• September 26th, 2018
Login / Register

Venye nombaha tava lyatere vayuke konzugo zepangero


Masere govanangesefagona kayivahandukisire yokupatangesefa nongesefa dawo asi morwa kwato nombapira dakuvapulisira asi vaninke ngesefa.Momapeu kagapwire nomufu ogu kagu-kere vanangesefa ava kavalyaterere vayuke ko-nzugo zepangero negano asi vakamone presidente gosirongo vaka gave runyegenyo rwawo. Valyaterwa ava kavalyaterere kutunda koru-kanda rwaKatutura dogoro kemunzugo lyenene lyepangero,oku kava kageve mbapira zorunye-genyo rwawo kwaministera ogu kakwatereremo presidente gosirongo kamarada Hifikepunye Pohamba.Elyatero eli kalitamekerere komberawa za Namibia Association (NASA)moKatutura kava kere vantu vakadi novagara vanasimbi maplakate pana kara nombudi asi vanahara nongesefa dawo vadizegurure.Awo hena kuna hara vaporosi vavasige vahavakwama-kwama. Maplakate gamwe kavagatjenge asi tengwideni yininke yetu eyi komutuhokwene.Yininke yawo kuna kara yikorwesa nayimwe ngoso. Ano gamwe kuna kara asi yilye nafutira vana vetu kosure?asi morwa sinzi sawo kuparuka tupu moomo mongesefa ozo mokufutira vana vawo kosure nayimwe ngoso.Awo hena kava pulire asi tupeni nokonda asi yinke muna kupatera nongesefa detu,mapuro gamwe kuna kara asi yilye nafutira embo lyange? Ngapi nani tekura vana vange? Ngapi natu vhura kufuta nomukuli detu domema norutjeno.Mbapira zorunyegenyo kazitambwire ministera gwefiro sinka yiviyauka yomo mberewa zapresidente dokotora Albert Kawana.Valyaterwa kapi kavayihaferere morwa presidente kapi kawizire aya tambure mwene mbapira ezi zorunyegenyo.Awo kava vapere asi nometa esere vahasika komuvero gonzugo zepa-ngero omu gakara presidente,awo kava lizuvhire asi vantu vatano tupu vana kupulisira asi vahwilire monda vakagave mbapira zawo. Nometa tupu nomurongo ntano nare vanaligwanekere namini-stera Kawana navamwe ava kava mukwemeko varugani womomberewa zapresidente. Mombapi-ra ozo zorunyegenye kageve presidente gwaNA-SA gekuto Veripi Kandenge, mbunga ozo kazipu-lire vaturepo nombapira dokukwateramo siruwo oso vana kundindira nombapira dawo dokurande-sesa. Ezi nazi kwateramo veta ozo zoyikunwa. Novetanye ozo zokukwateramo vaNASA kava-hundilire asi sininke sangesi vahepa kusilikunda momunene novahamenimo rambangako nono-mbunga edi dakara asi kuvatera ndi asi kugava nomukuli kovanangesefagona yipo vakare nongesefa zinapama.Vamwe vawo kava siva-nene asi ngesefa zawo kapi zina kuretamo yiwi-zomo ngomu vayindindira yiponye asi udigu kusikisamo veta ezi zoyikunwa.Veta zoyikunwa kwatanta asi ngesefa ezi zahepa kukara zekuma ntani hena vahepa kutunga po yikasayise yivali yovakadi novagara.Mbapira ozo simpe kazi-hundilire asi vaporosi ngano vahageke kukwata ava vana kurandesa kwahana nombapira de-pulisiro ntani hena vahepa kusiga pwahana mafutiso kwava kava kwete morwa kurandesa vahana nombapira pulisiro,ava kava kwete posiruwo sezereso esi kasikere asi kwato mbaha ezi nazirugana yivike yivali yina pitipo. Mbunga ezi kazi hundilire presidente Po-hamba asi ava vatere mokutulisapo ngendeseso zongwa mokuvatera vanangesefagona nokutuli-sapo mavango gova SME. Kawana apa kata-mbwire mbapira ozo mokukwateramo presi-dente kayitente nawa-nawa asi age nagava mba-pira ezi oku vana zitambesere nahena kava hugu-varesere asi mukurona gepangero napurako ava yatumbukira younangesefa komeho agave elimbururo kovantu ava vana gavarunyegenyo. Ose natutara asi ngapi natu vhura kugusapo udi-gu owu,eli yilyo elimbururo kapere Kandenge nononkwami dendi.Kandenge yiyo kayageve elimbururo kovakwawo asi presidente ana hepa tumupe siruwo atarurure ehundiro lyetu nye valyatera ava kava perepo asi hawe ose tuna hara elimbururo neina nsene kapisi ngoso ose kapi tuna kutundapo apa pevero lyonzugo zepangero. Kandenge katanterere NEW ERA asi nge-ndeseso ezi zokugava nombapira pulisiro ku-liranga unene yiponye asi oyo yiyo yina ku-tumangeda vantu varugane ngesefa kwahana nombapira pulisiro. Kugusa nomvhura mbali nantatu ngoso mokuninka asi muntu oko gwane mbapira zoge zokukupulisira asi orandese yikunwa.Vamwe ava kavalyaterere yipo kava-rorokere kumwe nokutameka kuhingira monzira zokonzugo zepangere oku tava dimbi nonsumo. Konyara ukahe wovili kava kerepo opo vana parapo asi kapi tavatundupo.Mbunga ezi zovanagesefa kwakara novahameni wokusika ko 6000.
2006-06-01 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...