• September 25th, 2018
Login / Register

Vaangola Yiwo Vanzimo Moosire


Komisare govatjwa-yuki,Nkurumah Mushelenga sivike kasipwire kazire aka dingure kokamba zovatjwayuki zakara koOsire,omu kakalitarereko mwene asi nani ngapi kwakara kwene oko koOsire nokukatara asi vantu ngapi ava paruka.Ako kwakaralko nontambo dokulisigasiga vamwe kwaduka yita ano ava vamwe kwaduka vaya papare eparu morwa kuna kuhara kuvadipaga mosirongo sawo.Mowo nye kakamwene Mushelenga kuna karamo vanona wononsigwe,ava ava zikosure zosipilili,nompitisili ntani yirema. Age katente asi nampili ngomu asi Angola,Namibia vanyatera elizuvho kupitira momberewa zoUNITED NATIONS ava vakererapo vatjwayuki pontambo zokuzeruka,nampili ngoso vaAngola yiwo vanzimo mokamba ozo.Age simpe katente asi kwahoroka asi koveli vaAngola vamwe vahere kutengura kosirongo sawo nye ngesi vakatengura hena vayatjangesa vana vawo monosure daNamibia.Mushelenga katente asi vaAngola ava vana hara kuyakara vaNamibia kuvhura vayirugane ngoso nye vahalitura asi vakare vatjwayuki awo kuna kuwiza pwavene pampora. Vahepa kuruganesa nongendeseso odo dakarapo dovawizimo vapure nombapira dokuyalirongessa ndi dokuyarugana moNamibia. Vatjwayuki kuna kuvatuma kokamba zimwe zakara sinano sokusika ko230komuzogopumezuva waVenduka.Apa kakadingwire evango lina age kavamutanterere asi vatjwayuki womoAfrika kapi vakara nonombapira dongandi dakulikida asi age muntu musinke,yipo nye asi mahundiro gawo kuganyoka morwa kwato umbangi.Komisara age yiyo kava hundilire asi navenye ava vatuliremo mahundiro yiyo vaga nyoka vagarete yipo mbunga ozoz vana turapo zompe ziyatarurure mahundiro ogo.Mushelenga kalizuvire asi ngomu vana tantereko vantu yelikwamo lyokutura mahundiro vantu ava kuvhura vaturemo mahundiro yipo vavatare asi awo nani kupi vana hamene mokukwama utwjayuki wawo nokuvatundilira. Nombapira edi vaturamo nare domahundiro kuna kuna kara tupu kokomiti kapi vana kuhara kukadiharako venyado yipo nye asi vantu yivazegurukire yokukahara nombapira dawo odo nampili kapi vana kazipulisira.Ame kuna kuhundira navenye ava vapita momapuragero vaze komberewa zomoOsire vakapureko asi yinke yahoroka, Mushelenga kasi kere sikando sokuhova kukadingura Osire kutunda tupu apa vana mupe evango olyo lyepe lyoukomisare lyovaduki moyirongo yawo.Age kuna kara negano lyokuvapako evango valimemo yikwa ehidi nepungu ngoso. Awo kuna kugwana eparu lyewa nye nawo vana wapere kurugana ko yuma yipo vazangure yavene.Ose tuna hetekereko nare kupura nsene asi kuvhura vantu ava vakarandese yikunwa yawo eyi koOtjiwarongo nokoOkahandja apa ngava mana kuzangura. Komisare katente asi makero gomema aga gana karapo ngesi gatano kuvhura gavatere vatekereseko yikunwa yawo.Simpe katente asi ana hara kutulisapo mukaro gomuwa pokatji kovanafarama ava vakara pepi nokamba yipo vantu ava varugane monofarama dawo nokuvahepekasi ngwendi momu vana kuvahepeka ngesi.Vanafarama ava vana hara varugani mokamba vahepa kupitira mombunga ezi zakarerapo egendeso lyomoOsire,yipo asi vadive asi vantu ava kuna kuvafuta kukwama omu vanarugana.Age kuna kuyimona asi nepu pakara ngendeseso zongwa vatjwayuki ava kapi tava hepa unene. .
2006-10-05 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...