• September 19th, 2018
Login / Register

Enyolitho lyOmauthemba gOmavi gOkomikunda Lya Lelepekwa


WINDHOEK Aakalimo yomomahala gaayeshe - ano omahala gokomikunda oya pewa ishewe oomvula ndatu opo ya kale ya shangitha omauthemba gomapya/omavi gawo gopamuthigululwakalo. Uuministeli wOmavi nOma-tulululo omasiku ngaka owa tseyitha kutya elelepeko lyethimbo okunyolitha omau-themba ngaka olya ningwa konima sho wa koneke kutya ope na iinima oyindji yi na okuungaungwa nayo natango shi nasha neinyolitho ndika. Minista Jerry Ekandjo okwa lombwele Omalelo gOmavi gOkomikunda pethimbo lyoshigongipukululo mOve-nduka kutya onkalo yokwaa-nyolitha omauthemba gomavi agehe miitopolwa yaayehe oya etitha mpoka uuministeli wu lelepeke ethimbo lyoku-nyolitha omapya/omavi noo-mvula ndatu ishewe komeho. Aakwashigwana okwa li ashike ya pewa sigo ehulilo lyaFebuluali omvula ndjika opo andola ya kale ya manitha okunyolitha omauthemba agehe gomavi gawo gopa-muthigululwakalo nokulu-ndulula omauthemba ge nasha nokukala nomavi gopa-muthigululwakalo pakuthetha - okulongitha evi/epya lyepangelo pakuhiila uule woomvula dhontumba. Oku-za nkene enyolitho lyomau-themba gomavi lya tamekele oomvula ndatu dha pita, oma-lelo 12 gomavi oga shangitha omauthemba gomavi gopa-muthigululwakalo ngoka ga kala ge niwe nale ge li ashike 3 164, omanga ngoka omape ge li 1 028 nokulundulula omauthemba 17 gokukala mevi/epya. Megwedhopo kushika, omalelo gomavi oga gandja ezimino lyomauthe-mba gokuthetha omahala/omavi omape ge li 688, oma-nga oontamanana dhi li 124 dhi nasha nomavi dha lopo-twa, mokati kadho 44 odha potokononwa. Nonando pwa holoka esindano lyontumba mushika, Ekandjo ota ti ope na iinima oyindji ya pumbwa okuningwa po, oshoka omau-themba agehe gomapya/omavi ngoka ge niwe nale kaantu okwa li ge na oku-shangithwa andola meni lyoomvula ndatu dha pita. Muule woomvula ndatu tadhi landula, Ekandjo ta ti, oma-lelo gongashingeyi ge nasha nomavi oge na okunyolitha omauthemba agehe gomapya/omavi ngoka aantu ya kala ye na nale noku ga lundululila momukalo gokuhiila oma-pya/omavi agehe ngoka, oku-potokonona nokuungaunga niipotha ayihe yi nasha noontamanana miitopolwa yawo oshowo okutula mii-longa Oveta yElundululo lyEvi lyOkomikunda (Communal Land Reform Act). Neyambidhidho okuza ke-hangano lyuukumwe waEu-ropa (European Union), uuministeli mbuka otau ka tameka noprojeka yoosipana dhaanambelewa yopaute-kenika tadhi ende miitopolwa okukwatha aakwashigwana yomomikunda okumeta nokuninga omalongekidho agehe ge nasha nomauthemba gawo gomavi opo ga ka ku-ndathanwe kOmalelo gOma-vi gAayehe/gOkomikunda. Ooprojeka dhoka otadhi ka tulwa miilonga muule woo-mvula mbali, opo ku shili-palekwe kutya omauthemba agehe gopamuthigululwakalo ngoka ge niwe nale kaantu oshowo omauthemba go-kulongitha/okuhiila omahala/omapya miitopolwa yoko-mikunda oga ungaungwa nago nokupewa omikanda/oonzapo dhomauthemba ngoka, minista ta yelitha. Oshigongi shoka osha tamekele mOmaandaha no-sha gongalwa kiilyo 160 ayihe yOmalelo omape gOmavi gOkomikunda. Yimwe yomiikunda-thanwa ya simana yomu-tumba gomasiku gatano, okweenditha po iilyo iikulu niipe kombinga yOveta yElu-ndululo lyEvi lyOkomikunda oshowo omishangwa dhi na okulongithwa komalelo gomavi gaayehe. Okukundathana noku-manitha Elundululo lyOn-totwaveta ontiyali yElu-ndululo lyOmavi gOkomi-kunda, oshowo okukunda-thana etulomiilonga lyEny-olitho lyOmauthemba gOma-vi gOkomikunda ngoka ge niwe nale kaantu. Iilyo yomalelo gomavi oya ningile iiyetwapo yawo yi na okukwatelwa melundululo lya ningilwe omvula ya zi ko, sho kwa li ya pulwa ya tothe mo omaupyakadhi taga vulu okuholoka po mOveta opo ku ningwe elundululo lyOveta. Gamwe gomomau-pyakadhi ngoka oga kwatela mo uunene womapya/omavi gokomikunda. Omauthemba ngoka tashi vulika ga gandjwe Paveta ndjika oga kwatela mo uuthemba wevi/epya lyopa-unafaalama, ehala lyokutunga mo egumbo - olukalwa, omauthemba gokuhiila evi oshowo uuthemba wu nasha noludhi kehe lwopamuthi-gululwakalo mboka wa taa-mbiwa ko nokuuthwa komi-nista pamukanda gooveta dhepangelo (Government Gazette). Oveta otayi indike wo edhiko lyoondhalate/oma-nkolo, okuninga shila omuntu a pewa epitikilo e shi ninge, oshowo okulitha iimuna mehala lyaayehe komuntu ngoka kee shi goposhito-polwa/omukunda ngoka. Oveta otayi gandja wo uuthe-mba wa ngambekwa okulitha iimuna - oongombe 300, oon-doongi, nsht, nenge iikombo 1 800, oonzi, nsht, pomu-kunda nenge ehala lyaayehe.
2006-05-12 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...