• September 18th, 2018
Login / Register

Aaleli yOpamuthigululwakalo Ya Holola Omaupyakadhi Gawo


WINDHOEK Eindjipalo lyomaindilo gomalelo gopamuthigululwakalo ga taambiweko kepangelo konyala omumvo kehe otaku tiwa oshi li oshikumungu oshinene konkalo yombili nengungumano yomoshilongo mbyoka ya kondjelwa nomazigudhe. Omolwomukalo tagu ende kashona okulonga mo omaindilo, omalelo ogendji gopamuthigululwakalo ohaga tegelele ethimbo ele opo omaindilo gawo ga longwe mo nokuziminwa kUuministeli wOmalelo gOpaitopolwa, Ondoolopa, Omagumbo nOmapendulopo gOkomikunda. Oshikwawo osho elondo pombanda lyomiyalu dhomihoko dhayooloka moshilongo dhoka tadhi kongo etaambiwoko kepangelo. Kakele onkalo ya tya ngeyi omumvo kehe oya nika oshiponga kombili nengungumano tali inyenge moshilongo pethimbo ndika. Omaupyakadhi ngaka okwa li ga hololwa sho Omuprimaminista Nahas Angula e egulula pambelewa Omutumba omuti-9 gAaleli yOmalelo gOpamuthigululwakalo ngoka gwa gongala mOshilandopangelo oshiwike shika. Omuprimaminista okwa popitha aaleli yopamuthigululwakalo peha lyOmupresidende Hifikepunye Pohamba mOmaandaha. "Otu na okukala twa limbililwa sho omaukwatya guukumwe ngoka ge li oongudhi dhepangelo lyetu lyopaukumwe ge li moshiponga. Ope na ompumbwe okutotha mo omatompelo ngoka taga etitha olutandu/etopoko nelalakano okugandja omayele nokundungika epangelo nkene li na okuungaunga nawa nonkalo ndjika," osho a ti kengathithi enene lyaaleli yopamuthigululwakalo ye li 80, omalenga omanene nookapatashu mboka ya li poshigongi shoka tashi hulu nena metitano. Angula ota ti omolwelunduluko ope na ompumbwe Aaleli yElelo lyOpamuthigululwakalo ya kaleke po ombepo yuukumwe, ihe kashishi awike pokati komihoko ndele nomokati komihoko. Mokuholola omaiyuvito ge, omunashipundi gwElelo lyAaleli yOpamuthigululwakalo, Omukwaniilwa Immanuel Elifas ota ti onkalo ndjika tayi limbilike yomihoko dhayooloka tadhi ningi omaindilo gokutaambiwako/okuziminwa kepangelo oya thikithwa wo momakutsi gelelo lyawo. "Onkalo ndjika otayi limbilike noonkondo notashi vulika yi etithe ekuyunguto kuukumwe wetu wopashigwana nombili, oshoka iigwana oyindji -yindjji otayi ningi omaindilo gokutaambiwako, nomihoko dhika otadhi topoka ko kiigwana yawo iinene nkoka ya kala pamuthigululwakalo," Omukwaniilwa Elifas ta ti. Elelo lyOpamuthigululwakalo oli indile wo epangelo li talulule oshimaliwa shoka hashi pewa ngashingeyi aaleli yopamuthigululwakalo, oshoka eyambidhidho ndika ihali kandula po nando oompumbwe dhawo dhopamahupilo pethimbo ndika - oshoka onkalo nenge iipumbiwanima oya ninga ondilo. "Inashi pumbiwa nokuli omuntu a popye kondandalunde nkene shi li oshidhigu okuhupa koshimaliwa shoka, oshoka oondando dhiipumbiwanima nomayakulo oga ninga ondilo noonkondo, niilyo yetu ihayi vulu we okulanda iipumbiwanima mbika," Omukwaniilwa Elifas ta ti. Omalimbililo galwe oge nasha nondondo yopevi yiimaliwa yi na okuya mOshiketha shOshigwana omolwonkalo yoluhepo, okwaaniilonga nomaupyakadhi taga etithwa koHIV/AIDS, onkee epangelo oli na okutalulula Oveta yOmalelo gOpamuthigululwakalo, ndjoka pamuthika mpoka yi li ngashingeyi "ya nengena unene noonkondo shi nasha niinima ya guma iinakugwanithwapo niipumbiwa yi na okugwanithwa po omanga oshigwana shontumba shopamuthigululwakalo inashi ziminwa nenge okutaambiwa ko kepangelo. Oshigongi shoka shomasiku gatano osha gongala pamautho gOkatendo okati-2 kOveta onti-13 yOmalelo gOpamuthigululwakalo yomumvo 1997. Oveta ndjika otayi gandja uuthemba okugongaleka aaleli yopamuthigululwakalo ya vule okugandja omayele kOmupresidende shi nasha nekondololo nelongitho lyevi lyokomikunda oshowo iinima yilwe ya simana yopamuthigululwakalo ngashi ekandulopo lyomakuyunguto niiyetwapothaneko ya yama iigwana yopamuthigululwakalo moshilongo. Pethimbo lyeegululo lyomutumba, aaleli yopamuthigululwakalo nomalenga omanene oyi indilwa kOmuprimaminista ya kwathe kombinga yomapendulopo moshilongo pakukatuka oonkatu nokuyamukula koompumbwe dhoshigwana - aalelwa yawo. "Tse otu na oshinakugwanithwa okutula po omikalo dhoka tadhi longo nokuhwepopaleka oonkalamwenyo dhaantu yetu oshowo omauwanawa gomaluvalo getu gokomongula. Naashika otashi pula okwaatala ashike kutse yene nomauwanawa gomihoko dhetu," Angula ta ti. Mokutaamba ko aanashigongi, Ominisita yOmapangelo gOpaitopolwa, Ondoolopa, Omagumbo nOmapendulopo gOkomikunda, John Pandeni okwa ti uuna taku talwa eindilo lyomalelo gomaputhigululwakalo ongoshitopolwa shomukalo gwelunduluko, ope na okutalwa "uulethimbo uuna eindilo ndika li na okugwanithwa po." Okwa gwedha po wo kutya oontamanana tadhi tsikile pokati kiigwana/omihoko kombinga yiinima ya pamba eziminino/etaambiwoko kepangelo kadhi shi oshinima oshiwanawa. Onkee ope niwe etegameno kutya aaleli yopamuthigululwakalo otaya ka tsikila okulongela kumwe nepangelo "okukonga omayamukulo koontamanana dhoka dhi li po pethimbo ndika momalelo ogendji gopamithigululwakalo, nokuninga ngeyi otaya ka totha mo wo iiyetithi yomakuyunguto nokweeta po omikalo okukeelela nokuyanda omaipumomumwe kaga holoke we monakuyiwa," Pandeni ta yelitha.
2006-10-20 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...