• September 23rd, 2018
Login / Register

!Kawagas ge omkhâisa ra //ao


KHAXATSUS !A-!nasi #gae-#gui di #kawusasib tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® //an-#ga-aon /ka #hanu /gaub #harogu t'ma i's ai ge huga-/gui !kawagas !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ ra ho-!ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âhe !gomsigu di /gui, tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®s ge //nasa omkhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âis !aroma !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚´a-!naose i, Hardap di /karib !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â. ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ //Nan ge //an-#ga-aon ko !Haosi #NÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»s di //anin ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®a ko !kawagasa sari hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ i na ko ro !gaeba xun di /gui. !Haosi #NÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»s di //anin di saris ge //na #NÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»s di sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®senxasiga khoen tawa tani sis di #ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âibasens ai ko !am-mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âisa i. !Haosi #NÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»s di ai-#nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»-aob (Speaker) Theo-Ben Gurirab tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® 3 dare //anidi ge #oako wekheb di Maandax tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® Dinsdaxtse Tsaraxa-eibes tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® Khaxatsus ai //aeba ge //ama-#ui tanixase khoen di !gomsiga !gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âs !aroma. //Naban ge khoena !gomsigu ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®an ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»i-/gaub !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® #gi-#gosi mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsib !na ra ho-!ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ !kawagas !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âga gere //gui-#ui. Kei #guis di khoen ge //na #nudi !oa ge si, tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® i ge /nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® soagu !na //kÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âmasa mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsiba gere ho-!ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âhe. Dinsdaxtse is ge Khaxatsus di Village Councilsa gere sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âihe, //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®n xu-e harebe t'ma tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sen //oa tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® //nas !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ #hanu /gaub ai !oabade /hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsiba mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ t'ma ti hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ #ga-amdi /ka. ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ "Sida ge tatse da !ko-!oa t'ma !oabade mataresa ra //garihe. Village Councils ge huga-/guisurutega ra sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®-#ui, khoen di ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»i-/gauba #ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âis !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ uhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ tamase, !gosase /gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âb tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sengu /kai !keisa #ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âis !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ uhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ t'mase," //natis ge Sophie Samuelsa /hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»h?1sib di /ons !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ ger gowa-#uisen. //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®s ge #gui-!nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âgu !nuwusigu ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®a Councils diga ko ro mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âi, //nas /kas Councilsa omkhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âisa di-#ui //oa ti ra mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® !ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â. "Tare !aroma di om-ai !hude //natikose kei mari-e ra #ga Khaxatsus khemi #kari !as ei - #hanusise kei !as ase #an-!gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âhe t'masa? !Nasa //an-#ga-aon ge sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sen t'ma hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â, tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®n ge keira khoena !hu-i tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® omdi tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®na //ama //oa, #guin ge //kadi //gam !gomsigu /ka #nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚´a. "MÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ //ae-i eis Village Councilsa //gam-meterdi -//gam-i ni sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sen-uhes ai-!ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ ra matarehede ni #ga." Tis ge //isa 300 !na hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ khoen !nasase dare-khoede xu hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Ân xa ra #ka-!nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âhese koro dÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®. /Awa-!namgu ge //kadi /geisase ko ro /hawi-#nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»i-/kahe, //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®gu k'ma #hanu-o-!nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âse ra sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sen tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® /nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® khoen !oagu /gui #hanuba ra sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sen kei !keis !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â. "Ne saob !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âgu ge //awa-!namga khoen ka !kwadina !nuri o, //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®na ra matare kei petrol-e //ais !aroma, //nas /ka /guigu ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚´a-!gaosa di //ka xui-ao. #Gui a-//gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âudi tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® club di ge #hanu-o-!nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âse ra sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sen, tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®n ge #gi #kam-khoena /nai //na !keigu ai ge !gamhe. /Awa-!namgu ge //auxu-i tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®na di t'ma hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ #kwadiba !kam-!oas !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â.ga #gaes ge !gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âi-!gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âisen-xu se nesi hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ #kam-khoen !aroma tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®n ge /gaisa a-xuna //gau-o-!nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âse ra sÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®sen-u.." tis ge Samuelsa //naba hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsiba ko ro !ga-!ga. //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®s ge !aru-/ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® ko ro #gao-#kere ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®'b Khaxatsus di /hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsiba ambulansa mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âhe, #kam-khoen !aroma !kae-e kuruhe tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® #gam-#gamsen /hurun di !kaeba !gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âi-!gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âihe. Sara bocks ge //kadi Village Councilsa koro /hawi-/hawi, //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®n aisama !ku-!kusen /ka !hawe, /hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsiba omkhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âis /ka dixu-e uhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ tamase, ti ra mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® !ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â, ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ "/Usa tama hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ !keis ge !Kawagas !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Ân kommjunale #gari-aona !nasase /ui-/nu /goan /ka ra #gari tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® //amaxu !keisa, xawen ge //na /goanna kommersiele #gari-aogu xa ra //amahe tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®gu ge //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®ga //nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Ân //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®gu di /goa ti ra mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®, sida o se. Sida ge xu-e uhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âs di #hanuba uhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ t'ma hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® da ge //kadi bankdi tawa mari-e /kuwi //oa omkhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âisens !aroma. //Nas !aroma da ge #hanuba ra #gan ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®b hui da marin /ka," //natis ge Sara Bocksa ko ro gowa-#uisen, /hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsib xa ra #ka-!nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âhese. "#Gomhe i gera, mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âidi /kas ni #gae-#gui ra !nansa dansa ho !keisa, xawe tare xu-es /Karib di /AwemÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ !nansa ge di khoen /ka #nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»-//ae tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® omnkhÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âisensa /awe-//guis !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â," tis ge Frances Bassonsa Maandaxtse ge Tsaraxa-eibes ai hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ i #nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»s tawsa gere dÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®, /hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsib di /onsa !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â. //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®s ge tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âse gowa-#uisen tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® gere mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® /Karib di /AwemÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ !nans ta mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®-/guide u tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® //na mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®-/guide khoen ai //gari-//nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â, /oro khoen /guin //ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®di !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ !gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âiba ra /ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âmade ti. MÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ saogugas !a-!komÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âisa ge //gui /gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âba !kam-!oas !aroma, //nasas ge //gam-i di #gan-/gaub, !nan di /gaib, #un tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® petrol-i di ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ #gan-/gaub ko /gawise !awa /gaus !oa ko ro //nae-//gau. !Nan di /gaib ge nesisa 3-//ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚® khoe-I di !omgu !nÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚ hÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â, tsÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®s ge //nasa sida ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®a /gÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Âsa khoeda kei !gomsiba ra mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚Â," tis ge Bassonsa !Haosi #NÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚»s di //anina ge mÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚®ba. ÃÆ'Æ'ÀÃ...ÃÆ''šÃ‚ 
2006-08-01 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...