• September 25th, 2018
Login / Register

Ovanane Avekakatere ko Kunangasana no Tutuu


OTJOMUISE Ombara Sylvanus Hoveka wa yaruka no mambo we ngari nayo po ma ya mbererero wa Keseta mu Katjose na ningire ozombara ozo ngwao kutja zezako kongaro yoku nangwa no rutuu. Watjere ngu ha nangerwe no rutuu u muna kutja okutja ka nangerwe na hayenene okuvaza. Tjakombere omuvanda wao wa Tjimana po ma yamberero oetja 39 wo Mbara Nikanor Hoveka mo Mauezonjanda tjiyari 18 komueze imbwi, Hoveka wina wa ningirire kutja ohange a i hungirirwa "kombanda yomiti" nu ngwari tjipa munikwa ohepero koku hungirirwa nga i tuae rerwe otjo nguta ku ka hungirirwe otjikando tjarwe poruveze ndue ipwire. Watjere ovanane wina ngave riyaruke veritare kutja hapo ondjo iri muwo poo omo va nanwa nu tjii heri oyao otjo vanane veri kohe ve iyandje koveni vayo. Otjiuru tjOvahona Erastus Kahuure wa vangere oku tjiwa kutja onganda ya Tjimana okuza po ma yamberero wo mbura ndjazuko tja u ngura tjike? Watjere po mayamberero ingo watja ovimbumba tji maviyaruka ingo rukwao ombura indji "matu ye kutara kutja paungurwa tjike. "Kombunda ya indu tjituaza pamwe imba wa ungura otjikena? O u ye wa tjiwa kutja wa u ngura tjike? Wa raera tjike ko uye? Wa tjanga ovikena mo zo kurande? Wa hungira tjike mo radio?" Kahuure wapurire. Watjere omundu tji mo ri hee kutja mo u ngura ovina kaani vikara no u hatoi mo zombuze. "Matji kara mo zo kurande za Namibia, mozo radio za Namibia no vina imbi vi tjitua iyo ovanatje ovazandu ovakwenu aku hondjo o uye omunika kutja nai wa tataiza otjina poo nai wasora po otjina. Otira po otjina," Kahuure watjere. Wa ra kizisre Ombara Hoveka kutja ngaa roro oku yaruka ombunda mokutira kutja tjimwe tjo tjiungura tjenatjo ka u ngurire oku pwisa."Matu hungire ovyungura mbya sewa pehi iyo nganda indji nambano mbya sere oku sembamisisiwa, " watjere na weza ko kutja ovyungura tji ma vi sembamisiwa vituwa ko omake kavi sembamisiwa no kuungurwa ohiwo onde. Kahuure watjere ovanatje vonganda ma ve undjirwa okuungura ovyungura vyao nawa nu ndoovazu mave munu kutja kavipwire mena ro kutja ngahino kavina ku hitasana no zoveta za Namibia, viyaruka ombunda na petuwa imnbi mbyasere oku rira vyo. Watjere tji mohungire omunane morukondua indo orondu tji mo hungire orukondua indo kehi yombara imwe kaani. "Novyungura vyenu viripi? Mavi hungi rirwa pi? Mavi zeuparisirwa pi?" Kahuure wapurire natja ka mu potu nungwari mavanga kutja ovyungura ombara Hoveka mbye ungura mo muvanda wao ovini vipurasane kutja viri nawa poo mavihepa kutja ma haame meripure? "Nu tji mo munu kutja viri nawa kanaa viku ramenwa mo murungu iyo tjina tjimwe kakarukaze. Mavi kuramenwa mo murungu iyo otjina tji tja hungamasana noveta ya Namibia kutja oyo u nane wo mbazu poo oyondji kuku nanenwa o u nane wo mbazu." Watjere ovyungura mo mu vanda wa Tjimana mavi wombo novanatje ngave vituape kutja vizuvake kutja mape hungirwa tjike nu tji pahaka ouye uvatere. "O u ye ma u muvatere indi tji peri nawa. Tjiperi posyo o u ye ka una ku muvatera kaparukaze. No vyungura vyenu avi kara no ndataiziro kutja vi kawondje nawa.Arire o ninikizire mu tjimwe tji ma mu munu nawa kutja imba kamuna oku yenena nu kapari nao mo u nane wenu." Watjere ndoovazu kapari nao mo u nane wa Tjimana okuza kororowa okutja ovina imbi aviyetua ku ndinondi mena rokutja mavihaka. "Mbimaviso okukaenda komurungu ovyombi mbya rivyo tjimwe vyungura nawa. Nu tji mwahaka tjipena omundu umwe wa kurama mo murungu wo vyungura vyenu, oveta okuturasana noveta ongwao." Ombara ya Tjombinde Tumbee Tjombe watjere ohange tji ma i hungirwa nga ihungirwe komutima a i hungirwa tjazumba ovandu tji vayaruka ko zondjuwo pu ve woronganena aveutu oku tarasana. Watjere ngapesekame kutja ombara,serekaze poo orata imwe ndji maituara otjina tjohange komurungu no mbongarero ndjii hina maa iyarwa irive pendje nohange yo tjikando tjimwe uriri tjipena oma yamberero kombunda yo mbura. Watjere ohani iza movandu mberi pura no mazumo wao oveni uriri. "Tji mo vanga kutja ohani izapo kumba kutja omukwenu ngu muri pamwe wina ma mune omboroto osemba . Otja mwesa ma kare imbo ami mbirirepo," Tjombe watjere. Opresidenda yo DTA, Katuutire Kaura, wa rongerisire otjiwana tja Tjimana ne imburiro indi o 185, Pandera. Watjere tji u hina okupandera po tjoye kaove omundu nandarire mo meho wovandu varwe."Ove tjiuri pona pu uri pu mozu una otjoye morire omundu. Ovandu mave kuvara. Nandarire mo Namibia yetu ongutuke indji ove tji movanga kutja uvarwe otjomundu orondu tji una otjoye. Tji una ekuru hungi roye," Kaura watjere.
2006-12-01 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...