• September 21st, 2018
Login / Register

Muofisa yo Muhulu u Akalezwa Busholi


WINDHOEK Muofisa yo muhulu wa sipokola mwa-sikiliti sa Hardap, mutom-pehi Bollen Sankwasa na lengilwe mwatolongo ka nako ye kuswani ni kuto-menwa pene ye linaka N$500 ya kuzekela muzeko wa hae fande ya tolongo kasamulaho wa kuakalezwa kuli na uzwize mafula a petululu mwatolopo ya Mariental ka lizazi la 24 Kandao silimo se. Sankwasa u akalzewa kuli na uzwize mafula ao ana swanelwa kuitusiswa ki maHwi ni maHwi kwasi-teshini-tuna sa mapokola seo. Mafula na beyezwi linako za putako. Muzeko no sutiselizwe haisi lizazi lale la kweli ya Muyana ha I taba ni mazazi a lobapeli (8). Sibuabui yo Muhulu ni kufita wa sipokola sa naha, mutompehi Angula Amu-lungu ki yana nitifalisize kaza simpangaliko-tuna seo kaufeela sa muofisa yo muhulu yo mwamazazi a felile ni kuekeza kuli mukopano-tuna wa limem-bala-tuna ze hulisizwe mwasipokola uta swaliwa mwamazazi a taha kuli ku konwe kuikambota kaza nzila ya musebezi ya muofisa yo muhulu yo mwasipoko- la. "Mukopano uta swaliwa kuli ku konwe kuikambotwa kaza muhato ota ngelwa mutompehi Sankwasa kuzwa feela muta wani a swali- wa." Amulungu na talusize kuli ha zibi hande kaza teko ya mafula ao Sankwasa a akalezwa kuli na kile a uzwa. Muofisa yo muHwi yo Muhulu ya okamezi Liluko leli bona za Linonge, Hubert Mootseng na kile a bulela kuli ba Liluko la habo bata bona kuli ba bapala lineku la bona kusina silibonda kapa sabo ya mutu kaufeela ya loba mulao. Naize busholi bo Sankwasa a akalezwa ka bona ki bukebenga mi kacwalo ba Liluko la habo bata bona kuli ba sebelisa mihato kaufeela ni linzila sakata ze konwa kuitusiswa ki Liluko la bona mwanako ya cwale ye. Na kile a tumusa kuli muhato luli uta ngiwa fahalimu ya muofisa yo muhulu yo kono mukopano wa limembala kaufeela ze hulisizwe ki ota itekula ka taba kaufeela ni muha- to sakata kapa yona ko- to yeo muofisa ata fiwa. "Musebezi wa luna kiwa ku bona kuli lu eza lipatisiso sakata kwa lika kaufeela ze akalezwa ki maofisa sihulu, kwalineku la mapokola kapa bona maofisa ba luna." Seku utwahezi hande-nde kuli, likande la busholi bwa mafula a petululu ao Muofisa yo Muhulu a akalezwa ka bona, ne bu sika wela hande mwamazebe a buHata bwa maofisa ba baHwi ba bahulu ba sipokola kasamulaho wa simpangaliko-tuna sa kutokwa mafula a swana sene si kile sa taseza sipokola sa naha mwalikweli ze felile sina likande hane li tilo ezahala mwanako yeo sipokola nesi kile sa lika kutatulula butata-tuna bo, bo bu swana mwanako ye kuswani feela mwalikiliti kamukana ka nzila yaku bu lilimanisa.
2006-06-19 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...