• September 22nd, 2018
Login / Register

Kekezo ya Mafula a Oli ya Nitifazwa


WINDHOEK Ba Likolo la Milafo ni Maata seba nitifalisize kaza kekezo ya mafula a petululu yeta tateka lona le la kacenu. Kekezo kiya bunee mwalikweli feela ze supile ze felile. Mwasunda ye felile, Likwambuyu wa Likolo, mutompehi Erkki Nghimtina na palezwi kunitifaza kaza kekezo ya mafula ka kubulela kuli na sa zibi kaza kekezo ye cwalo. Kono la bulalu sunda ye felile, Nghimtina na kile a patalaza kuli linako ze tatafezi kize ta wela bayahi mwalinako ze taha. Nghimtina mwasitatimende naize kekezo I taha kalibaka la pene ya naha yenze sweli kuno nopa maata kwamashilin`i a linaha zen`wi ze cwale ka USA. "Mwalifasi leli etelezwi ki lipoliti le, ni kutalimisa kaza kozo mwalinaha ze fumile kwamafula a oli, bayahi ba naha ba siyala ba sina buiketelo haisi kuswala feela liteko kaufeela za mafula ze pahamiswa kapa kukutela fafasi," Likwambuyu na ekelize. Teko ya mafula a oli ne kile ya fita fa maemo a kuli ki kale I pahama luli, ili teko yeto yema fa kuli dilamu ilin`wi seto yema fa pene ye likana US$75 ni US$78 ka libaka la ndwa yenze sweli kuzwelapili mwalibaka za linaha ze fumile kwamafula a oli a. Mwatolopo ya kwalikamba la liwate yona Walvis Bay, mafula kaufeela a petululu ata ekeza ka 35 cents ka sipupe sili sin`wi. Teko ye swana ki yeta bonwa hape kwamafula a dizulu. Kekezo ye ito tatulula hande kuli mafula a petululu a zibahala ka 93 ata leka pene ye likana N$5.92 ka sipupe nyana yona litre ka sikuwa, haa mafula a zibahala ka 95 ona ata leka N$5.94 ka sipupe. Dizulu yona ita leka N$6.00 ka sipupe. Tolopo ya Walvis Bay ki ye ta bona liteko za mafula ze kutezi fafasi kakuli ki ko mafula a fitela ten`i kono hee, mwalitolopo zen`wi ze cwale ka Noordoewer, mafule a zibahala ka 93 ona ata leka N$6.30 ka sipupe. Nihaike nese kubile ni linonge ze shelana kaza kekezo ya mafula mwamazazi a likweli ze felile, ba Likolo la Milafo ni Maata basa tiiseza feela kuli bona habana sanda sa kubapala mwaliteko za mafula kaufeela sina haba sina 'simu' ya kukutula mafula a cwalo. Ha kubapanywa ni naha South Africa ye lekisezanga mafula mwanaha mo, liteko za yona naha lipahami luli ha kubapanywa ni naha ye. "Luna luba amuheli feela ba licinceho kaufeela mi lu swanela feela kubona kuli lwa swalisana ni licinceho kaufeela," Likwambuyu na kile a talusa.
2006-07-24 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...