• September 20th, 2018
Login / Register

Oliindili nOmalolelo gOlusheno Halu Longo kOmbepo


WINDHOEK Aakalimo yamwe moshitopolwa shaLiindili oya tameka oprojeka okuninga omalolelo golusheno halu longo kombepo mondoolopa yawo. Osikema, ndjoka ya tseyika nedhina Luderitz Wind Energy Demonstration Project, oyi li yimwe yomooprojeka 12 dhoka dha mona omakwatho gopashimaliwa koUnited Nations Development Fund/Global Environment Facility Small Grants Programme (SGP) okuninga omalolelo gomvula yimwe ge nasha nolusheno halu longo kombepo. Ondoolopa yaLiindili oyi li yimwe yomomahala moka mu na ombepo onene moNamibia ndjoka yi na ondapo yopokati koometa hamano naheyali sigo oometa 12 mosekonde. Oshitopolwa shika shokomunkulofuta ohashi kala nombepo yuuka muumbugantuninginino, onkalo ndjoka tashi vulika yi pondolithe oprojeka ndjika. Ombepo onkwawo onene pethimbo lyoomwedhi dhopokufu, ombepo ndjoka ya ningitha Oliindili yi ninge limwe lyomomahala ge na ombepo dhingi muuyuni auhe nenge tu tye kombanda yevi alihe. Omuunganeki gOprojeka, Ndako Asser Mukapuli, okwa tseyithile oshifo shika metiyali kutya oprojeka ndjika otayi ka tula po omukalo ngoka tagu ka utha omuthika goonkondo dhokulonga olusheno, uukwatya wonkalo yombepo ngele otau opalele oshowo okutala komauwanawa taga ka likolwa kaanamagumbo mokulongitha omikalo dholusheno halu longo kombepo. Oprojeka otayi lalakanene okuninga omaulikilo gelongitho lyomikalo omishona dhombepo okudhiga olusheno, omikalo dha yogoka nodhombiliha okumona olusheno kaakalimo yomOliindili. Elalakano enene okuninga po omathaneko niiyetwapo yolela nokuninga omalolelo gelongitho lyolusheno lwombepo talu vulu okulongithwa momagumbo, okupomba omeya momaafalama oshowo omalusheno ga pumbiwa koofambulika noongeshefa. Nonando omikalo dhoka otadhi ka longithwa okugandja uuyelele komalamba, oradio noTiivii oshowo iilongithomwa yilwe yomomagumbo uuna ombepo tayi pepe noonkondo, oonkondo dhika otadhi ka vula wo okupungulwa moopatiliye (batteries) nokulongithwa uuna kaku na ombepo, nenge uuna ombepo tayi pepe inayi dhiginina. Oprojeka ndjika oya etelwe po kuyele muApilili nuumvo, noya thikama po maanawino 14 mboka ye na uunongo miimpungu yayooloka. Oprojeka ndjika pethimbo ndika oyi li natango petameko lela newilikongundu lyayo olya nyolela omahangano oombilive okukonga omakwatho ngaashi omalelo goondoolopa, oosikola noongeshefa.
2006-11-03 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...