• September 21st, 2018
Login / Register

Muzamaisi wa Liwayalesi la Sicaba u Alabela fa Linonge


MUZAMAISI wa liwayalesi la sicaba sa naha yona NBC, mutompehi Bob Kandetu na alabezi fa linonge zese tisizwe pila katengo ka sicaba ka okamezi sunda ye felile. Kakuya ka linonge, liwayalesi la sicaba li taluswa kuli li eza hande tutengo to tun`wi twa lipolitiki ha kuamwa za sibaka sa patalazo sesi fiwa ku tona tutengo to ibe fa wayalesi kapa fa mazimumwangala kakuya ka linonge. Hana alabela fahalimu ya linonge ze kwa siteshini sa NBC mwa Oshakati, Kandetu na bulezi kuli, kuzwa feela naha I fumana tukuluho, naha se konile kueza lika ze n`ata za lizwelopili ili zeo zene kona kubona mutu yo mun`wi kapa muyahi inge aya kwa palali ni kusiya naha sapili kapa kuina mwa naha ni kubona kutisano ya lipilu inge I zwelapili kazazi ni zazi. Simpangaliko se sin`wi kakuya ka Kandetu sasa boni kuzwa naha I fumana tukuluho kisa kuzwisezapili mulao wa naha ili mulao kapa milao ye patalaza kaza kozo ya muyahi ni muyahi. Ze kaufeela kakuya ka yena, lifa muyahi ni muyahi sibaka sa kubona kuli mutu kapa muyahi ni muyahi una ni kozo ya kubulela hamohocwalo ni kozo ya kuikopanya ni balikani kapa kopano ya lipolitiki ya tabela kuikopanya ni yona. Na kile a toloka kuli, nihaike babeleki ba mubuso kapa babihi ba makande ba kona kuikopanya ni likopano za lipolitiki zeba tabela ka kufa mutala wa liketisa za milonga nyana mwa tutengo twa litolopo hamohocwalo ni lipula mwa likopano za lipolitiki mwa libaka ze shelana za likiliti kapa naha. "Musebezi wa luna ki kubona kuli lwa biha makande a litaba ze shelana ka nzila ye bonahala hande kusina silibonda ni kufa lituto hamohocwalo ni kutabisa sicaba mi haiba kuli inge lu palelwa feela kueza cwalo mwa libaka kapa linako zen`wi, ki peto ki sona sikwama sa luna sa mashilin`I se sili se nyinyani ahulu." "Haiba kuli sicaba inge sina ni linonge ze shelana kuamana ni musebelezo wa luna, nto ya pili ya kueza kiya kubona kuli lwa potelwa hande ka simubuso ni kuikambota kaza linonge zeo ze shelana isi kuno lu biza ka mabizo mwa meeto a sicaba," ne kubulezi Kandetu. Na ekelize kubulela kuli liwayalesi la sicaba lita zwelapili kuba ni buikalabelo kwa naha ka kulatelela mulao. Haiba inge kuba ni lisitataliso kakuya ku Kakandetu, NBC ita tokwa tuso kwa naha kapa licaziba za mutomupuso wa naha. "Batu baa, ki limembala za Ndu ya Mulao, likopano za lipolitiki, tutengo twa kwa mukunda, likeleke za linzwi la Mulimu, mitayi ya makande ye shelana ni tutengo to tu n`wi twa naha ya lindwalume ye." Na kile a bulela kuli hana kile a ketwa kuli a swale ofesi ye tuna ya liwayalesi la sicaba mwa silimo sale sa 2006, na kile a potela ban`oli ba makande bahulu ba mitayi kamukana ya makande hamohocwalo ni tutengo kapa likopano za lipoliti ze shelana ka ku kona kuizibahaza kaza sipula sa hae sesi nca seo ni musebezi wa NBC mi kakuya ka yena poto ye ne kile ya zamaya hande luli ni kufita.
2008-01-28 00:00:00 10 years ago
Share on social media

Be the first to post a comment...