• September 18th, 2018
Login / Register

Mufuta wa Poho u Lutulula Pene ye sika Bonwa


PENE ye sika bonwa kale mwateko ya lipoho ze zibahala ka mufuta wa Brahman ne kilwe ya bonwa sunda ye felile kwatekisano ya kunuha yene kilwe ya hatiswa kiba Agra mwamulenen`i wa Windhoek. Mutompehi Rynard Mudge wa mulenen`I wa Windhoek na kile a lifa pene ye likana N$130 000 hana kile a leka poho-tuna ya mufuta o, ha pene yen`wi ye pahami yene kilwe ya bonwa neli ya pene ye likana N$80 000 yene kilwe ya zwiswa ki mutompehi Claus Duevel yana zwelela mwamulelenen`i wa Windhoek. Kakuya ka Maneja yo mun`wi yo muhulu wa Agra, mutompehi Kiep Lepen, lipoho kaufeela zona kiza mufuta o munde zeli za maemo a lateha ili maemo ao mulimi ni mulimi a kona kulakaza. "Nelu sika lekisa kale poho ya pene ye fitelela N$100 000 mwanaha ka ona mufuta wani. Pene ya N$130 000 ki pene ye pahami ni kufita yese lekisizwe kale mwanaha mo ili teko ye sika bonwa kale mwanaha Namibia," ne kubulezi Lepen. "Teko ya N$43 000 ya komu ya lubasi lo lwa Brahman ki teko ye ikemezi ni yona mi ne bonisize kuli lubasi lo lwa Lordan Brahman ki lubasi lolu ikemezi hande ni kuyema hande ha lu lekiswa ni lona fa musika o swana," na ekelize. Liteko zen`wi ze pahami neli kilwe za bonwa kwatekisano muta mutompehi Henry Vermeulen wa MaltahÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚¶he a leka komu I lin`wi ya lubasi lolu swana lona lwa Brahman ka teko ye likana N$43 000 haa mutompehi Sydney Martin wa mulenen`i wa Windhoek na kile a lifa pene ye likana N$52 000 ya komu ni kanamani ka yona. Mutompehi Christo du Plessis wa Gobabis yena na kile a lifa pene ye likana N$14 000 ya nkomwana ya lubasi lolu swana lona la Brahman. Liteko zen`wi ze nyinyani zene kilwe za bonwa neli za lipoho za mufuta o swana zene kilwe za lekiswa ka pene ye likana N$16 580 ha kubapanywa ni pene ye likana N$130 000 yene kile yaba ye pahami kwatekisano ye swana. Likomu feela zona neli kile za lekiswa ka pene ye likana N$18 032 ka bun`wi, ha kubapanywa ni komu yene kile ya teula pene ye likana N$43 000 yene kile yaba ye pahami ni kufita kwatekisano. Likomu zene anyisa ni tunamani twa zona ka bun`wi neli kilwe za lekiwa ka pene ye likana N$23 446 ha kubapanywa ni pene ye likana N$52 000 yene kilwe ya bonwa kwakomu yen`wi ni namani ya yona. Linkomwana zona neli boni pene ye likana N$9 200 ha kubapanywa ni nkomwana yene kile ya teula pene ye likana N$14 000 ili yeo ne teuzi teko ye pahami ni kufita mwakalulo ye. Lipoho za Lordan Brahman li swalisani niza mutompehi Andre Compion kubeya mufumahali Loraine van Heerden. Mufumahali Van Heerden na kile a tateka ni bulimi bwa likomu mwasilimo sale sa 1984 ka likomu feela ze lishumi kaze silezi (16). Mwasilimo sale sa 2002, na kile a swalisana ni Andre Compion. Lipoho ze zwelela kwa Lordan Brahman ili zeo hape seli zibahala ka lona libizo leli swana lona la Lordan Brahman stud li zibahala ka kuteula mishukwe ye shelana yese li teuzi mwalilimo ze felile mwaliponiso ya njimo ni bumapangapanga mwamulenen`I wa Windhoek.
2006-10-30 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...