• September 19th, 2018
Login / Register

Epiro kugwanena yininke kuna kara moacc


MoVenduka-yininke yivali kuna kureta udigu mokusikisamo yirugana yombunga ezi vana kutumbura asi ACC. Yininke yivali kuna kara evango lyomberewa ntani varugani vasesu,yimo ana kutanta mugendesi kurona gomberewa ezi zakarerapo umbondo, gekuto Paulus Noa asi owo yiwo udigu vana kara nawo. Nampili ekumanye eli vanakuruganesa lyaFrans Indongo Gardens,koflloor zomurongo nambali varuagani kuna kara tupu 23, yipo asi kapi tava vhuru kusukisamo eyi vana hara vantu. Mokukwamanye yirugana eyi va rugana momberewa zina,ntani nombudi nye edi vakara nado hawe awo vana wapere kugwana evango eli lina wapa nawa omu navatura nombapira dawo domaumbangi. Siruwo esi tuna kuuyunga ngesi nombapira domaumbangi kudipungura kopeke. Nye age kapi natanta asi kupi.Mberewa zendi simpe nunu morwa kuna kara tupu novantu wokuvhura kupapara mauzera wokusika komurongo, mokutara nye eyi tuna ruganako dogoro ngesi hawe kuna kara mutaro.Sihorokwa simwe kuvhura kukwata siruwo ntani sahepa vantu vana kururugana. Posiruwo simwe awo kuhundira mberewa zoForensic vayavatere mokukkona-kona. Unene apa ava tara asi eyi vana tjanga yinalifana ndi? Ano nsene asi kapi vana gwana mbatero mosirongo awo kuza ponze zosirongo vagwane mbatero,eyi kwedi kutwaredera makona-kono garepe. Age hena katente asi kapi ana hara vagenderere dogoro varugane epuko,awo kuna hara kurugana yirugana eyi nayipira kureta mapuro kovantu. Age katente asi umbondo kapisi tanko koyili ono rugana,hawe erongo nalyo kuvhura kukara imbondo. Yipo nye asi ruha rumwe vana rugwedako rokuronga vantu ntani nokuvadeura asi ngapi navalikunga koumbondo. Sirugana sawo ngasikara sokuronga vantu vatjire kurugana umbondo ndi asi vadive asi yoyidona yipi yoyiwa yipi. Maumbondo kuna tamba vahepwe ntani vadinkantu wokupira kurugana morwa kwato eyi vana kugwana. Mukurona gendesi ngesi ana hafa morwa kuna kugwana mbatero kovantu nokonombunga peke. Awo vana hara mbunga ezi vazi mone mwaza sirongo. Apa kavamupulire asi dogoro ngesi yinke varyganako,age katente asi umbondo,umbondo ukare asi woununu wahepa kuutararurura. Kutunda tupu apa vaturapo mbunga ezi hawe awo kapi vamona maudigu gomanene. Eyi kuna kuva ninkisa asi vakuru vawo kuna kutara. Apa kava pulire asi ezi kampani ngavauyunga zomaholi, age katente asi hawe vantu owo vakwawo ngendeseso. Mokukwama mwendi hawe mvhura ezi tava kara noyirugana yoyinzi. Age katente asi mberewa zapresidente kwarugana kumwe nawo dogoro ngesi kavavapere makona-kono nagenye aga darugene nombunga edi gatulirepo presidente. Awo yiwo vayitarurura nokugusamo eyi yina wapere kurugana.Awo hena kuna kugwana mbatero kumberewa zaInspector General govaporosi. Age katente asi ehudi kuna kara asi yihorokwa yoyipe tayimona yihuna morwa awo kuna lipyakidire tanko kutara eyi yahorokere nare ndi asi monomvhura dakapita.
2008-01-24 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...