• September 19th, 2018
Login / Register

Kansela u Bilaezwa ki Mateho ya Mukwakwa


Kansela wa silalanda sa Sibbinda mwasikiliti sa Caprivi, mutompehi Felix Mukupi sa kupile ba Likolo la Misebezi, Linzila ni Liswalisano kuli ba eze musebezi kaufeela wa bona ka bubebe kuli kumateha hande kwamukwakwa wa silalanda se sili mwaketelelo ya hae ni silalanda sa Linyanti kutateke ni kufeela ka bunako kuli zwelopili I konwe kubonwa. Hana kile a ikopanya niba mutende o, Mukupi naize na kile a bulela kaza butokwa bo mateho ya mukwakwa wani ita tisa mwasilalanda sa Sibbinda ni Linyanti hakuamwa za zwelopili ya libaka za matakanyani mwalinako ze felile hana kile a ikopanya ni yo nali Likwambuyu wa Likolo la Misebezi, Linzila ni Liswalisano, mutompehi Moses Amweelo, ili yo na kile a nitifaza kuyena Mukupi kuli kamaniti mateho ya mukwakwa ita mbalamaniswa. Na ekelize kubulela kuli, kuzwa Amweelo a siya ofesi yani, se kubile ni tiyeho ya kumateha mukwakwa wani, ili nto yene seli kale mwanzila sakata yeo Mukupi a bona kuli ita bweshabaza bupoti mwalilalanda ze peli zani hamohocwalo ni sikiliti kaufeela. Mukupi yali sibuabui-tuna ya ikemezi fani ni yena, uli ha ki kumateha feela mukwakwa kwana kile a tisa kwamazebe a mubuso kono mane na kile a kupa hape niba kampani ya Telecom Namibia kuli ba beye mihala-tuna ya sicaba mwasilalanda kuli bayahi ba silalanda sa habo, bano kona kubulela ni kufitisa linonge za bona ka muhala, nto yeo a bona kuli kiya butokwa hahulu mwazwelopili ya naha sina naha Namibia ha I hatiseza Puso ya Tato ya Sicaba. Mukupi na zwezipili kubulela kuli, haiba mukwakwa wa gilabelu o inge u matehwa ni kuswalisa lilalanda ze peli zeo, bao ba bana ni mihupulo ya kupuma sikiliti bata swaba sina haba ta felelwa ki manzwi a kuyema kuona kakuli zwelopili ita suluha ka zazi ni zazi. Yana kilwe a swaliwa ka muhala kuli a fitise manzwi a hae a zwelela kwaLikolo kuamana ni mateho ya mukwakwa wa Sibbinda ni Linyanti neli, mutompehi Julius Nghweda yali sibuabui wa Likolo ili yo ya naize uta kona feela kubulela fa taba yeo muta a ikopanya hande ni buka-tuna ya Likolo ye toloka hande kaza milelo kaufeela ya mikwakwa ye swanela kuyahiwa ni ye swanelwa kumatehwa hande. Nghweda na memile Mukupi kuli a ikopanye ni yena ili kuli ba kone kuikabela hande zibo ni kupotela sinca toho ye swana yeo. Nelu palezwi kuikopanya ni sibuabui yo muhulu wa Telecom Namibia, mutompehi Oiva Angula kuli a lufe manzwi a kampani ya habo kaza kupo ya Kansela Mukupi ya mihala mwalibaka zani za matakanyani.
2006-09-25 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...