• September 23rd, 2018
Login / Register

Nzira Zaukwangali


Nzira ezi tuna kukoma zina kupura nomiliyuna dono dola zokutunda koRundu zize koNkurenkuru moKavango ntani zize koElundu moOhangwena kuvhura kuzitameka kuzirugana vaziture zikare zoteya mvhura ozo.Nzira ezi zakara nonokilometa 370,ezi vana hara kutura teya zongwa kuna kara nonomiliyuna vana kungungunyikira dina siki ko N$810.5,eyi yina kulikida asi ezi yizo projeka zonene zogarawe lina kurugana epangero kutunda tupu apa samanguruka sirongo. Nzira ezi kuna kutunda koRundu zize koSiko,Nkurenkuru,Mpungu,Okongo zikahagere koElundu konzira ezi vaturapo nare zokuza koEenhana.Mokutara nye omu zakara nzira ezi mwaSiwogedi mvhura zeezi epangero kwanyaterere malizuvho kumwe nepangero lyaJapan kupitira mombanga zawo zokuzeruka vagave yimaliwa eyi nava vhura kukaruganesa nzira ezi.Ministeragona goyirugana,ugendero nomagwanekero Stefanus Mogotsi nkera kayitente eyi nokugwedako asi maliyongo yipo vagwane yimaliwa eyi kwava pura nomvhura ne,dogoro yipo vakasika pelizuvho asi Japan tagavako nomiliyuna N$607.8 eyi yina kara asi noperesenta 75% zoprojeka ozo. Makongo aga vahepa kugafuta monomvhura 15,nonsonso zo 0,9%yiyo nye vatu pa nomvhura ntano turuganeseko yimaliwa oyo twahana kutameka kufuta.Eyi yina hupuko kuna kara nomiliyuna N$202.7 ndi asi 25%eyi ngali yifuta epangero lyetu.Ano momvhura nye ezi epangero kwagavako nare kombunga ezi azi gendesa nonzira nomiliyuna dina siki koN$20.asi vatamekeseko yirugana eyi. Ano edi nomiliyuna N$50.kuna kudindindira meyereko lyoyimaliwa lyomvhura 2007/8.Yirugana eyi ngayitamekera kutunda koRundu -Nkurenkuru.Etjingiso lyonotender nare valigava ano ava vaJBIC yiwo ngava gusapo nye asi yilye ana kukarugana yirugana eyi egawo lyoyirugana kuvhura yipwe kwedi oko tuna yuka. Mokutaranye yirugana yava va rugana nonzira hawe ose kuna kundindira vakatameke sirugana esi mwaKudumonkuru mvhura ozo.Eyi kuna kuyingungunyikira asi sirugana esi kuvhura sika pwe mwaMurongagona 2009.Apa nye vana kurugana esi sokutunda koRundu size koNkurenkuru Road Authority ngaturapo mbunga zekonakono zitarurure nzira zokutunda Nkurenkuru zize koElundu.Nongendeseso nadinye vahepa kudikwama edi gatulisapo JBIC vana kugazarera kukapwa mo2008,mokukagwananye wokutunga dogoro mwaSindimba mvhura zoozo.Ano nye eturo nzira lyauvali ngali kara vana kurugana nokampani mbali zimwe zokugusa koNkurenkuru zitware koOkongo ano zimwe kutunda koElundu zize koOkongo yipo vamane usimbu. Mokukwama ministera gona eturo nzira ezi ngalitameka mo2009,ngava kamane mo2010.Uministeli kuna kuhundira vantu guvadame nokuhuguvara asi epangero naliruganako yuma mokutura asi projeka ezi zikaze moyirugana.Vantu vamwe kavayitumbwire asi epangero kuna kufira tupu sinka rutenda nye vana divara asi mosirongo esi nonzira dimwe nondona alyo kuna kufira tupu sinka koutokero wosirongo ano vamwe vana vadivara.Mogotsi kahundilire vantu asi vaha purakena eyi yina kupukisa vana kugava nombudi dahana asi dohunga dina kulirwanesa noprojeka ezi.Nguuru gomukunda Kavango nage kayitambwire asi nzira ngesi zina yipa unene.Age kagwedereko asi posiruwo sokwenye mbundu unene ano pomvhura hawe musenete yipo asi vasingi kusinga kuliwora morwa vanatjira mukaro gonzira.Age kapi kavhulire kugava sivaro nye katente asi mahudi manzi gahoroka monzira ezi.Apa nye ngazi pwa nzira ezi hawe ngesefa ngazi gende nawa morwa tava gwanekedesa yirongo yaAfrika yomaparambo naNamibia unene nzira ezi vana kutumbura asi Trans Caprivi Highway.Ano nzira ezi ngazi supipika yipo vasike usimbu koRuacana,unene vava ava tundu koKatima Mulilo,yimo ana kuhulisa ngoso nguuru gomukunda Kavango..
2006-10-26 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...