• September 25th, 2018
Login / Register

Ba Likolo ba Kena Mwangoma


WINDHOEK Ka nzila ni mulelo wa kubona kuli lisebelezo za sicaba za fiwa kwabayahi ka nzila sakata ye swanela ili ye tokwahala hape mwatolopo ya Karibib, ba Likolo la Likiliti, Milo-nganyana, Mandu ni Liz-welopili za Libaka za Mata-kanyani seba 'keni mwango-ma' ni kuikabela zibo niba katengo ka tolopo ka kuswala mikopano ya kuikabela zibo ni liseli. Ba Likolo neba tatekile ni mikopano ye ya lizwelopili ka mulelo wa kuikabela zibo niba katengo ka tolopo hamohocwalo ni bayahi ba tolopo ili mikopano yene kilwe ya hatiswa sunda ye felile. Sibuabui wa Likolo mutompehi Frans Nghitila ki yana nitifalisize kaza miko-pano kaufeela yeo kuba mutende o sunda ye felile. "Mu-oli ya 'Inelelezi' uta swala mikopano niba ka-tengo ka tolopo hamo-hocwalo niba tutengo twa-kwamukunda kuzwa ka liza-zi la 29 kuisa 30 Sikulu silimo se," Nghitila na niti-falisize. Kuzwisa kwate-i miko-pano yeo, Mu-oli ya 'Ine-lelezi' uta swala niba katengo ka tolopo hamohocwalo ni tutengo to tu-wi twa kwa-mukunda mwatolopo mwa-mazazi a taha, Mu-oli ya 'Inelelezi' mwaLikolo la Likiliti ili yena mutompehi Erastus Negonga na kile a swala mukopano cwale-cwale mwatolopo, ili mu-kopano ono kile wa biza limembala za kaufeela za sicaba sa lipisinisi. Tutengo twa kwa-mu-kunda hamohocwalo ni makampani a cwale ka NamWater ni Erongo Regional Electricity Distributor ki ama-wi ata ba kwa-mikopano ya kuikabela zibo ni liseli mwamazazi a taha. "Mulelo kiwa kubona kuli lwa ikabela zibo ni kutalima linzila za kamo luna ba Likolo luta konela kutuseza ba katengo ka tolopo ya Karibib kuli ba kone kufa lisebelezo sakata kwabayahi ba tolopo," hane kubulela sibuabui. Tolopo ya Karibib ki ye-wi ya litolopo ze talimani ni likayamana la kusa fa hande lisebelezo sakata kwasicaba. Matata kaufeela a tolopo a simuluhela fa kusinyasinya ni kusabelekisa hande ma-shili-i a fumanwa kwalise-belezo kaufeela ka nzila ya bunyangelino mi ha-ata--ata ne ku kilwe kwa bihiwa kuli bayahi neba yemanga ni kulifa mashili-i kwakatengo ka tolopo ka kana ni likoloti ze -ata kwatuko kuli ba kone kuzwelapili kuamuhela lisebelezo za bona. Bayahi ba tolopo neba kile ba yema mwamazazi a felile ni kucaula simubuso ka kufitisa linonge za kuli matakala a bona a mwalibaka kaufeela ha yumbiwi ili nto ye tisa silalanda se simasila ahulu ha kuamwa za ma-kete. Lo nesi lwapili lo ba katengo ka tolopo ya Karibib ba talimana ni matata a swana sina ni bona ha bali ba ba-wi ba tutengo to tu-wi to tu palelwa kuzamaisa hande misebezi ya tona ka nzila ye swanela ni kufa lisebelezo sakata ze tokwahala kwasicaba. Mwalilimo ze felile, mae-mo a katengo na kile a kutela hahulu fafasi kuisa fa lineku la kuli batu ba lipinisi neba kile ba tumusa kaza linonge za bona za miyaho ye-wi ye supezi hahulu yene kilwe ya bulelwa kuli ne welanga. Mukopano o Negonga na sweli ni bayahi no matile mane haisi nako yani ya manzibwana a la bunee sunda ye felile.
2006-07-03 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...