• September 25th, 2018
Login / Register

Ondando yOmahooli Otashi Vulika Yi Kuluke


WINDHOEK Oshikondo shIikwankondo mUuministeli wOomina nOonkondo okwa tegelelwa shi gandje omushangwahokololo omasiku ngaka ngele epangelo otashi vulika li ka kulule ondonda yomahooli shi ikwatelela komainyengo gopaipindi muuyuni. Omukanda ngoka tagu ndjandjukununa oshindji kombinga yonkalo yomahooli moshilongo, okwa tegelelwa gu gandje ethaneko lyeshunithopevi lyondando yomahooli, osho omunambelewa omukuluntu moshikondo shiikwankondo ta ti. South Afrika, ngoka e li omugandji omunene gomahooli kuNamibia, okwa li a thaneka okushunitha pevi oondando dhe dhomahooli metitatu lya zi ko. Oshikondo shiikwankondo ohashi gandja omushangwahokololo omwedhi kehe kombelewa yominista yoomina noonkondo, nominista ohayi gandja omayele gawo shi ikwatelela koshikalimo shomukanda ngoka nokuninga etokolo lyahugunina. "Omushangwahokololo gomwedhi Septemba otagu ka gandjwa mbala oshiwike tashi ya, notatu ka tseya ngele ondando yomahooli otayi ka shuna pevi nenge iinima otayi kala ngaashi yi li pethimbo ndika," osho omupehakuluntuwiliki gumwe a ti koshifo shika. Kakele kegwopevi lyoondando dhomahooli paigwana iikando itatu iiwike ya zi ko, Ominista yOomina, Erkki Nghimtina, okwa tseyitha kutya omanga omalandithilo gomahooli moshilongo ga ulike ehwepopalo noopelesenda 38 molita sha landula kegwopevi lyopaigwana lyondando yomahooli inaga dhindwa, oondando dhomahooli moNamibia otadhi kala inadhi lunduluka. Etseyitho olya landula egwopevi lyondando yomahooli paigwana okuza polekota yondilo yomahooli muAguste ndjoka ya li poodola dhaAmerika U$80 mombalili nokugwa pevi sigo U$69 mendoloma lyomahooli. Okutala kegwopevi ndika, omalandithilo gomoshilongo otaku tiwa oga hwepopala momaludhi agehe gomahooli haga longithwa. Nonando ope na ehwepopalo ndika momalandithilo gomoshilongo pamwe negwopevi lyoondando dhomahooli inaga dhindwa paigwana, minista ota ti ope na natango oshindji shi na okuningwa po okunawapaleka onkalo ndjoka ya holoka po omwedhi gwa zi ko. Omolwonkalo ndjoka ope na okukatukwa oonkatu dhoka tadhi opalele opo onkalo yi vule okunawapala. "Iinima mbika oya thiminika Uuministeli wOomina nOonkondo wu kaleke oondando dhomahooli inadhi lunduluka omwedhi nguka opo ku nawapalekwe nokuthikitha pamwe iinima omolwoomwedhi ngaashi Mai, Juni naJuli 2006," Nghimtina ta ti. Minista ta gwedha po kutya uuministeli otau ka kambadhala okukaleka oondando dhomahooli dhi li pondondo ombwanawa nokuyelekanitha oondando dhomahooli niishiindalongo opo uuministeli wu kaleke onkalo yi li pauyuuki oku shi talela moondando dhomahooli dhoka hadhi longithwa. South Afrika metitano Oshikondo shIikwamina nOonkondo osha tseyithile egwopevi lyondando yopetolola okuza poosenda 50 sigo 51 molita yimwe. Okuza esiku lyotango lyaSeptemba sigo 28 Septemba nuumvo, ondando yopokati yopetolola paigwana, opalafina nodisela oya shunithilwe pevi.
2006-10-06 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...