• September 25th, 2018
Login / Register

Mubuso u Lundula Libangoki


BA mubuso seba file mapampili a lemusa bayahi baba ina mwamandu a mubuso isi kamulao kuli ba kone kusiya mandu ao haa kwalineku le lin`wi seba lunduzi palo ye likana 31 ya bayahi bene ba ina mwamandu a, isi kamulao kuzwa kweli ya Sikulu silimo se. Ba Likolo la Misebezi, Linzila ni Liswalisano ki bene ba etelezi mungendenge kaufeela o wa mubuso wa kulundula bayahi ba mwalikiliti kaufeela. Ne kufumanehile kuli bun`ata bwa mandu a mubuso na kilwe a sebeliswa feela ki bayahi ba ka nzila ye bunya ni kubiza mubuso kuli u eze se sin`wi ka yona nzila maswe ye. Kuina mwamandu ne ku eziwa cwalo kakuli ba mubuso neba sina libuka sakata ni mapampili a kutambeka bayahi, ki ka fo mungendenge kaufeela ne u kile wa kala ka tiyeho kakuli ba mubuso neba sa lukisa libuka kaufeela ni mapampili kaufeela kuli ba kone kuno pimanga kuli kanti he palo ye inzi mwamandu a ki ye kai. Palo ye likana 19 ya bayahi bene ba lunduzwi mwamandu a I fumaneha mwamulenen`i wa Windhoek, ba supile bona ba zwelela mwa sikiliti sa Oshana mwatolopo ya Oshakati kuyela ba balalu kuzwelela mwalitolopo ze cwale ka Okahandja, Rehoboth ni Swakopmund ka uli mun`wi ni babeli kuzwelela mwatolopo ya Katima Mulilo. Sibuabui wa Likolo, mutompehi Julius Ngweda na kile a nitifaza kaze kaufeela kuba mutende o wa New Era mwamazazi a felile. Mungendenge o, ki o mun`wi wa ba Likolo wa kulika kulilimanisa likezo za bunyangelino mwaLikolo ni naha kaufeela sihulu hakuamwa za limbule kaufeela ze wela mwaketelelo ya ba Likolo leli swana. Bayahi baba sepahala bene ba kile ba latelela linzila ze swanela seba itusisa mandu kaufeela a 31 a, ana kilwe a itusiswa ki bayahi baba swana bene ba ina kuona isi ka mulao. "Nelu beile batu bene ba latelezi linzila sakata mwamandu a, kakuli nelu sa lati kusiya mandu a kuli a ine nako ye telele a sina batu kuona kakuli ne lu sabile bukeshebisi ni kutubakiwa ki bayahi ba bana ni mihupulo ya bukebenga," Ngweda na kile a tumusa. Palo ye swana kutwa I pahama hape kakuli ba Likolo ba litezi feela kelezo ni taelo ye zwelela kuba ofesi ya Muatuli yo muhulu mwaLikolo la Mulao. "Baban`wi batu neba kile ba siya mandu a kusina matata haa kwalineku leli n`wi kuna ni bao baba sa lati kusiya mandu a. Lulitezi feela taelo ni kelezo sakata ye zwelela kwaofesi ya Muatuli yo Muhulu kuli lu zibe kuli kanti nzila sakata ya kusebeza ni litaba ze swana sina ze ki ifi," Ngweda na kile a ekeza. Mungendenge wa kulundula batu mwamandu a swana usa zwelapili mi maungulo a ona ha sika zibahazwa kale. Ni haike na sika fa lipalo kaufeela ka butungi, Sibuabui na kile a bulela kuli palo ye pahami se tambekilwe man`olo a kuli ba tute mwamandu ao kakuli ba ina kuona isi ka mulao ka kutalusa kuli neba sika latelela linzila sakata hane ba kile ba ina mwamandu a cwalo. Baban`wi bayahi neba filwe mazazi a 30 kuli ba kone kututa kapa kuyumbelwa feela mwamakululu ni libyana kaufeela za bona. Man`olo na kilwe a lumelwa kwasicaba kapa bayahi ba kakulatelela litaba ni bupaki bone ku kilwe bwa fumanwa ki likwata zene kilwe za lumelwa mwalilalanda ze shelana kiba Likolo kuli lu kone kunyakisisa kaza likezo ze kwamakalelo a mungendenge kaufeela. Ba mutende o neba sika patulula kuli nji mizeko ita kwalulelwa bayahi baba ta fumanwa mwamandu a kapa awa kono, Ngweda na kile akufa kualaba kuli ba Ofesi ya Muatuli yo Muhulu kiba ba ta fa sikuka ni likelezo kaufeela. Ngweda na sika fa palo hande ya mandu a mubuso ana ni bayahi baba ina kuona isi ka mulao. Na konile feela ku bulela kuli lipalo kaufeela lita kona kupatalazwa ni kuba fa tafule muta likwata li tambeka litaba kaufeela ni kubeya hande mwalibaka ze swanela, ili musebezi o ba patehile kuona mwanako ya cwale. Litaba ze li inzi kwaLiluko leli bona za libyana ze tuna za Likolo la Misebezi, Linzila ni Liswalisano. Likwambuyu wa Likolo, mutompei Joel Kaapanda na kile a bulelela ba mutende o kuli lika kaufeela linze li ezwa ka taelo yene kilwe ya fiwa ki Mueteleli wa naha, mutompehi Hifikepunye Pohamba kuli ba Likolo ba babalele mandu a mubuso ni kubona kuli lisebeliso kaufeela za lifelwa hande ka kutala.
2006-12-18 00:00:00 11 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...