese yipo tugwane yiyope noku-yiruganesa nawa. Kaapanda katente asi age nagwana noministeli dimwe vatare asi nayinye eyi vana kutokwera kerandeso vayirandese.Ntani nongendeseso nadinye da-hepa kuditura mokompuyuta yipo vagusepo magazarero gomadona.
2006-05-11 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...