• September 26th, 2018
Login / Register

Ba CoD ba Ikungulela Kwatuko


WINDHOEK Ba kopano ya Congress of Democrats (CoD) seba ikungulezi kwatuko kwamanzwi ana zwelela kwa limembala zene li za kopano, ili manzwi ana kile a patalazwa kuli limembala ze cwalo neli nze li itusisa libizo la kopano ya CoD kuli ku konwe kuzuswa likopano za lipolitiki zen`wi zene kile za 'shwa' kale mwasikiliti sa Caprivi. Mwasitatimende sene si kilwe sa hatiswa mwamazazi a felile, Mueteleli wa kopano ya lipolitiki, mutompehi Ben Ulenga na kile a supa mutompehi Crispin Matongo ni Danken Mulisa kuba limembala zene li za kopano ya habo, zese sweli kuno patalaza litaba maswe hala limembala zen`wi. Mueteleli wa kopano naize, limembala feela za sicaba mwasikiliti linze li sweli kuno lyanganiswa feela ki sizwale sa limembala zani kwa kopano ya CoD ili sizwale sesi taluswa kuli si tiile hahulu nihaike limembala zeo hai sali limembala za kopano. "Litaba neli wezi kuluna kuli limembala zen`wi zene li za kopano ya CoD ki limembala ze itengile mwamuhupulo wa ku zusa likopano za lipolitiki ze cwale ka UDP ni CANU mwasikiliti sa Caprivi," Mueteleli wa kopano na tumusize. Ulenga na ekelize kubulela kuli, kopano ya habo hai lumelani ni mihupulo ya kuzusa likopano ze cwalo mwasikiliti mi kacwalo hakuna swalisano ifi kamba ifi ye liten`I kapa iputezi hala kopano ya CoD ni limembala kapa sicaba sa mihuo ye cwalo. Kakuya ka Ulenga, kopano ya habo ne kile ya nopa lizwelopili za lipolitiki mwalikweli ni libiki ze felile mwasikiliti sa Caprivi. Ka zona lizwelopili za lipolitiki zeo, Mueteleli wa kopano na ekelize kuli, ba kopano ya habo neba lunduzi limembala ze cwalo mwakopano kakuli neli nze li sweli kuno ongaonga zuso ya kopano ya UDP ni CANU. Na ekelize kuli limembala kaufeela za kopano ze lifumaneha kuli li wela mwalikopano zen`wi isi CoD, kono inge ili limembala za CoD, za lundulwa kapa kungelwa mihato ye tiile. Nelu kile lwa palelwa ku swala mutompehi Matongo ni Mulisa ka bubebe pili likande le li sika patalazwa kale.
2006-09-04 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...