• September 22nd, 2018
Login / Register

Mulimi u Zekela Fande


Ba khuta ya mubusisi mwatolopo ya Gobabis neba laezi mulimi-tuna wa silalanda sa Aminuis kuli a life pene ye likana N$3 500 sunda ye felile kuli a kone kuzekela muzeko wa hae fande ya tolongo. Mulimi na kilwe a tamiwa kasaulaho wa kufumanelwa litobolo mwaketelelo ya hae isi ka mulao. Mulimi na kile a ina mazazi a manee mwatolongo. Mulimi ya zibahala ka libizo la mutompehi, Tjiuma Kamberipa una ni lilimo ze mashumi a ketalizoho kaze peli (52) za kupepwa mi na kilwe a fumanelwa litobolo ze talu ze sika n`oliswa simubuso mwamabizo a hae kubeya malumo a zona litobolo ze. Litobolo ze peli kuzona kiza mufuta wa mapisitulu kubeya tolobo-tuna ya mufuta wa sifefe ili n`wi ki zene kilwe za fumanwa. Sibuabui wa mapokola mwatolopo ya Gobabis, mutompehi Michael Matengu ki yana kile a nitifaza kuba mutende o wa New Era kaza muzeko wa mutompehi Kamberipa ili muzeko ono kile wa hoha bun`ata bwa sicaba sa tolopo yani ni lilalanda ze fumaneha bukaufi ni yona tolopo. Matengu naize khuta ne tezi mi balimi bene ba zwelela kwasilalanda sa Aminuis ni bona neba kile ba taha ka bun`ata ni ku I kutwela kaza muzeko wa muhabo bona. Sibuabui wa mapokola na kile a nitifaza hape kuli, muta mulimi yasa akalezwa a fiwa sikuka sa kulifa mashilin`i ni kuzekela muzeko wa hae fande ya tolongo, ne ku kile kwaba ni miluluezo hala sicaba se si nyinyani sene sili mwakhuta mi pene yene tomilwe yona ya N$3 500 ne kilwe ya lifiwa ka bubebe. Sibuabui na kile a ekeza kuli, kutamiwa kwamulimi ha kuyo kwa simpangaliko sene si kile sa ezahala mwasilalanda sani mwalibiki ze felile ili mo mutu ali mun`win a timezi. Kakuya ka sibuabui ili yena, Matengu, musecho no tile kasamulaho wa simpangaliko sani, ka nzila ya kubona kuli kuna ni kozo ni buiketo mwasilalanda sani kasamulaho wa simpangaliko-tuna sani sene si kile sa tisa likayamana hala mishobo. Mubusisi wa khuta yana sweli sipula sani swalele mwamazazi a felile, mufumahali Marine Visser na kile a taluseza ya akalezwa kuli muzeko wa hae uta kutela mwakhuta hape mwasilimo se sinca (2007) muta kweli ya Sope iba ni mazazi a mashumi a mabeli ka a ketalizoho. Muzeko neu kilwe wa iswa mwasilimo se sinca ka mabaka a kuli usa tokwa lipatisiso ze tezi pili koto isi ka fiwa kale. Concetae Olivier na yemela mubuso haa Kamberika ni yena nana ni muyemeli wa hae wa mulao mwakhuta mwanako yani.
2006-11-27 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...