• September 22nd, 2018
Login / Register

Omubisofi Kameeta a Galikana Oonakulwa Aakulu Ya Ethe Po Ehololomadhiladhilo


Windhoek Omubishofi gOngeleki yaEvangeli paLutheri, Zephania Kameeta okwe shi pondola okutompa oonakulwa aakulu ya ethe po ehololomadhiladhilo enene ndyoka kwa li ya dhiladhila okuninga ya thinda kEgumbo lyEpangelo mOmaandaha. Omubisofi ngashingeyi oye ta kala omuhikihiya omunene pokati kepangelo noonakulwa aakulu nonkambadhala okumona ekandulopo lyomukundu ewanawa kombinga yoshikumungu shoonakulwa aakulu. Omubisofi Kameeta otaya ka tsakanena nOkomitiye yi nasha nOmauwanawa gOonakulwa Aakulu mOmaandaha ngaka (11 Septemba) nokonima ota ka kala omuhikihiya pokati kokomitiye nepangelo. Omupopiliko gOkomitiye yi nasha nOmauwanawa gOonakulwa Aakulu, Alex Kamwi mOmaandaha okwa gandja omukanda gwawo kOminista yIinima yOpaupresidende, Dr. Albert Kawana peha lyOmupresidende. Omukanda ngoka okwe gu gandjele pehalandjandja lyokupaakinga iihauto moIndependence Avenue moKatutura. Kakele komeho goshiningwanima shika, ongundu onene yoonakulwa aakulu mboka ya kala ya gongala ongula ndjoka polukanda Greenwell Matongo moKatutura okwa li ya tokola okumaashinga yu uka kEgumbo lyEpangelo oku ka gandja omukanda gwawo gomanyenyeto kOmupresidende Hifikepunye Pohamba. Kakele Omubisofi Kameeta mombapila ye ya nyolwa mesiku 1 Septemba, okwiindile oonakulwa aakulu kaa ya ninge ehololomadhiladhilo ihe ya pitike ongeleki yi ninge omupokati gwawo nokuungaunga noshikumungu pambili nopambepo ombwanawa. Mokupopya noshifo shika, Kamwi okwa ti sho osheetwapo shoka sha gandjwa koonakulwa aakulu, kape na ngoka kwa li eshi nyanyukilwa, ihe oye ke shi zimina lwanima mombepo yokukonga ekandulopo lyomukundu gawo pambili. "Opwa li oompata dha kwata miiti, ihe otwa ka tokola opo kaa tu ninge we ehololomadhiladhilo, ihe tu gandje ashike omukanda gomanyenyeto. Shika otwe shi ningi ashike mokusimaneka Ongeleki. Omitima dhetu odhi uvite natango uululume, nomokuninga ngeyi, otwe shi ningi twa hala okuulika kutya tse otu hole ombili nuukumwe, ihe haukolokoshi nevundakano ngaashi aantu yamwe taya ti," Kamwi ta yelitha. Kamwi okwa ende pamwe niilyo yimwe yokomitiye yawo oshowo omunashipundi Ruusa Malulu. Oyendji yomoonakulwa aakulu oye li aakwanegongalo yOngeleki yaEvangeli paLutheri. "Kape na ngoka kwa li eshi nyanyukilwa, osha li ashike eyiyambo," Kamwi ngoka ta kongo natango ekandulopo ewanawa lyomukundu komaupyakadhi niihuna yoonakulwa aakulu shi nasha nokupewa oshimaliwa nomauwanawa galwe pwaa na omaongaongo ta ti. Mokuulika eiyuvito lyopaukuluntu, okomitiye oya pitike Ongeleki yi ye mo okanyala moshikumungu shawo. "Tse inatu shi taamba ko molwaashoka andola kutya tse aakatalume, ihe omolwashoka ashike kutya tse aantu aanambili," Kamwi ta ti. Onkandangala yOngeleki okuhika ohiya momakuyunguto oya kala po nale omanga nokuli oshilongo inashi manguluka, noya wo kala omukongi gomakandulopo komashongo ga kala ga taalela oshilongo. Mokulesha omukanda gwawo, Kamwi ota ti oonakulwa aakulu oyi ilongekidha okulongela kumwe nepangelo moonkundathana dhawo nosho ngeyi oya hogolola okukala inaya ninga omaashinga. Omukanda natango otagu tsu omuthindo epangelo li fute mboka ya li nale oonakulwa yoPlan omolwiilonga yawo nonkandangala ya dhana pethimbo lyiita yekondjelomanguluko. "Tse otwa hala okuuva momasiku 23 Septemba kutya epangelo oli ilongekidha ngiini okufuta oshowo kutya uunake oonakulwa aakulu ayeshe yoPlan ye na okumona omauwanawa gawo ngoka," omukanda tagu ti. Okomitiye natango otayi indile ombepo yokuula omadhina oonakulwa aakulu yi hulithwe po nepangelo li se oshimpwiyu shuuhupilo noonkalo dhiilonga dhoonakulwa aakulu. Mokutaamba ko omukanda gomanyenyeto peha lyOmupresidende, Ominista yIinima yOpaupresidende, Dr. Albert Kawana okwa ti poompito dhayooloka epangelo olya kala nokuulika eyambidhidho lyalyo okutalulula omahupilo goonakulwa aakulu oshowo okuhwepopaleka oonkalo dhawo. Nomolwoshinima shika, opwa totwa oproholoma yokuhwepopaleko omahupilo goonakulwa aakulu - Structural Integration Programme for Ex-combatants -SIPE oshowo Development Brigade Corporation - DBC. "Omaupyakadhi goonakulwa aakulu inaga dhimbiwa, nepangelo otali talulula neitulomo oonkalo nomahupilo gawo oshowo omauwanawa goshigwana wo ashihe - ihe uupyakadhi owu li ashike poonzo dhoka inadhi ihwapo," Dr. Kawana ta ti. Kawana pehulilo okwiindile oonakulwa aakulu yi idhidhimike nokungungumana omanga ya tegelela eyamukulo okuza kOmupresidende shi nasha nomapulo/omanyenyeto gawo.
2006-09-08 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...