• September 25th, 2018
Login / Register

Mbututu I Fumanwa Fahalimu ya Sibumbu


SIBUABUI wa mapokola mwa sikiliti sa Oshana, mutompehi Slogan Matheus, uli kuyumbaka ni kusababalela limbututu seku bile simpangaliko tuna sesi bilaeza ahulu mapokola ni bayahi ba sikiliti sa habo hamohocwalo ni bayahi ba naha yote. Naize mapokola ba sikiliti sa habo seba katalizwe ki basali baba yumbakanga bana ba bona ka kuba lata mwa libaka ze shelana. Mwa simpangaliko sa cwale, musali na kile a pepa hande ni kusiya mbututu wa hae fahalimu ya sibumbu mwa munzi wa Okambode mwa sibaka sa Oniipa mwa mazazi a felile. Muyahi yana nza sweli kuno talima lipuli za hae zene tondahala ki yana konile kufumana mbututu ka hola yale ya 14h00 ya la butanu sunda yaale ye felile. Na kile a utwa mbututu inge I lila mi hana kile a sutelela ni kutalima na kile a fumana kuli mbututu ne putezwi mwa kubo fahalimu ya sibumbu sa miutwa. Museko ono kilwe wa eziwa mwa sibaka ka mulelo wa kulika kufumana mahe mutu no palezwi kutisa miselo. Muuna na kile a biha taba kwa mapokola. Matheus na talusize kuli kubonahala kuli mbututu ne kilwe ya pepelwa kwa sipatela sesi tuna sa Onandjokwe Lutheran Church kakuli mbututu ne kilwe ya fumanwa mabapa ni sona sipatela tuna se. Mapokola bali mbututu inzi mwa maemo sakata mi seba bizize sicaba kuli si kone kutusa mwa kufumana mahe mbututu. "Ni biza sicaba kuli si bihele mapokola sihulu limembala za lubasi zene na ni muhabo yana itwezi kono mwa nako ya cwale hakuna mbututu yese bonahezi, kuli ba kone kutaha ni kubiha simpangaliko kamukana kwa mapokola," na ekelize. Matheus na ekelize kubulela kuli milelo ni mifufuzo kamukana ya mapokola mwa nako ya cwale ya kulika kufumana mahe mutu se palile. Na bulezi kuli yena ni limembala za hae neba kile ba lika katata luli kuli mahe a fumanehe kono mihato I bonahala kuli ha i sika zamaya hande. Na ekeza kubulela kuli neba kile ba tatuba buima bwa butuku kaufeela zene pepilwe mwa sipatela sani ka kulika kubona ka kubapanyisa buima bwa limbututu kaufeela zene kilwe za pepelwa mwa sipatela sesi swana ka maemo a kulika kuswala mahe mutu, kono ne kupalile kakuli limbututu za basali babeli bene ba kile ba tusehela mwa sipatela sesi swana zene bonwi kuli ki zena ni buima bobu swana, bo maa zona neba kile bafa likeyala za maino a bona ze fosahezi. "Nelu konile kufumana basali babeli bene ba kile ba pepa mwa sunda ye swana ili bao limbutu za bona neli kile za fumanelwa buima bobu swana nii mbututu ye latehile ye kono likeyala za bona za maino neli kile za fumaneha kuli neli fosahezi luli. Nelu kile lwa lika kutalima-talima mwa minzi yeli mabapa kono nelu palezwi kufumana mutu ya ziba mahe mbututu," ne kubulezi sibuabui Matheus. Mbututu inze sweli kuno fumana lituso kwa sipatela se si swana.
2008-01-28 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...