• September 26th, 2018
Login / Register

Mukupi u Fitisa Manzwi a Hae a Bunyemi


WINDHOEK Muuna wa litaba za lipolitiki yaali muuna-tuna hape wa pisinisi mwasikiliti sa Caprivi, mutompehi Felix Mukupi naize kupulo ya lizazi la lindwalume yene kilwe ya swalelwa mwasikiliti sa Caprivi mwatolopo ya Katima Mulilo mwakweli ye felile ne kile ya kasheza kwatuko mihupulo ya batu ba ba sana ni milelo ya kupuma sikiliti sa Caprivi kwanaha Namibia. Kupulo ne kilwe ya swalelwa simubuso mwasikiliti sa Caprivi kasamulaho wa kuswalelwa simubuso mwatolopo ya Opuwo mwasikiliti sa Kunene n`ohola, mi Mueteleli wa naha, mutompehi Hifikepunye Pohamba ki yana kile aba sibuabui yo mutuna mwatolopo ya Katima Mulilo, kubeya limembala za Katengo ka Makwambuyu zene kile za fitisa manzwi a shelana ni zona kwakupulo ya lizazi leli swana. Kupulo ya lizazi ne kile ya fa sibaka kwabayahi ba ban`wi ba sikiliti nako ya kubonana ni Mueteleli wa naha lwa pili ka meeto. Hana kile a ikopanya ni ba mutende o wa New Era mwamazazi a felile, membala wa kopano ya Swapo yali Kansela wa silalanda sa Sibbinda na kupile bayahi kaufeela ba naha kuli ba sike ba lumelana ni muhupulo wa kupuma sikiliti kwanaha kaufeela. Naize kupulo ya kuswalela lizazi la lindwalume mwasikiliti simubuso, ne bile sisupo tota sa kuli naha Namibia ki ili n`wi yeli ye swalisani ili yeo ye bulukanya likiliti kaufeela hamohocwalo ni sikiliti sa Caprivi, ili naha hape ye itusisa puso ya tato ya sicaba. Mukupi naize, lizazi la kupulo ya lindwalume neli zamaile hape mi neli lizazi lene li kile la lumela lin`usa kwabatu kaufeela ba sikiliti ba ba sana ni muhupulo wa kupuma sikiliti kuli nesi cwalo kakuli nako ya cwale seili nako feela ya swalisano ni zwelopili. Na bulezi hape kuli batu ba ba sana ni muhupulo o cwalo banze ba sweli kuno zamayanga mwaminzi ye shelana inge ba fitisa manzwi a maswe ku bo lyaminzi baba sa koni kubala ni kun`ola ili nto ye siyo hande kakuya ka yena mi kacwalo na ekelize kubulela kuli, milelo kaufeela ye swana sina yeo, ha ina kufumana sizwale kuyena hamohocwalo ni bayahi ba naha. Mukupi na kile a fa mutala wa mutompehi Crispin Matongo yana kile a patalazwa hahulu mwamazazi a felile kasamulaho wa kutumusa tato ya hae ya kuzusa kopano ya United Democratic Party (UDP). "Mutu yo muhulu ha swaneli kulyanganisa yo mun`wi mutu yo muhulu," Mukupi mwamanzwi a hae. "Batu ba ban`wi ba, neba palezwi mwamubuso mi kikwa butokwa feela ka kelezo kuli batu ba, ba itenge feela mwanjimo isi kuno bulela za kuzusa likopano za lipolitiki," Kansela wa Sibbinda hana bulela mi na supile munwana wa hae ku mutompehi Matongo ya nali membala tota wa kopano ya Swapo yana sweli sipula 'sakata' mwaketelelo ya mwahala kopano ya Swapo kwapalali, ili yo hape na tilo ba Komishina wa pili wa Liluko la Batamiwa. Na talusize kuli batu kaufeela baba itengile mwazuso ya UDP yene wela mwaketelelo ya DTA sapili haisi silimo sale sa 1999 hane kile ya ikemela I nosi kalibaka la milelo ya kupuma sikiliti sa Caprivi, ba tabela feela kubona za 'limba' za bona ni mashilin`i. Mukupi uli sikiliti si bata feela zwelopili yeta bweshafaza sifumu ni misebezi ya sicaba. Na tamusize za mateho ya mukwakwa o swalisa silalanda sa Linyanti ni Katima Mulilo, ili silalanda sene si patehile hahulu mwalizwelopili kaufeela za kupuma sikiliti mwalilimo ze felile kakuli yo akalezwa kuba Mueteleli wa baipanguli yali kwapalali mwanaha Denmark, ili yena mutompehi Mishake Muyongo kubeya bayahi ba ban`wi baba tamilwe ki ko ba simuluha ten`i. Mwalibiki ze peli ze felile, Mubakweli ku Likwambuyu wa Likolo la Litaba ni Lipatalazo mutompehi Raphael Dinyando na kile a hatisa lin`usa la 'mamela' ili lin`usa lene li eleza sicaba se sina ni muhupulo wa kupuma sikiliti kuli si beyele kwahule muhupulo o cwalo kakuli ki muhupulo maswe o sa lumelani ni mutomupuso wa naha. Mukupi na kutile mwangoma hape ka kubulela kuli, mateho ya mukwakwa wa Linyanti ki ya butokwa hahulu luli kakuli mukwakwa o swana u I tusiswa ki Malena ba balalu ba sikiliti ili Mulena George Simasiku Mamili wa Chinchimani, Mulena Boniface Sifu wa Sangwali, kubeya Mulena Tembwe Mayuni wa Choi. Ne ku ekelizwe hape kuli mukwakwa u itusiswa hahulu ki bapoti. Haiba mukwakwa inge u matehwa hande kakuya ka Mukupi, uta bweshafaba palo ya bupoti ni kulilimanisa likozi za fa mukwakwa mwasilalanda sani. Mukupi na ekelize kubulela kuli, nihaike kakulo ya Katima/Kongolo Pipeline neli zwelopili yende, ku sana ni tokwahalo hape ya kuyaha zwelopili ye swana kuzwelela tolopo ya Katima Mulilo kuisa kwaKongola kuli sicaba kaufeela si kone kui kona 'miselo' ye swana. Bolyaminzi ba Sibbinda ba bulela kuli, bun`ata bwa limbule za mezi mwasilalanda sani, sihulu likelenge ha liyo mwamaemo sakata mi bun`ata bwa zona li omile kapa hali sika lumelelwa kuitusiswa ki sicaba ka mabaka a bumapangapanga a man`wi. Ha kuamwa fa toho ya za lizwelopili za mihala ni liswalisano mwasilalanda, Kansela naize ba MTC bata swalisa hande mihala yeta swala mwaminzi ye cwale ka Sibbinda, Sachinga pili silimo se si sika fita kale kwamaungulo.
2006-09-11 00:00:00 12 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...