• September 22nd, 2018
Login / Register

Vatungimo momukunda gwarundu kavavahundilire vahorowore oku vana pahuka


Movenduka-presidente gwanare goswapo sam nujoma kahundilire vatungimo momukunda horowero gwarundu goutokero vahorowore kandindate gombunga zendi rosa kunyanda kavara momahoroworo aga gana kuwiza gokukwateramo momukunda horowero gwina. Apa kauyungisire sigongi sosinene mosondaha,nujoma katente asi vantu vahepa kuhorowora nawa oku vana pahuka yipo asi vakahorowore kavara atwikire ekuliko lyombunga zaswapo. Kamarada kavara muswapo gokuzulilira,ogu natara asi makuliko gasike kovantu. Presidente gwanare kageve marondoro asi vantu vahepa kuvakara asi vahava ruganesa kukwama marudi ndi asi nomukunda.Rutandu mukisi gomudona ogu agu zonagura usimbu mpora nampili mpora ezi tuna kudjobwana neina monamibia. Age kahundilire vantu asi mwahatambura nampili nakauke asi vamupukise,nsene asi one vahali mpora womonamibia.Age simpe kahundilire nompitisili domukunda asi vahepa kutura malikwamo gomawa gokureta vantu kumwe. Twahepa kurugana unene yipo turete vantu wovanzi mombunga zetu yipo tufunde mahoroworo nkenye aga ngaga wiza,yipo tukulike sirongo setu nomalikwamo gomawa. Presidente gwanare simpe katanterere vantu asi omo yimo natuparuka nokurwanesa ruhepo.Age simpe katente asi epangero lyaswapo lina lituramo mokutarurura ngendeseso zerongo yipo asi zikare zina gwanesapo eyi vanahara vantu vene. Ntani epangero lyaswapo lina lituramo mokutunga nosure yipo vanona valirongeremo. Mahoroworo aga kuna kara tupu novakandindate vatano,kutunda tupu apa mbunga zimwe zandmc,kazidukiremo nokutura nombudi asi mbunga zegendeso mahoroworo kapi zakwama mgendeseso,yipo asi mahoroworo aga kapi ngaga wapa.Ava vana kurumbasana kuna kara rosa kavara gwaswapo,mathias munango gwacod,lucius kudumo gwadta,johannes sinonge gwarp ano lucia sitareni gwanudo. Mahoroworo gene ngaga tameka mo 11 january 2008,movili zontambali dogoro zontane komasiku.Ano evaruro mazwi nalyo kuna kulindindira ngalitwikire konyima tupu zonovili mbali apa ngava mana kuhorowora.Vantu wokusika ko2227,mwava 14 337,yiwo valitjangesa ava vatunga momukunda gwina vakahorowore. Ngakukara mavango gokukarerepo gokuhorowera gana siki kontane,ano aga ntazimwe gokugendagura vapapare oku kuna kara vantu vana hara kuhorowora. Mahoroworo aga kuna wizirepo morwa edukomo lyakansela gwanare goswapo ogu gadukamo herbert shihwameni,ogu gadukamo mwene mombunga zaswapo konyara makwedi gavali gana pitipo. Mahoroworo gondango zonodoropa ngwendi otjinene nokoomuthiya ntaantani gahoroke,apa navagatura paveta.Mahoroworo kuna kugagazarera gakakareko mwamurongankuru 28,mvhura zeezi.
2008-01-10 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...