• September 19th, 2018
Login / Register

Oveta yEvi Ya Fatululwa mOmalaka gAavalelwamo


WINDHOEK Eulikilo lyomauyelele hali longithwa kaanamapya Aanamibia mboka ye li miitopolwa yomomahala gaayehe li nasha nomukalo gelunduluko lyevi ano Eulikilombo lyOveta yElundululo lyEvi mOmahala gAayehe, ngashingeyi olya tolokwa momalaka gahamano gaavalelwamo. Elalakano enene okupepaleka euvoko niitya yelaka lyOveta ndjika opo yi uvike ko nawa koshigwana. Eulikilo ndika olya tolokwa melaka lyoKhoe-Khoegowab, Otjiherero, Oshiwambo, Silozi, Afrikaans noRukwangali meyambidhidho lyOsenda yOmayambidhidho gOpaveta (Legal Assistance Centre -LAC) nelongelokumwe nEhangano lyAanafalama moNamibia oshowo Uuministeli wOmavi nOmatulululo. Uuministeli wOmavi nOmatulululo owe etele po Elundululo lyOveta yOmomahala gAayehe omimvo ndatu dha pita nelalakano okutula po omilanduveta nomukalo omuwanawa gwetopolo lyevi okupitila momalelo gomavi. Omalelo gomavi oga totelwe po miitopolwa 12 moshilongo, ihe oga kala kaa ge na omadheulo ge nasha niilonga yawo yesiku nesiku. Oshinakugwanithwa shawo osha nengenekwa nokupepalekwa sho oveta ndjika ya tulwa momalaka ngoka ye uvite ko nawa nuupu. Etulomiilonga lyOveta olya li edhigu, naashika osha shongo oLAC yi ete po edhiladhilo lyefatululo lyOveta ndyoka lya tseyithilwe pambelewa metitano lya zi ko kuAmushanga Omukuluntu mUuministeli wOmavi nOmatulululo, Frans Tsheehama. Tsheehama ota ti elalakano lyefatululo lyoveta momalaka gayooloka opo oshigwana shi vule okulesha shoyene nokuuva ko oveta momalaka gawo noku yi uva ko hwepo. Ota ti Oveta okwa li ya tseyithilwa omalelo gomavi, omalelo gopamuthigululwakalo oshowo ayehe mboka ye na mo oshipambu miinima ya guma evi, naashika osha ningwa okupitila momapukululo nomadheulo. Ominista yOmavi nayo oyi indile wo aakwashigwana ya ye komalelo noku ka nyolitha omauthemba gawo gopamuthigululwakalo ngoka ye na ge nasha nokukala nomavi gokomikunda/momahala gaayehe. Okwa dhimbulukitha oshigwana kutya omukalo gweinyolitho gomauthemba ngoka ge niwe nale ogwa gwedhelwa sigo omwedhi Maalitsa 2009. "Omalelo gOpamuthigululwakalo nomalelo gomavi gokomikunda oge na oonkondo okugandja po omavi kehe/omapya ngoka inaga nyolithwa komuntu kehe ngoka ta ningi eindilo konima yethimbo ndyoka lya gandjwa ngele olya kwishi - ano konima yomwedhi Maalitsa 2009," Tsheehama ta ti. Omukuluntuwiliki goLAC, Norman Tjombe ngoka wo a li poshituthi shoka, okwa li e uvite nawa sho omukalo gwelundululo lyevi tali tulwa miilonga pandondo yopamuhanga, kakele aanamapya oye na okushilipaleka kutya otayi iyutha koveta ngaashi ya tulwa po. "Okuza sho Oveta yElundululo lyEvi lyOkomikunda ya vutilwe po momumvo 2003, Uuministeli wOmavi nOmatulululo noLAC oya hangana okugandja omadheulo kOmalelo gOmavi gOkomikunda shi nasha netulomiilonga lyOveta yElundululo lyEvi lyOkomahala gAayehe. Okuthika momumvo 2004, Omalelo gOmavi gOkomikunda agehe oga mona omadheulo nomauyelele," Tjombe ta ti. Omanga nee omadheulo nendungiko ya eta po iizemo iiwanawa, opwa li wo oompito mpoka oveta inayi tulwa miilonga ngaashi, etulo lyomankolo/oondhalate momavi gaayehe shaa li paveta, etidhagulo lyaaselekadhi momapya gaasamane yawo mboka ya mana oondjenda. "Shi nasha noondhalate dha tulwa komavi/omapya shaa li paveta, omalelo gomavi oge na okugandja elombwelo omankolo/oondhalate dhoka dhi kuthwe ko moompadhi oontalala, kakele omalelo kage na oonzo dhi ihwa po okuninga ngeyi. Kombinga yaaselekadhi, oshi li ngeyi kutya mboka taya tidhagula aaselekadhi oye li ompinge noveta, onkalonawa yaaselekadhi naanona mboka aashona," Tjombe ta yelitha. LAC otayi ti oya hala wo aantu yokomikunda ya mone uuhupilo nokulikola sha momavi/omapya gawo okupitila mooprojeka dhuutalelipo, omalongelokumwe gopaunangeshefa paumwene nopamuhanga oshowo uunamapya wakwalukehe. "Ope na natango omalimbililo nomaipulo kutya momahala gokomikunda kamu na uumwene wevi, onkee kape na eshilipaleko naashika otashi nkundipaleke epungulo/elongitho lyiimaliwa mooprojeka dhomomavi gokomikunda." Tjombe ota ti etonatelo lyetulomiilonga lyoveta otali ka etitha omayamukulo komaupyakadhi, nefatululo lyoveta momalaka gaavalelwamo oshi li shimwe shomomayakulo ngoka.
2006-10-13 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...