• September 23rd, 2018
Login / Register

Oshilandopangelo shaVenduka Otashi Ka Nyolitha Oongeshefa Noondingosho Adhihe


WINDHOEK - Elelo lyOndoolopa yaVenduka olya tseyitha kutya ooyene ayehe yoongeshefa otaya tegelelwa ya nyolithe oongeshefa dhawo paveta ompe ndjoka tayi yi miilonga okutameka omwedhi nguka, ano eti 15 Aguste 2006. Omukuluntu gOmakwatathano nOshikondo shAatalelipo mElelo lyaVenduka, Ndangi Katoma okwa tseyitha metiyali kutya monakuziwa oongeshefa okwa li ashike hadhi nyolithwa paeveta dhi nasha nuukalinawa. Ihe okuza sho ooveta oompe dha ngongwa po Paveta yOmalelo gOondoolopa, ano Oveta yomumvo 1992, omangeshefelo agehe ngoka ge li moongamba dhondoolopa yaVenduka otaga tegelelwa ga nyolithwe nokumona oonzapo/omikanda. Oongeshefa pampito ndjika odha kwatela mo ongeshefa kehe, eithano lyontumba hali eta po iiyemo, ombelewa, iilonga yongandi, okukala negumbo hali eta po sha oshowo kehe ongeshefa hayi eta po oshimaliwa. Oombashu noondingosho nadho odha kwatelwa mo mooveta dhika oompe. Aantu mboka ye na oongeshefa odhindji otaya ka tegelelwa wo ya nyolithe oongeshefa dhawo kehe yimwe yi ithikamena po. Onzapo ndjika otayi kala aluhe hayi ningululwa komvula. Iifuta okumona onzapo pamulandu nguka omupe opo tayi ka kundathanwa nokutokolwa kelelo lyondoolopa. Pethimbo ndika, iifuta mbyoka yi li po okuza N$148.00 koongeshefa dhoka kadhi nasha nokulanditha iikulya oshowo N$442.75 koongeshefa dhiikulya niilandithomwa yilwe. Katoma ta ti: "Oshi na okutsuwa omuthindo kutya oshi li paveta notashi dhengele okunyolitha oongeshefa adhihe." Iikonga yegandjo lyomauyelele otayi ka tamekwa mbala, nokwa tegelelwa yi ka kale ko sigo omwedhi Desemba. Pethimbo ndika lyiikonga yegandjo lyomauyelele ooyene yoongeshefa noondingosho otaya tegelelwa ya nyolithe omangeshefelo gawo. Mboka taya ka kala inayi iyutha kiinakugwanithwapo mbika iipe okuthika pehulilo lyomvula ndjika otaya ka mona iilanduli, Katoma ta londodha. Omanga oongeshefa odhindji tadhi longele momahala ngoka ga kwatela mo evi, etungo nenge ehala lyontumba, Katoma ota ti, omahala guunangeshefa kage na okukala kaa ge li paveta yi nasha nuukalinawa, egameno nenge itaga tsu kumwe nOsikema yOmathaneko gOndoolopa. Onza yeinyolitho ohayi vulu okugandjwa mesiku limwe, unene ndjoka yi nasha niilonga yombelewa, omanga tayi vulu okukwata omasiku gatatu sigo gatano koongeshefa dha nika oofambulika, ookinda dhaanona, oosalona, oombaa dhiikunwa/ookalamba, iilonga yuumakeeninga oshowo omahala gokulongekidha oondja oshoka omahala ngaka oga pumbwa okukonakonwa/okutalwa. "Omuntu ngoka ta ka pogola ooveta dhika oompe ota vulu okupewa egeelo lyokapandi koodola inadhi konda N$2000 nenge a ye mondholongo ethimbo lyuule inali konda oomwedhi hamano, nenge a pewe omageelo ngaka agehe oshita," Katoma ta ti. Ooyene yoongeshefa otaya tegelelwa ya kale ye na okamutse koshilongo (ID card), onomola yehala lyevi (erf), ondjukithi oshowo eshilipaleko lyuukwashigwana nenge omukanda gwepitikilo okukala moshilongo pethimbo taya nyolitha oongeshefa dhawo. Sha landula komanyenyeto nomapulapulo ngoka Ondoolopa yaVenduka ya tsakaneka shi nasha naantu mboka ye li momahala gaayehe, Katoma ota yelitha kutya iifuta yi nasha nomayakulo gaantu mboka ye li momahala ngoka ohaga futwa kuMuni gwaVenduka. Iifuta mbika oya kwatela mo, iifuta yoompale, omashilipaleko, omawapekululo gomayakulo nokukaleka po omahala ngaka gaayehe, oondjambi noofuto dhaawapaleki, omeya nomalusheno. Epulo kutya oshike tashi vulu okuningwa po ngele ooyene yoongeshefa oya ndopa okugandja iifuta. Katoma okwa yelitha kutya Muni ota vulu okukatuka oonkatu dhopaveta okumona ko oshimaliwa shoka oshowo okufutitha iihohela kombanda yiifuta mbyoka okuza kooyene yoongeshefa mboka ya ndopa okufuta iigandjwa yawo opo ya vule okukala nomauwanawa oshowo momahala ngoka gaayehe.
2006-08-04 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...