• September 25th, 2018
Login / Register

Oofanditha dhOmaliko gEpangelo Dha Eta Oshimaliwa mOshiketha


WINDHOEK Uuministeli wIilonga, Ondalasipota nOmakwatathano owa gongela po okapandi koomiliyuna dha konda omulongo naheyali (N$17 million) okuza moofanditha dhomaliko gepangelo ngoka ihaga longithwa, konima ashike yoomwedhi 10 sho epangelo lya tamekele noshikonga shelandithopo lyomaliko ngoka kage na we ongushu okulongithwa. Oshikonga shoka osha etelwe po nelalakano okulanditha po omaliko agehe shepangelo ngoka itali ga longitha we. Omaliko ngaka oga kwatela mo iihauto mbyoka ya kala ya paakingwa nokunapakana moongalashe dhepangelo oshowo pomahala galwe. Petameko lyoofanditha, okwa li kwa tegelelwa oshimaliwa shoomiliyuna omulongo shi gongelwe okuza melandithopo lyiinima ngaashi iihauto. Shoka tashi kumitha osho shika kutya, oshikonga shoka osha ka eta po okapandi koomiliyuna omulongo naheyali oshikwanu hamano (N$17, 6 million), Ominista yIilonga, Omalweendo nOmakwatathano, Joel Kaapanda osho a tseyithile Okabinete omathimbo ga zi ko. Oofanditha adhike kumwe 52 odha ningwa moshilongo ashihe mpoka omahauto 1 316 ga tulwa mofanditha, moka ti kiihauto mbyoka iihauto yimwe oya li yOngalashe yepangelo omanga yilwe ya za kuuministeli wayooloka mboka wu na iiyenditho. Mokati komaludhi giihauto mbyoka ya landithwa po ongaashi iihauto yOpolisi unene ooChevrolete (omatshefa) dha li monkalo yuunkundi noitadhi vulu we okulongithwa nonando Opolisi yi li mompumbwe onene yiiyenditho. Oshikwawo shoka sha tulitha iihauto yoludhi nduka mofanditho osho kutya oyi na iipaate ya pumba. Omuyalu aguhe gwiihauto mbyoka yi na okutulwa mofanditha ogwa thikama po moopelesenda 50% dhiiyenditho ayihe mbyoka tayi ka shingithwa po pashikonga shika. Okwa tengekwa N$25 million dhi ka ze melandithopo okuthika pehulilo, notali tsikile sigo iihauto ayihe mbyoka itayi longithwa we nenge iipumbiwanima ayihe ya landithwa po. Oshimaliwa shimwe shoka tashi zi moka otashi longithwa kOngalashe yepangelo okulanda iihauto iipe, omanga oshimaliwa shimwe tashi ka tulwa moshiketha shepangelo. Epangelo olya kala tali pewa ombedhi sho itali landitha po iihauto nomaliko ngoka itali longitha we. Naashika osha etitha li kale hali kanitha oshimaliwa oshindji miinima mbyoka ya kala tayi kanitha ongushu. Epangelo olya kutha ko oshinakugwanithwa shika ashihe nokutula miilonga osipana yaanambelewa mboka ya kwatela komeho oshikonga shika. Kaapanda ota ti aaniilonga ayehe yepangelo okwa tegelelwa ya ulike omaliko agehe ngoka itaga longithwa nenge kage na we oshilonga ga vule okutulwa mofanditha opo epangelo li vule okumona mo oshimaliwa moofanditha oshowo okukeelela uulingilingi neyakopo lyomaliko.
2006-12-08 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...