• September 22nd, 2018
Login / Register

Nujoma Tagava Marondoro


Presidente gombunga politika zoSWAPO kamarada Sam Nujoma katokwere asi ava vana pili kuhara SWAPO vatundemo yipo ava vana hara valipakerere ndi pakare ukumwe nononkedi nsene kapisi ngoso nzira zina vawapere vatundemo.Age kauyungire eyi apa kauyungisire nompitisili doSWAPO momukunda gwaKhomas,presidente katumbwire nonkango edi nomukumo asi koveli vamwe vana kureta rutandu mombunga ezi omu vana kutulisapo mahoroworo gahana asi paveta monomukunda dimwe mwazasirongo asi nampo ngava kagwanenamo uwa kokongres ezi zina kuwiza mvhura ozo. Eyi yomo nombunga kuna tameke tupu paapa SWAPO gakere nepongo lyendi lyokuhorowora asi yilye nakara presidente gosirongo apa ana kumana kamarada Sam siruwo sendi.Ano pepongo olyo yipo nye vakahorowere kamarada Pohamba asi kandindate goSWAPO momahoroworo gosirongo.Vakandindate vavali kwakere kamarada Nahas Angula,nakamarada Hidipo Hamutenya ava nawo varumbasanene nye tava zumbanesa.Epongo olyo kwalikwemeko epongo eli ava horowora vantu ava navakakarerapo SWAPO mombongarero zanavenye madina aga aga kara 72, mwankenye mbunga politika. Kamarada Nujoma katente asi koveli vamwe vana kuuyunga asi mahoroworo aga kwagenda moyifuki.Ano vamwe veni one kuna kugenda mutantere vantu asi kuna karamo tumbunga moSWAPO otu tuna kuninkisa vantu valitavagane motumbunga gona.Nujoma yipo kazerwire nyara zendi meguru nokutanta asi koveli vamwe veni muna kugendagura mosirongo nokutantera vantu asi mahoroworo kapi gawepe umbondo wakerepo.Vamwe vangoso kuna kulizedilira vapire kuvamona omu vana kuliyonga,ntani vanambudi nawo kuna kupukisa vantu omu vana kutanta asi kutunda tupu pokongres yipo twatameka tumbunga oto awo kutanta asi mbunga zimwe zange ame Nujoma ano ezi zimwe zaHidipo Hamutenya.Yininke yangoso kapi yakarako.Owo vanyengi vetu tupu vana kureta mapiyagano mombunga politika zetu. Ame nahara kumutantera asi mwato tumbungagona oto muna kugazarera moSWAPO.Ose kwakara tupu naSWAPO gumwe tupu.Age katente asi owo vana kugenda mosirongo vatantere vantu asi nombungamo moSWAPO ntani asi SWAPO ana litavagana owo mepuko vana kara ose kuna likwata kumwe ngomuhoko gumwe,kupitakana apa twakere nare yipo asi tatu twikire kupangera vantu vetu mosirongo setu dogoro ngatu tunde moukoloni weekonomi.Presidente goSWAPO katente asi mahoroworo gene gokongres naga gokuhorowora yilyo yombongarero zanavenye kwagenderepo nawa,ago kwagatarere muhahende Petrus Damaseb nombunga zendi,ntani kuturako ava vakarererepo vakandindate owo vatatu.Yinke muna kuuyunga nani? yimo ana kupura.Ame yipo napulire Nahas age asi simpe ngaheteka hena komeho oko.Kwava nye vatumbwire Hidipo yimo mwamutumbwire nye kapi yamuwapera walye ngaheteke hena odo nonkondo deni yamumangurukira. Vamwe kuna kutanta asi yihorokwa oyo yiyo yaretesa dogoro Jesaja Nyamu aya tjange kambapira kendi aka ana kugazara asi ngano aturepo urebele mokurwanesa epangero lyaPohamba.Ano kutunda opo Nyamu yiyo vamutjidamo moSWAPO morwa age kuna kukulika malitondoworo mombunga ezi.Nye yirugana yokohi kuna kutwima yiyo yina kuninkisa vaturepo nombunga gendesi dahana asi paveta monomukunda eyi kwahoroka ngwendi moOkahandja,Omatako,Mariental nomoVenduka.Nombunga dangoso kwadi turapo vahana kukwama veta zomahoroworo zoSWAPO. Ano nombungagona odo vadigusapo morwa kapi vaditurapo kukwama veta zoSWAPO.Ado kwaditurapo vahana kukwama edi veta lyoSWAPO,yipo asi twaha yitarerera nampili nakauke yihoroke yangoso.Apa nomutengura konomutayi deni tantereni vantu asi ose kunalikwata kumwe kwato oyo asi malitavagano mombunga zetu.Kapisi nkenye apa vatu mone tatu uyunga udemokoli nye twahepa kuyirugana oyo tuna kuuyunga nokupura asi nsene mahoroworo getu kuna gendipo nawa twahepa kuyitambura.Mompepo ozo yimo mwelike natuvhura kutura ukumwe ntani tukare nompora mosirongo setu.
2006-07-06 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...