• September 20th, 2018
Login / Register

Kabinete Tazi Tara Ezo Komeho


Epiro ekeverero mokutura magano moyirugana kwareta epiro kusikisamo malikwamo gomavango aga yatumbukira yirugana yepangero nonoveta dalyo.Apa kauyungisire epongo lyomazuva gavali eli lyatamekere momandaha aga kagapwire Presidente Pohamba katente asi noveta nomalikwamo pogeli nye mokuninka asi yize moyirugana kwato ogu atara asi tayisikimo ndi ngapi. Mukaro gwangesi kwareta nye epiro kugenderera kutura yininke moyirugana ntani kuninkisa epangero lizumbanese yimaliwa yoyinzi.Yiponye kahundilire asi vahepa kutura pangenderera noveta edi vana kuturapo moyirugana.Mukaro ogu gokutura magano twaromo moyirugana yepangero kuninkisa tudive asi nani yinke yitumbukira yetu yipo asi twaha kara vantu ava ava tura magano gokupira kuziramo ndi asi kapi atu yisikisamo.Yimo ana kutanta presidente Pohamba.Simpe kagwedereko asi nsene kwato ekeverero ndi asi etarururo noveta tatu kara moudigu nahena kapi natu diva asi epangero kuna kuza komeho ndi konyima ndi walye kuna sikama tupu ndjikiti. Mokutura asi yitugende nawa Pohamba katente asi navenye ava ava rugana mepangero vahepa kulironga kukara nomukaro gomuwa vatunde komukaro gomudona yipo epangero litunde momukaro gwina asi nokutarakosi.Simpe kuna kuza komeho nokutanta asi pana kara hepero tutulisepo nongendeseso donompe edi dina kara asi kuvhura kuliza nonoveta detu yipo nkenye eyi tuna hara yize moyirugana.Mukaro gokuhameseramo vakwatesiko epangero mulyo unene.Presidente kageve marondoro asi epangero lyahepa kutunda momukaro gwina asi nkenye yimwe kuyihenga henga tupu pwavelike kwato kuligaununa yirugana ndi asi magano kupurako vakweni nayo yangesi kuna kudigopeka epangero mokuza komeho.Twahepa kutwikira kutamununa ngendeseso zetu mokutarurura ntani mokutura noveta detu moyirugana. Nsene tukara nomukaro gomuwa hawe ngano natutunda moudona tuturepo mukaro gokukara netokoro limwe tupu ngovantu vamwe tupu.Pohamba simpe kadiworokesere vaministera novaministeragona asi vatwikire nokudameka mokutura moyirugana ngendeseso ezi zakarapo asi vahepa kugava kokabinete yitundwamo yono veta eyi yatamba maruha gawo.Age kahundilire vana veta ava asi valituremo yipo vadive asi malikwamo gepangero kuna kuza moyirugana moomu vana kuyigazarera.Nampili ngomu asi nkenye ministeli ndi mbunga ezi zakarerapo epangero kwakara noyitumbukira peke twahepa kuyidiva asi kosili siruwo esi natu kaligwane kere tuka tare asi yirugana tayigendi ndi hawe. Ano nsene kweli ogu ono kugazara si kuvhura oture malikwamo gepangero mouta wakoro nyovelike hawe ove koku ganda epangero ono yuka.Epongo lyoku fana ngesi eli lyakere ko mvhura zinapukoSwakopmund,Presidente kwakahundilire vaministera vendi asi yiruganeso eyi vana tambesere kovantu vahepa kuyirugana nawa yipo owo yina tumbukire vakayigwane.Simpe yiyo kayirugwilire asi epangero pangenderera lyahepa kupopera vantu vatunde moruhepo oru runa tamba sirongo.Age kademenene unene kovahimba novaduni ava vana kara asi eparu lyawo kapi lina wapa vahepa kugwana mbatero pangenderera.Nage kayitambwire asi vantu ava kwahepa unene ndi asi kwava sigilira yiyo nye yava ninkisa asi awo kuna kara neparu lyedona unene.Epangero lyahepa kuturapo etokoro pangenderera mokukapopera komavango aga gakara ponze zonodoropa yipo asi vantu vatunga konomukunda odo vagwane mema gomawa gokunwa,mambo gomawa,nondja donongwa,rutjeno,ukanguki nerongo lyewa. Metarururo lyangesi kuna kundindiramo vahamenimo vanamberewa,ministeli nonombunga dimwe dahamena moyirugana yepangero nadimwe edi adi fire sinka noprojeka depangero vatare asi yinke varugana ko dogoro ngesi.Ntani vahepa kudameka unene yipo vazuvhe asi nani yinke yomulyopo unene eyi nava hova kurugana yipo asi vatungi moNamibia vahaka hepa. Mokukwama mukurona gepangero epongo eli kava litulisirepo vayatulisepo magano aga naga twaredera vagwane ekohononopo,nokutara asi ngapi nava yirugana ntani hena asi tayilizi nomagano ganare ndi hawe ndi vatare asi mokuza komeho ngapi.Ntani hena kuvhura vaya tare asi kupi kuna wapere kudeura varugani yipo varugane kusikisamo eyi yava tumbukira.Age pokuhulisa kapandwire noministeli nonombunga dimwe edi datulisapo pwadene mapongo gokutara asi ngapi vana kurugana ntani ngapi navaza komeho,nsene tukara nomalikwamo gangoso hawe tayigendi ntani hena kuvhura kupa mukumo varugani womonomberewa vature matokoro getu mouta wakora.
2006-11-30 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...