• September 18th, 2018
Login / Register

Omahepeko gOmomagumbo Ogo Omiyonena Odhindji Tadhi Ningilwa Aakiintu


WINDHOEK Omiyonena dha konda konyala poshititano shimwe shiilonga yiikulumuna ayihe hayi ningwa moNamibia odha talelwa momakwatathano gomomagumbo.Omolwoshizemo shika, shoka shi li oshitopolwa shomapekapeko gEndiki lyOmakwatho gOpaveta (Legal Assistance Centre-LAC) ge nasha netulomiilonga lyOntotwaveta yOkukeelela Ekwatonkonga nOmahepeko gOmomagumbo, ngoka ge li natango metifa, oLAC oyi na eiyuvo kutya ngele omahepekathano gomomagumbo oga monenwa ekandulopo nokuvudhwa mo moshigwana, aakiintu otaa ka kala ya gamenwa komiyonena niihuna yomomagumbo. Iiningwanima oyindji yomahepeko gomomagumbo pamakonakono ohayi ningwa koohonda dhaamati tadhi ningile aahonda dhawo dhaakadhona, pethimbo ye li mekwatathano lyawo lyopaholenenge konima ngele ekwatathano lya teka. Iihuna yilwe oyindji ohayi ningwa kaasamane taya ningile aakulukadhi yawo, oshowo omahepeko haga ningwa kaamwayinamati taya ningile aamwayinakadhona. Paempito odhindji (oopelesenda dha konda 60) nakuhepekwa nomufekelwa gwehepeko oya kala haya lumbu megumbo limwe pethimbo omuyonena gwa longwa, osho omukanda goLAC tagu ti ngoka gwa gandjwa kOkakomitiye kOparliamende ke nasha nIikwapondje, Epopilo nEgameno shi nasha niilonga yiikulumuna nomahepekathano taga indjipala. Miiningwanima yomahepekathano gomomagumbo mbyoka ya lopotwa kOpolisi okuza momumvo 2003 sigo 2005, omuyalu aguhe goopelesenda 86 dhoonakuhupa momiyonena oye li aakiintu pakuyeleka naalumentu ashike yoopelesenda 14. Kakele momiyonena omikwawo kaa dhi shi dhomomagumbo, oopelesenda konyala 60 oonakutula mo iipotha/oonakunyenyeta oye li aalumentu pakuyeleka noopelesenda 40 dhaakiintu. Egongelo lyomauyelele ndyoka otali ulike wo kutya omiyonena dhomomagumbo odhindji dhiiningwanima yi li 93% ohadhi longwa kaalumentu. Naashika otashi ulike kutya aalumentu oyo unene aalongi yomiyonena odhindji dha lopotwa kopolisi moshigwana shetu. Omakonakono oge shi ulike wo kutya omahepeko haga ningilwa aakiintu naanona oge li gamwe gomomiyonena dha dhiginina hadhi ningwa moNamibia pethimbo ndika. Omiyalu dhi nasha nekwatonkonga nonkambadhala dhokwiidhipaga pethimbo lyomimvo (2003-2005), adhihe kumwe odhi li 3 452. Momwedhi Apilili nuumvo, ehangano lyaakiintu lyedhina Women Solidarity nalyo olye shi ulike wo kutya ompumbwe yeyambidhidho lyaakiintu oshowo omaunongo inagi ihwapo oyi li yimwe yomomandangalati ga taalela oongundu dhoomeme. Ehangano ndika oli na wo eiyuvo kutya omiyonena nomahepeko otagi indjipala noonkondo moshilongo. Omushangwahokololo konima yokuninga iigongiilonga, otagu ti omaihumbato gonyanya nuukolokoshi waalumentu haya ningile aakiintu oshowo edhengo lyomukithi goHIV/AIDS otayi etitha unene omahepekathano, ihe kashishi awike ekanitho lyoomwenyo ndele oya thigi aakiintu yamwe ya ninga aaposi. Omukanda ngoka otagu ti aakiintu yamwe oya dhipagwa molwiinima yaa na omutse nandungu ngaashi ashike omukiintu a dhengelwa ongodhi koselula ye, okuya kegumbo kwa toka okuza kongundu yolwiimbo yegongalo/ongeleki oshowo okuya kootundi dhokomatango/dhuusiku. Omushangwa otagu ti ishewe kutya omahepekathano oga etitha wo omuyeka kwahomatiwa nuufuthi, oku shi talela momadhipago gaakiintu mboka ya dhipagelwa iimaliwa yawo yopenzela.
2006-11-03 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...