• September 21st, 2018
Login / Register

Ayihe Oya Longekidhwa Shi Nasha Nomahogololo moRundu


WINDHOEK Okomisi yOmahogololo moNamibia (Electoral Commission of Namibia -ECN) oya nyanyukilwa omalongekidho ge nasha nomahogololo ga gwedhwa mOshikandjohogololo shOkomikunda shUuninginino waRundu. Omukuluntu gOmahogololo, omusamane Philemon Kanime momukanda ngoka a pititha mehuliloshiwike sha zi ko okwa tseyitha kutya omahogololo ga gwedhwa po otaga ka kala ko nena, momasiku 11 Januali 2008, ngaashi sha longekidhwa. "ECN ota longitha ompito ndjika okuholola eiyuvonawa lye shi nasha nomalongekidho gomahogololo mOshikandjohogololo shOkomikunda mUuninginino waRundu oshowo olupandu lwe shi nasha nomukalo ngoka oongundu dhopapolotika dhi ihumbata. Omalongekidho agehe oga enda nawa nomahogololo otaga ningwa ngaashi sha longekidhwa," Kanime ta ti. ECN okwa ekelehi kokule omapopyo "giifundja" ga ningwa koNamibia Democratic Movement for Change - NDMC ongundu ndjoka yi ikutha mo momahogololo ngaka, tayi ti oECN inayi enditha iinima ngaashi sha uthwa. Mokati komanyenyeto ngoka, NDMC ota ti ECN ina ulika omusholondondo gomadhina gaahogololi opo aakwashigwana ya mone ompito okutala mo nokulopota mboka tashi vulika ya nyolithwa ihe ka ya li ye na okushangithwa ngaashi tashi uthwa paveta. Ongundu ndjika otayi nyenyeta natango kutya ECN okwa ndopa okuhiya aakalelipo yoongundu dhopolotika ye ye ya tale nokukoleka omauyelele ge nasha noongundu dhawo ngoka ge na okukala puumbapila womahogololo. Kanime okwa ekelehi omapopyo agehe ngoka mEtitano lya zi ko, ta ti omusholondondo gomadhina gaahogololi okwa li gwa tulwa poombelewa dhaMengestrata moRundu okuza eti 5-19 Desemba 2007, nongundu ndjika NDMC okwa li wo ya hiywa opo yi ye yi koleke omauyelele ge nasha noshiholelwa shombapila yomahogololo, ndele ongundu ndjika inayi tuma nando omukalelipo gwayo poshigongi shoka sha kalwa koongundu adhihe ntano tadhi kutha ombinga momahogololo ngaka gopashikandjohogololo. "ECN okwa tala ko omapopyo goNDMC gopakanona noguuhasha taga lalakanene okushundula omalongekidho ge nasha nomahogololo ngaka ga gwedhwa po oshowo okunyateka edhina lyoECN. Eihumbato lyoludhi nduka lyoNDMC oli li elongithonayi lyomauthemba nomauwanawa gawo ongongundu yopapolotika ya nyolithwa paveta," Kanime ta ti. Swapo Party omuhogololwa gwawo oye Kavara Rosa Kunyanda, CoD - Munango Mathias Lipalu, DTA - Shikusho Lucius Kudumo, RP - Sinonge Johannes Waha noNUDO omuhogololwa gwawo oye Sitareni Lucia Makunda.
2008-01-11 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...