• September 20th, 2018
Login / Register

Kampani ya Swikili I Bata Swalisano


WINDHOEK Ba kampani ya Iyambezi Sugar Estate banze ba patehile ni kubata kampani kapa mulikani-tota wa kuswalisana ni yena mwamusebezi-tuna wa makopanelo yona project wa kutateka ni kueza swikili mwaCaprivi. Lipatisiso zene kile za ezwa ka silimo sale sa 1997, 2001 ni 2002 li bulela kuli ba mubuso ba kona kuzwelapili ni njimo ya swikili kwa'siko' sa Liyambezi. Membala wa katengo ka ketelelo ya kampani mutompehi Castro Samunzala na kile a taluseza ba mutende o kuli musebezi mwanako ya cwale ha una hande mashilin`I kacwalo u tokwa swalisano kapa tuso kuli ku kone kulekiwa lisebeliso zen`wi. Katengo ka ketelelo kana ni limembala ze lishumi. "Lu yemi mwanako ya cwale, lu tokwa mashilin`I," na talusize. Musebezi se u n`olisizwe kale mi u litezi feela kunyatela tumelano niba Likolo la Mubu ili Likolo ko musebezi kutwa unga pene ya kutateka ni lika kaufeela. Sibaka sa musebezi ki se si tuna mi kuakalezwa kuli palo ye likana 7 000 ya bayahi ba naha ki yeta kenywa musebezi kwaproject yani muta lika kaufeela li kala 'kumata'. Kuakalezwa kuli musebezi uta ca pene ye likana N$3 billion. Haiba kuli musebezi kaufeela inge u zamaya hande kakuya ka lipatisiso, uta bweshafaza mipilelo ya bayahi ba sikiliti sesi lokiwa kuba sikiliti se si shebile hahulu mwanaha kakuya ka piho yaba UNDP Human Development. Samunzala na kile a bulela kuli, nihaike project I lelezwi kuli I tateke ni lika kaufeela kwamakalelo a silimo se sitaha, ha ku sika fumanwa kale mulikani ya lateha wa kuswalisana ni yena mwamusebezi ili mulikani ya sepahala yata tusa mwamashilin`i. Project I bulelwa kuli ha ina kueza feela swikili kono ita swala nifa lizwelopili zen`wi ze konwa kuhatiswa fa swikili sina lizwelopili ze cwalo hali tula hahulu ha li lekiwa kwande ya naha. Mun`oli ya 'Inelelezi' mwaLikolo la Litekisano ni Bumapangapanga mutompehi Andrew Ndishishi ni yena u tabisizwe ki musebezi o swana. Ndishishi naize limbule ze shelana lita konwa kuezwa fa musebezi o cwalo, kacwalo ki zwelopili ye tuna kwabayahi kaufeela ba naha isi bayahi feela ba sikiliti sa Caprivi. Mun`oli na ekelize kuli licaziba neli kile za atula kale kuli mubu ki o munde kwamusebezi o cwalo mi project ita nanula musebezi wa njimo mwasikiliti sina lico zen`wi za likomu hamohocwalo ni mununo sakata o mun`wi hali ta fumanehanga kwasibaka sa project ni sikiliti kaufeela. Kwasibaka kuta caliwa cwalo ni limbule zen`wi za njimo ze lumelana ni mubu, ili zeo zeta tusa mwakubweshafaza pene ya project mwalinako zen`wi kakuya ka Samunzala.
2006-08-07 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...