• September 20th, 2018
Login / Register

Makwambuyu ba Potela Naha DRC


WINDHOEK Likwambuyu wa Likolo leli bona za Litaba za Kwande mutompehi Marco Hausiku u bulela kuli, katengo ka lifasi la mbowela wa Africa kona ka ka zibahala ka Southern African Development Community (SADC), neka kile ka kena 'mwandwa tuna ya kulwana' muta naha Congo iba membala ya katengo ka sikiliti. Kwamukopano wa bunee waza litaba za lipolitiki ni swalisano yaza likute ni kozo ono kilwe wa swalelwa mwamulenen`i wa Windhoek mwakweli ye felile, ne ku kilwe kwalumelanwa kuli Makwambuyu ba Sisole ni Litaba za Kwande ba potele naha DRC ka mulelo wa kususueza kozo ni swalisano mwanako ya liketisa za cwale. Likopano za lipolitiki ze likana 200 ki ze ta itenga mwaliketisa za cwale ze, za naha DRC, ili naha ye fumile hahulu mwamalasha a cwale ka gauda ni daimani. Palo ya batu ye likana 9 000 ki yeta kangisanela lipula ze likana 500 za Mwandu ya Milao haa, palo ya batu ba 33 ki yeta lwanela mushukwe tuna wa bueteleli bwa naha. Palo ye pahami ya likopano za lipolitiki ze yemi mwaliketisa za cwale kubeya palo ya batu baba yemi mwalipula za Mwandu ya Milao hamohocwalo ni ya bao baba yemi mwasipula sa bueteleli bwa naha ki lisupo ze supeza zwelopili ya puso ya tato ya sicaba, kakuya ka Likwambuyu wa Litaba za Kwande mwanaha mo, ili yena mutompehi Hausiku. Hausiku u bona kuli kuna ni butokwa bwa kubabalela ni kumamela silalanda kaufeela sa naha kuli batu ba konwe kusilelezwa mwaliketisa za cwale ze, sina maemo a kozo a naha DRC haisi ona hande. Katengo ka sikiliti kata sebelisana hamohocwalo ni batu ba naha yani, ka mulelo wa kuba susueza kuli ba kone kueza hande lika kaufeela za bona za mwanako ya liketisa ni lika za kasamulaho wa liketisa. Katengo ka sikiliti seka kupile kale linaha ze ipa museto ni naha DRC kuli li kone kusebelisana ni kuswalisana hamoho ni naha DRC kuli ku kone kuba ni kozo sakata mwanaha. Linepo za liketisa kiza butokwa kakuli kasamulaho wa liketisa, kuna ni butokwa bwa kukalisa sinca lika kaufeela ili lika ze cwale ka kususueza kozo ni buiketo, kutisano ya lipilu ni kuyaha sinca kakuya ka Likwambuyu Hausiku. Hausiku na kile a taluseza bayahi ba naha DRC kuli Makwambuyu ba linaha zen`wi z a sikiliti neba inzi mwanaha DRC kakuli kunze kusweli kulatelelwa milao ni litumelano za katengo ka sikiliti ha kuamwa za puso ya tato ya sicaba. Katengo ka sikiliti hape neka kile ka mbalamanisa katengo nyana kaka ta bona za kunyakisisa ni kuetelela liketisa kuli li sike zaba ni silibonda ili katengo kene ka kilwe ka mbalamaniswa simubuso kali 26 Mbuwana silimo se. Likwambuyu Hausiku hape, u sa tabisizwe ki keto ya mutompehi John Pandeni yali Likwambuyu wa Likolo leli bona Likiliti, Milonganyani ni Mandu ni Lizwelopili za Libaka za Matakanyani, yo na kilwe a ketwa ki Mueteleli wa naha kuli a etelele katengo ka sikiliti kaka ta nyakisisa ni kubona za liketisa mwanaha yani. Mueteleli wa naha, yena mutompehi Hifikepunye Pohamba ki Muina Situlo wa mutayi wa katengo ka sikiliti ili muitayi o bona za litaba za lipolitiki, sisole, kozo ni silelezo hamohocwalo ni swalisano.
2006-07-24 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...