• September 20th, 2018
Login / Register

Mazuva Gokufuta Nompapira Pulisiro do TV Vana Garundurura


NBC zina rundurura mazuva gokufutira nombapira pulisiro oweka TV dogoro mo 22 Sindana 2006, kapisi moomu yakere asi mo 30 Mangundu 2006, eyi kwawizirapo morwa mahundiro gokutunda kovantu. Eyi kwawizirapo paapa NBC zaturapo elikwamo lyakwata makwedi gatatu mokukorangeda vantu vaweka no TV vafute. Momandaha gakapwire mugendesi ntoni go NBC Bob Vezera Kandetu katanterere sayitunga za New Era asi etokoro kava litulirepo varundurure mazuva gokufuta morwa papa kava mwene vantu kuna sikame wovanzi vana hara kufuta, yiyo nye vana rundurura. Kafatwilire asi erundururo lina kara mulyo morwa vantu vetu kwakara nomaudigu gokulisiga-siga umwe woyimaliwa. Ame nina hafa morwa elituromo lyonkarapamwe omu sinzi sovantu kavafutire. Ngwendi momu tupu ayi horoka. Kapisi nkenye gumwe kugwana siruwo asi afute kukwama ezuva olyo vana turapo 30 Sindimba, yiponye asi vantu kava bubukire wovanzi vaya fute ntani koveli vana hora simpe kufuta. Monokonda nye odo yiyo kayitutuma ngedere turundurure mazuva getu yipo vantu na venye vagwane siruwo. Nomukaro nye ogo NBC yipo zatokora kurundurura siruwo sokufuta nomazura 22, eyi yina kutunta asi kutunda mo 1 Sindimba dogoro 22. Kandetu kapi kuvhulire kugava asi yingapi vana pongayike dogoro ngesi. Ntani hena kapi kageve asi yingapi vana kugazara kupongayika, age kalimbwilire asi simpe kapi vana siki posiruwo oso, NBC ngazi gava komuhoko asi vangapi vakara nono TV ntani vangapi vana futu nava vana pilire kufuta. Mbapira pulisiro kuweka TV kuna kuzifutira. N$204 momvhura. Yimaliwa eyi yokugwederera tupu koyiwizomo yo NBC. One mwafuta nare hawe yimumangurukire mutare noTV deni neruganeno lyeni lyewa. Age simpe kahundilire ava vana hara kufuta pasiruwo varugane ngoso. Siruwo esi kwasirunganesa nawa vantu kwafuta. Ava ava futu nkenye siruwo varugane ngoso.
2006-12-07 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...