• September 24th, 2018
Login / Register

Mubuso u Itukiseza Kaza Munda wa Caprivi


MUBUSO se u nze u sweli kuno sebeza katata ka kufa litaba ni mamela kwa bayahi ba sikiliti sa Caprivi. Litatubo ze nze swelwi kuno ezwa kiba Ofesi ya Ngambela wa naha mwa sikiliti linze li bona litaba ni mapampili sakata inge a fiwa kwa bayahi ni kuba taluseza ka luci kuli ba sike ba beyela kwa tuko mamela ye zwelela kwa licaziba za maemo a mezi mwa nuka. Ka silimo ni silimo, nuka ya Lyambai ya kwaluhanga ni kutisa munda tuna o apesezanga bayahi ba pila kwa mukunda wa nuka ni libaka ze mwa upa wa sikiliti ni kutisa mafu mi fo kun`wi ni lisinyehelo ze tuna kwa mikwakwa hala libaka zen`wi. Mianda-nda ya bana ba likolo ba kenanga mwa likayamana kakuli silalanda sa likolo kaufeela si apeswangwa ki mezi. Masimu a tibanga mi ka kuekeza kuze kaufeela, lule lule lwa mashilin`I lwa itusiswangwa mwa kubona kuli litokwahalo za bayahi za boniwa hande. Linonge zese tisizwe fapila mubuso kiza kuli bayahi ba kenanga mwa likayamana le haba latelelangi mamela ye fiwangwa ki licaziba haba talusezwa kuli ba kone kututela mwa libaka ze omile hande mwa minzi ye shelana ya sikiliti. Mi han`ata bayahi ba taluswa kuli haba tabelangi kuitusisa pene ya bona mwa mungendenge o. Ki ka ona mabaka a, mapampili a shelana hasa isizwe mwa sikiliti kuli ku konwe kutiswa zibo ni liseli kwa bayahi kaza likayamana la munda sihulu ha kuamwa kaza sifumu sa naha. Kakuya ka licaziba ze bona za kunuha pula, sikiliti sa Caprivi si taluswa kuli sita zwelapili kufumana pula ye n`ata ni kufita mwa likweli ze taha mi kacwalo, munda uta kona kuesha ka nako ifi kamba ifi nuka Lyambai hai ta kwalula mulomo wa yona. Ze ni halilicwana, pula ye tuna se suluhile mwa sikiliti sa Caprivi ka zazi mwa libiki ze ketalizoho ze felile ni kutisa lisinyehelo ze tuna mwa sibaka sa naikahela sa Chotto mwa tolopo ya Katima Mulilo ko mabasi a shelana sa tutisizwe ten`I kiba katengo ka tolopo. Ofesi ye bona za mezi mwa Likolo la Njimo, ni yona se bihile kaza kunanuha ahulu kwa mezi mwa nuka ya Lyambai ni kufitisa mamela ya kuli munda silimo se kutuha u apesa pili nako ye u ezanga cwalo I sika fita kale.
2008-01-21 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...