• September 19th, 2018
Login / Register

Oonakulwa Aakulu Oya Hala Omauwanawa Gawo


WINDHOEK Okakomitiye taka ungaunga noonakulwa aakulu yoSwapo okwa tegelelwa ka tsakanene nOmupresidende Hifikepunye Pohamba omasiku ngaka okukundathana kombinga yokweendeleleka ofuto yomauwanawa ge na okupewa aakwiita aakulu. Shika osha landula edhikopo lyokomitiye ndjoka yi na oshinakugwanithwa shokweendeleleka oshinima shegandjo lyomauwanawa koonakulwa aakulu omolwiilonga yawo manga oshilongo inashi manguluka. Nakulwa omukulu goSwapo, Alex Kamwi mOmaandaha okwe shi koleke kutya momasiku 27 Mai oonakulwa aakulu ye li 40 lwaampoka oya gongalele mOvenduka nokuzimina ya tumine ombapila Omupresidende Pohamba noku mu hiya ya ninge oshigongi naye omanga omasiku 10 Juni inaga thika. Omupresidende otaku tiwa ina yamukula natango kontumwafo ndjoka. Kamwi okwa tala ko etsakaneno nOmupresidende lya simana, ta ti, 'oshinima shika osha ninga unene ethimbo ele inashi potokononwa sigo okonena.' Mombapila, okomitiye oya gandja wo iiholelwa yoonkalo dha faathana miilongo yopuushiinda moka oonakulwa aakulu ya pandulwa komapangelo gawo omolwiilonga ya longa manga ya li muupongekwa. "Pakuyeleka niilongo ngaashi Zimbabwe, Mozambique naAngola, aakondjelimanguluko aakulu yamwe oya pewa olupandu nomauwanawa omolwekuthombinga lyawo," Kamwi ta ti. Shi ikwatelela komukanda gu na oshipalanyolo: 'Ekonakono Kombinga yOonkalamwenyo dhOonakulwa Aakulu moNamibia - Oomvula 15 konima yEmanguluko' omapekapeko ngoka ga ningwa koPeople's Education, Assistance and Counselling for Empowerment (P.E.A.C.E), ehangano ndika otali ti oyendji yomoonakulwa aakulu moshilongo pethimbo ndika ihaya mono nando omakwatho gwontumba kaantu oohandimwe nenge komahangano gwongandi. Aakondjelimanguluko ashike 14% yomuyo haya mono oshimaliwa shopenzela okuza kEpangelo. Aakwiita aakulu oye uvite kutya oye na okupewa olupandu lwoshimaliwa oshowo omauwanawa galwe ngaashi; omagumbo, evi nenge oofaalama, ooprojeka dhokwiimonena uuhupilo, nenge openzela opo ya vule okuhwepopaleka oonkalamwenyo dhawo. Kamwi ngoka a kala oomvula 14 muupongekwa ota ti ope na ompumbwe Epangelo li dhiladhile okukwatela omimvo dhomuupongekwa momauwanawa gopenzela. Oku na eiyuvo kutya oomvula dhomuupongekwa dhi yalulwe wo dha fa "oomvula dhomuntu a li miilonga." Monkambadhala yEpangelo okugandja omagumbo goshali ongoshitopolwa shomauwanawa koonakulwa aakulu, aakondjelimanguluko aakulu ya konda 200 moshilongo ashihe oya nyolithwa opo ya ka mone omauwanawa ge nasha nosikema yomagumbo goshali. Kuyele omvula ndjika, Ominista yOmapangelo gOpaitopolwa, Oondoolopa, Omagumbo nOmapendulopo gOkomikunda, John Pandeni okwa li ya pewa elombwelo kOkabinete opo ya ninge omapekapeko ge nasha noonkalo dhomalukalwa/omagumbo goonakulwa aakulu, unene mboka ya yile muupongekwa komeho yomumvo 1975 naamboka ye na oomvula dha konda pomilongo hamano. Ongundu onkwawo yi na okutalwa oyo ndjoka yaanandholongo yokokantuntu Robben Island, oshowo mboka inaya taagulula oongamba ihe oya kala meni lyoshilongo haya mono iihuna nomahepeko komatanga guukoloni waSouth Africa. Okuza sho etseyitho lyomathaneko ngaka lya ningilwe okugandja omalukalwa kongundu ndjika, yamwe yomoonakulwa aakulu oya holola omaipulo ge nasha nomikalo dhoka tadhi longithwa.
2006-06-09 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...