• September 25th, 2018
Login / Register

SSC Tazihamata Muwidi


Murugani gwaSosial Security Commission kava mutjidire ano ava murongo navatano woponze zoyirugana kavavakwete,morwa kwalihamesera vene moumbondo ou watwaredera SSC zizumbanese nomiliyuna dono dola.Nampili ngomu ana pilire kuzamo momunene murugani gefiro sinka yiweka yombunga ezi Rino Muranda katanterere New Era asi Maxwell Spannnnerberg gosinka seli tjangeso kavamutjidire moyirugana apa kava mugwene asi kwarugana epuko. Mugara ogu kuna mutamba epuko lyokuninka asi nga kumbagere vakwawo noumbangi woyimpempa asi kwakuvera ano yimaliwa oyo yazumbanenamo kuna siki ko N$340 000.Esi kapisi yiso sikando sokuhova kevango eli lyoSSC vana kuhagekesako murugani morwa umbondo weruganeso yimaliwa.Muranda katente asi mugara ogu vana tjida kuna hara vagwane mpito zongwa vakona kone moomu tupu yakara mavango nagenye nage kuna muslike asi gahadonganesa nonkambadaro doku gwana uzera.Egwano lyendi asi kwarugana epuko kalitundilire paapa varugani vamwe ngavayilinungagura asi kuruha oru kuna kunukako umbondo. Eyi kwatwarederere dogoro vakamuhagekese yirugana mokwedi kwaSiwogedi 30,2006 konyima yipo vazigidire nye wokuyatara asi nani yinke yahoroka.Muranda simpe katente asi apa vaturamo makonakono gepisuro munzoni ogu kwamugwana epuko asi kapi gakwama ngendeseso zekuto moyirugana zoSSC.Ano ngesi SSC kuna kuwapayika nombapira edi dina kutanta asi Spanneberg mulingilingi ano mokukwama Muranda nombapira edi vahepa kudiwapayika dize moyirugana sivike seesi tuna kara ngesi.Udigu wangesi kava kaurapotere komberewa ezi zina kererepo kurwanesa umbondo.Munona gendesi mberewa ezi Erna van der Merwe kayitente eyi mouvali kaupwire asi vantu wokusika komurongo navatano kavavakwete awo hena kava kamonekere kompanguro. Age kapi kahere kuzamo unene yiyo tupu katente asi makonakono simpe kuna kutwima nokuvhura 'si kuyitanta kombunga.Mbunga ezi zokurwanesa umbondo kuna kuyipura asi navakwama moomu yawapera dogoro vakagwane ehagero ano mugazarerwa ogu aka mone moomu yawapera moveta.Spanneberg kwarugana moSSC nomvhura ntambali.
2006-11-16 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...