• September 24th, 2018
Login / Register

Mbunga politika zaswapo zahepa kugusapo udigu womocaprivi


Movenduka-nompitisili dombunga zaswapo momukunda gwacaprivi kavahingilire moutatu vatare asi ngano ngapi navagusapo udigu ou una karamomukunda gwina hambara makwedi gavali kapi vana kara nanguuru gomukunda. Awo kwakara momundema kutunda tupu apa mbunga zaswapo vakandwirepo egano lyovakansela asi ngano bernard sibalatani gahakara hena nguuru,yipo asi evango lyounguuru vaupe leonard mwilima. Vakansela awo kwahorowere asi ngano mwilima mokurwanesa egano lyombunga gendesi zoswapo ndi asi politbiro,omu vavapere asi vanguuru navenye womonomukunda edi epangere swapo vahavatjindja. Mukwatakanesi gombunga ezi momukunda gwina ignatius nkunga katanterere sayitunga zanew era asi nompitisili degendeso mukunda tavahingire vatare asi ngapi navagusapo udigu ou. Age katente asi sigongi esi kavasitulirepo vagave yitundwamo eyi vakavapere hamutjanga ntoni gombunga ezi pendukeni iivula-ithana. Awo hena kavatulirepo ezuvalyokumona nompitisili edi vapa asi vafire sinka paupolitika mukunda gwina,ntani yiyo kavatulirepo ezuva asi ngano ezuvake ngavahorowora nguuru gomukunda gwina. Nompitisili edi vapasinka mukunda gwina kuna kara joel kaapanda,rafael dinyando navictor simunja. Pendukeni katanterere new era asi apa navamwene mosigongi esi sakereko mvhura zina,vaperenge asi ngapi yahorokere nye yiyo twavapere sirugana asi udigu ou vakaukgusepo vene womomukunda. Ose kukwamangendeseso zetu zoswapo yipo asi ou udigu womukunda twahepa kuyigava momawoko gawo vatare asi ngapi navagusapo udigu ou. Iithana ogu ana kara asi simpe kepwizumuko katente asi kuna kundindira mukwatakanesi kombunga ezi momukunda gwina amutantere asi ngapi vanagusapo udigu ou. Ano nkunga katente asi kapi ana hara kugazarere asi yinke yaretapo udigu ou,nye age kuna hara asi udigu ou vaugusepo. Gumwe gombunga ezi katente asi udigu ou kuna uretapo morwa udigu worutandu pokatji kovamafwe novamasubiya. Mukunda ogu kwakara noudigu wokugazara asi ngano vaguguseko konamibia kutunda tupu mo1999,egano eli gareteserepo presidente gwanare gwadta,mushake muyongo ogu gakara asi age mumafwe. Mbunga zaswapo yizo zina kupangera mukunda gwina eyi yina kumoneka asi vakansela navenye ntazimwe wombunga zimwe tupu. Nombudi kuna kuzuvhayika asi vakansela ava vana kara asi vanzimo awo hena vamafwe kapi vanahara asi sibalatani ogu ana kara asi subiya apangere mukunda gwina. Usura worukukutu wina waworere mo2004,yiyo vana kuruganesa asi konda ntani asi sibalatani kapi agavere usura ou kovantu ava vakara asi vamafwe,age kupa tupu woowo vendi.Nye kwato ogu ana yikondopeke eyi morwa sibalatani kapi agavere usura. Gumwe katente asi vakurona kapi vanakuyizuvhira mbili omu vanakulipiyaganeka vantu ava unene vava vakara asi kwakara siruwo sosire mombunga ezi. Muhameni gwaswapo kapi todini matokoro gonompitisili doge. Veta zovakansela zomo1992,kwagava asi vakansela vahepa kuhorowora munasipundi ogu nagendesa mukunda ogu navatumbura asi nguuru gomukunda monomvhura ntatu ano konyima vahepa hena kuhorowora gumwe ndi googo vamutengwidiremo dogoro siruwo sawo sokukara asi vakansela sikapwe.
2008-01-10 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...