• September 26th, 2018
Login / Register

Varwi Vanare Vanahara Kugwana Uwa Wawo


Komitiye ezi vaturapo zovarwi vanare kuna kuvandindira vakagwanekere napresidente gosirongo kamarada Hifikepunye Pohamba sivike seesi yipo vakauyunge yokuhamena asi yimaliwa yawo vayigwane usimbu eyi vavatumbwidira.Eyi kayikweme morwa kozili komitiye ezi vapa situmbukira asi ngano yimaliwa eyi vayigwane pangenderera yipo nawo vaparuke ndi asi yimaliwa eyi navavapa yipo vavapandure kweyivarugana komeho sirongo sikamanguruke. Varwi ava woSWAPO muuyungilipo gwawo Alex Kamwi nkera kayinkondo-pekere asi mwaKudumogona 27,konyara varwi vanare wokuhura ko 40 kava hingilire moVenduka yipo kava tokwere asi mbapira vazitume kwa presidente Pohamba vamupureko asi ngano vakare nosigongi komeho zokukasika ko 10 Pembankuru.Vantu ava kavageve mbapira zawo zehundiro kwapresidente gosiron-go,Namibia,omu kavamuhundilire asi agenderere ature yimaliwa eyi vandindira siruwo sosire yize mouta wakora.yimo ana kutanta Kamwi.Dogoro ngesi presidente kapi ana limburura asi nalimona novarwi ava vanare,nye Kamwi nare ana limburura asi awo tavakamona presidente.Age kuna kumona sigongi asi mulyo unene,esi sihorokwa sanare dogoro ngesi simpe kuna kutwima noudigu ou vahana kuugusapo. Mombapita zawo ezi kavageve kuna karamo yihonena eyi kavageve asi yirongo yomaparambo omu ayi vatere varwi vawo vanare omu epangero ali vadiworoka mongendeseso zokuvapako yuma.Yirongo eyi kavatumbwire kuna kara Zimbab-we,Mozambique naAngolo,varwi vanare kugwana yuma eyi ava vape asi mpandu zawo kweyi varugana dogoro sirongo simanguruke.Mokukwamanye yitundwamo yawo awo vaturapo makona-kono vatare asi ngapi vanakuparuka vene ava varwi vanare womoNamibia kutunda tupu apa vagwana emanguruko nomvhura 15 dakapita, nokutwikira erongo lyovantu ava, nokuva-popera koudigu ou,wepiro yirugana (P.E.A.C.E)sinzi sovarwi vanare kapi ava gwana mbatero nkenye oku konyara noper-senta 40% tupu yiwo ava gwana yimaliwa youkurupe eyi ayi tundu kepangero.Varwi vanare ava kuna hara vagwane mbatero ngwendi yimaliwa, makehevakahonze yipo varandese vagwa-nemo yuma, mambo,evhu lyokutunga, nofarama nonoporojeka edi adi retamo yuma yipo vaparuke ndi vatjindje nkareso zawo zeparu. Mokukwamanye Kamwi ogu gakere nomvhura 14 ponze zosirongo,katente asi mulyo unene epangero apa naligava yimaliwa oyo lyahepa kuturamo nomvhura odo gakakara muntu ponze zosirongo.Age katente asi nomvhura odo gakakara muntu ponze zosirongo vahepa nado kudivarura asi kwadiruganena.Nonkambadaro nye edi lina kurugana epangero mokupa varwi ava mambo sikare asi simwe sompandu zawo dogoro ngesi varwi vanare wokusika ko 200,sirongo nasinye vava tjanga asi ngano vahamene melikwamo eli lyokugwana mambo.Ketameko tupu lyomvhura zeezi,ministera gomapangero nomukunda,nodoropa, mambo, nekuliko nomukunda doponze kamarada John Pandeni kwamupere situmbukira oso kabinete vatare asi wene udigu ou womambo ngapi una kara unenepo asi ngapi una hamata ava vadukire mosirongo uye wonomvhura 1975,ano ngesi awo nomvhura 60,vanakugwanesa. Vamwe ava vana kugazara asi nawo vagwane uwa ou vaavavakwete vakavature modorongo zokoRobben Island,ntani vava vakere monda zosirongo nye kwahepere unene momawoko govanyengi vakoloni wokoSuid Afrika.Kutunda tupu apa vagava nzigo ezi asi varwi vanare tavavavatere mokuvapa mambo vamwe yipo vatameka kupura asi nani ngapi yagenda ndi asi ngendeseso musinke vana kukwama asi navenye vagwanenemo uwa.
2006-06-08 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...