• September 18th, 2018
Login / Register

Lituto za Batamiwa li wisa Miselo


LIZWELOPILI za kufa lituto ze swanela ze shelana kwabatamiwa ba naha ba litolongo ze shelana ka nzila ya 'kutapisa' mihupulo maswe ni kuzwisezapili buntu ni sizwale sa bona mwabupilo sihulu kwasicaba, linze li zamaya hande ni kuwisa miselo ye swanela. Aa neli manzwi a Likwambuyu wa Likolo la Kozo ni Silelezo, mutompehi Peter Tsheehama, yana kile a bulela kwabatamiwa ba 19 bene ba kile ba feza hande mungendenge wa lituto ze swana cwale. Mungendenge no kile wa hatisezwa kwa tolongo ya Windhoek Central Prison mwalilimo ze nee (4) ze felile. Mashilin`i a mungendenge na kilwe a neulwa kiba Bank Windhoek. "Sisupo sa kuli mungendenge no kilwe wa etelelwa ki batamiwa ba ban`wi mwalinzila ze shelana ili bao neba konile kueza lituto ze swana ki sisupo sakata mi sisupo se si lufa sepo ya kuli mungendenge uta tisa lizwelopili ze shelana luli," ne ku bulezi Vinnia Ndandi yana kile a bala sitatimende mwasibaka sa Likwambuyu Tsheehama. Kakuya ka Likwambuyu Tsheehama mwasitatimende se siswana, Likolo la habo lina ni musebezi wa kubona kuli batamiwa kaufeela ba fiwa lituto sakata ze swanela ze cinca mihupulo maswe yene bana ni yona sapili mwanako ya likezo za bubangoki za bona. "Mungendenge wa lituto ze swana o, ufa batamiwa liseli leli swanela la mipilelo ye shelana mwabupilo ni kuba tusa kuli babe bayahi baba latelela milao ya naha ni mutomupuso wa yona ni kuikuteka hande mwalibaka za bona ze shelana ka zibo ye, ili zibo ye lilimanisa kufosa kwabona hape mwalikezo za bubangoki mwabukamuso," na talusize ka kukupa sicaba kamukana kuli si kone kutusa batamiwa ba bene ba kilwe ba fiwa liseli leli swanela mwanako ya mwatolongo, kasamulaho wa kulukuluha kwabona ni kukutela mwamalapa a bona a shelana. Na ekelize kubulela kuli, mungendenge ni liseli leli nze li fiwa kwabatamiwa mwalibaka za naha ze shelana ki kalulo sakata ya kubona kuli bubangoki bwa lilimaniswa mwanaha yote.
2006-10-23 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...