• September 25th, 2018
Login / Register

Nujoma Tahomokere Varwi Vanare


Presidente gokuhova nahena Presidente goSWAPO kamaranda Sam Nujoma kuna kurwanesa papa gahulira nokupatana asi vantu ava kapi vakwama ediveta age hena yiyo kagwedereko asi ehundiro lyawo eli vana kugava kupira mombunga zawo ozo vaturapo kapi yina wapa. Dokotora Nujoma katente asi ehundiro lyawo kwato mulyo ntani hena kapi vakwama ediveta lyo mbunga zo SWAPO,yiponye asi ehundiro lyangesi kapisi hepero valipulisire mepangero lyaSWAPO. Ntumwaraka zangesi kazi wizirepo kutunda tupu apa kamarada Nujoma kagwenekerere novantu ava vana kugendesa yeparu lyovarwi vanare moutano, ou kaupwire.Mosigongi oso Nujoma katanterere vantu ava asi kapi vakwama ediveta lyoSWAPO yipo asi kapi tava ruganene monda zaSWAPO. Ame nawo nina ligwana ngurangura yiyo nina vatantere nawa - nawa asi ehundiro lyeni kapi lina kara pauhunga kapi muna kwama ediveta, ngoso oru kapisi paveta muna kara. Elimbururo eli kuna kwateremo ediveta lyoSWAPO nelilyepangero lyaSWAPO, yimo ana kuvatantera Nujoma. Simpe yiyo kavavatanterere asi komiti ezi kapi vaziturapo paveta,yiponye kava vatanterere vakwame ngendeseso zoSWAPO kukwama ediveta. Posiruwo soosovakwatakanesi woSWAPO monomukunda nadinye murongo nantatu, kava vapere sirugana vature yigongi omu monomukunda omu navahamena nompitisili nadinye dopamukunda, nanavenye.Ntani hena kuna kumuhundira mukotoke kwankenye youmbondo eyi vana hara vantu ava one muyitutantere, yimo ana kutanta Nujoma. Rambangako nompitisili dopanteteko nedi dopo nomutayi daSWAPO kava vahundilire asi vahatarerera nampili nakauke yitodi eyi yina puka moumpitisili wa Ruusa Malulu asi vature yigongi ndi asi valyatere medina lya SWAPO. Komitiye ezi zina kererepo yovarwi vanare woSWAPO kwahundilire zikalimone naPresidente Hifikepunye Pohamba. Age kwahingilire nawo yipo gavatantere asi udigu wangesi kuna wapere kuutwara kombunga zaSWAPO ndi vakamone Presidente goSWAPO Presidente goSWAPO yipo kavamwene nye moutano ou kaupwire.Simpe kuna kumuhundira mutantere yilyo yetu nayinye vahapurakena koyimpempa yovantu ava vana puka. Vakwatakenesi woSWAPO monomukunds vawapayike yigongi yoyinene yipo varengwese nokupatanesa elikwamo lyokunyata lya Ruusa Malulu nokambunga kendi. Nampili ngoso komitiye ezi zina karerepo ndi zina kulitumbura zene asi kuna karerepo varwi vanare woSWAPO (PLAN) kapi vazi tulirapo asi nampo zikare mbunga politika pwazene. Eyi mokukwama gumwe govarwi vanare Alex Kamwi ogu ana kara asi nage mokomitiye. Ose ngova rwi vanare kapi tuna kara negano asi tuturepo mbunga politika nkenye. Ose kuna hara tupu vatutekure, vatupe nonkondo detu nokutura matokoro getu moyirugana, yimo ana kutunda. Age simpe tatente asi sigongi somoutano kwato eyi kavaliyongere, nampili ehundiro lyongadi kapi kavalitumbwirepo. Kwato eyi katu likundire kugusako tupu kutupura ntundiliro zoge moSWAPO, sigongi yiyo kasihenge mompepo zondona, dogoro papa ngesi awo simpe kuna kundindira elimbururo komahundiro gawo. Komitiye ezi kwaziturapo nosinka vagusepo udigu wovarwi vanare nokuvadiworoka yirugana yawo eyi varugana komeho sikamanguruke sirongo, Vantu ava kuna hara vavape yimaliwa, mambo,evhu,nofarama ntani noprojeka edi navagwa namouwa, yipo vaparuka,Ngesi awo kuna hara kuturapo elyatero sirongo nasinye eli vana kuwapayika likakare mwa sitarara mvhura zeezi, nsene kapisi ngoso ntudi maudigu gawo vagagusepo. Sigongi oso somoutano kumwe naPresidente Nujoma kasi hege momudona, mokukwama Kamwi, asi morwa awo kavakahagekere nomutangu oku tava kapwanga.
2006-07-27 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...